Jag skrev tidigare en text med rubriken ”När man bygger eller låter uppföra ett en- och tvåbostadshus (villa), vem har egentligen det fulla ansvaret mot myndigheten dvs byggnadsnämnden”.

Om man helt sonika endast läst denna text så upplever man att byggherren står relativt själv med hela ansvaret utan någon hjälp på vägen.
I denna text tänkte jag informera lite om att det finns en viss hjälp för byggherren att kunna tillse att dom tekniska egenskapskraven och andra krav uppfylls.
Denna hjälp, vilket jag nämnde i tidigare skrift som hastigast heter kontrollansvarig.

Jag tänkte denna gång förklara denna person eller yrkesgrupp, kontrollansvarig, lite tydligare.

Vad gör egentligen en kontrollansvarig? Har den kontrollansvarig något mandat till förändring över byggherren? Finns det regelverk som styr den kontrollansvariges arbete och uppgifter? Vad kan ni som byggherrar förvänta er av en kontrollansvarig, och vad skall ni enligt mig förvänta er av en kontrollansvarig?

Det finns en uppsjö av frågor som jag i denna text tänkte försöka besvara, men för att göra det så tycker jag det är på sin plats att vi går tillbaka lite i tiden för att ge en helhetsbild, aningens förkortad så klart. 

År 1987 den första juli infördes plan- och bygglagen (1987:10), det var byggnadslagen som gick ur tiden och ersattes av denna plan- och bygglag, (för den som vill läsa mer om bygg- lagstiftning genom tiderna kan läsa min tidigare skrift ”Kan jag helt enkelt inte bara bygga mitt hus lite som jag själv vill

I denna första plan- och bygglag så instiftades det en roll vid namn kvalitetsansvarig, denna roll var helt ny och enligt mig en god tanke och intension från lagstiftaren. Man gjorde gällande från lagstiftare att byggherre som har det fulla ansvaret redan då behöver hjälp på vägen för att samtliga tekniska egenskapskrav och bygglov skall komma att efterföljas.

En kvalitetsansvarig hade som uppgift att bevaka så att dom kontroller som fanns i den beslutade kontrollplan efterföljdes och utfördes. Kvalitetsansvarig skulle närvara på byggsamrådet med kommun och till sist skulle han närvara vid besiktningar. Att kvalitetsansvarig skulle vara byggnadsnämnden högra hand ute på fältet är en felaktig uppfattning, tanken var att kvalitetsansvarig skulle vara fri och oberoende från entreprenörerna och byggherren. Kvalitetsansvarig var inte heller en myndighetsperson. 

Den som kunde väljas som kvalitetsansvarig skulle vara certifierad och det fanns på den tiden tre olika behörighetsnivåer, enkel, normal eller komplicerad. Faktum är att det fanns även stadsbyggnadskontor som godkände kvalitetsansvarig utan certifiering om man ansåg att personen sedan tidigare var känd av kommunen, en så kallad lokal behörighet just för den kommunen, men främst skulle personen vara certifierad. Jag skulle tro att bristen av kvalitetsansvariga i vissa kommuner gjorde att kommuner valde kvalitetsansvarig just av den anledningen i vissa fall.

År 2011 första maj trädde nya plan- och bygglagen (2010:900) i kraft och genom den nya lagen kom en hel del ändringar mot den gamla.

En av dessa ändringar är att kvalitetsansvarig bytte namn till kontrollansvarig (man kanske inte ansåg att det blev någon kvalitet och därför bytte namn mot kontroll, eller på grund av annan anledning.)
En annan ändring som nya plan- och bygglagen förde med sig var att någon lokal behörighet nu inte skulle finns, utan dom som skulle agera kontrollansvarig skulle vara certifierad och nu finns det bara två nivåer mot dåtidens tre. Idag gäller behörighetsnivåer (N eller K), normal eller komplicerad behörighet. För att uppnå exempel K behörighet så ställs högre krav på utbildning, längre yrkeserfarenhet (tentan som man skall erlägga är densamma oberoende på N eller K nivå. Man måste varit längre i branschen för att uppnå K, ganska självklart och bra.

Beroende på vilken behörighet man har styr vilka uppdrag man kan ta. Har man normal (N) behörighet så kan man ta uppdrag för byggnader upp till tre våningar och mindre, så som villor, radhus, parhus etc. Skall det byggas ett flerbostadshus på fler än 2 våningar så krävs det komplicerad (K) behörighet. Varje år skall kontrollansvarig rapportera till certifieringsorganet om genomförda uppdrag och utbildningar och var femte år skall en ny tenta skrivas.

Vem är det som granskar så att kontrollansvarig har rätt behörighet för det som skall uppföras? Det gör byggnadsnämnden.

Vad gör egentligen en kontrollansvarig?

Rent juridiskt så framgår det vad som åligger en kontrollansvarig i 10:11 § plan- och bygglagen.

En kontrollansvarig ska:

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt 6 § och, i fråga om rivningsåtgärder, biträda vid inventeringen av farligt avfall och annat avfall,
2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs,
3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden,
4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök,
5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet,
6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked, och
7. om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag, meddela detta till byggnadsnämnden.

Självklart enligt mitt tycke så krävs det mer än detta för att kunna vara till full nytta för projektet och byggherren, men detta är vad lagen föreskriver.

Har den kontrollansvarig något mandat till förändring över byggherren?

Den som är kontrollansvarig har egentligen ingen formell makt, utan han står mellan byggnadsnämnden och byggherren. Om nu exempel bygglovet inte efterföljs eller kontroller i den fastställda kontrollplanen inte utförs så skall han meddela byggherren om detta och sker inte rättelse så skall även byggnadsnämnden meddelas. Den som är kontrollansvarig tar inte över något ansvar från byggherren.

Vad kan ni som byggherrar förvänta er av en kontrollansvarig, och vad skall ni enligt mig förvänta er?

Självklart skall ni förvänta er att den som är kontrollansvarig efterföljer sina åtaganden enligt gällande plan- och bygglag. Jag vill här vara tydlig med att den person som är kontrollansvarig kan i ett projekt kan ha fler roller. Kontrollansvarig har i sin roll som just kontrollansvarig givna regler reglerat i lagstiftningen, men samma person kan ju ha olika roller i ett projekt, det är dock av största vikt att personen i fråga vet med sig när han är kontrollansvarig och när han går ut från den rollen och medför projektet något annat som inte åligger som arbetsuppgift som kontrollansvarig enligt lagstiftningen.

Personligen tycker jag att den som är kontrollansvarig skall informera byggherren om regelverket så att byggherren, vilket har det formella fulla ansvaret, känner sig bekväm i sin roll som byggherre. För mig är det självklart att kontrollansvarig skall vara bollplank till byggherren om nu byggherren vill det. Jag tycker att den pedagogiska sidan är mycket viktig i detta uppdrag och när jag är kontrollansvarig så arbetar jag gärna pedagogiskt med mycket information så det blir rätt och riktigt redan första gången. 

Sedan är det viktigt att den som är kontrollansvarig är påläst rent juridiskt så att korrekt information delges till byggherren. Det är inte helt fel att besitta kunskaper om juridiska avtal och andra bestämmelser som kan röra kontrakt etc. 

Det är många frågor som byggherren måste förhålla sig till innan en byggnation startar, under en byggnation och i samband med färdigställande av en byggnation och dessutom när byggnationen är klar och personen i fråga är fastighetsägare, då vill det sig att byggherren har möjlighet till att införskaffa sig information är korrekt. 

Att kontrollansvarig skall besitta praktisk erfarenhet är givetvis en självklarhet. 

För att summera det hela så måste utgångspunkten vara att all byggnation skall bli så bra som möjligt för samtliga i samhället och där kan det som är kontrollansvarig dra sitt strå till stacken med kunskap och erfarenhet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.