Har ett agentavtal med ett företag inom husbranschen. Har nu sagt upp detta för att gå över till annat företag. Har en uppsägningstid på 6 månader. Går det att komma undan tidigare? Finns det något i konkurrenslagen som säger att detta måste följas?
- P-O

Svar av Ida Christensson, Advokat och expert på Affärsjuridik.

Uppsägningstiden är ett avtalsvillkor precis som alla andra. Dina åtaganden och skyldigheter under avtalet gäller även under uppsägningstiden och upphör först efter utgången denna tid. Om du agerar i strid med avtalet under uppsägningstiden kan det därmed bli fråga om avtalsbrott, vilket kan ge motparten rätt till ersättning för den skada som uppstår till följd av avtalsbrottet. Vad som utgör ett avtalsbrott får avgöras i det enskilda fallet men som exempel kan nämnas att agenten i strid med klara bestämmelser i agenturavtalet bedriver konkurrerande verksamhet inom det område som tilldelats honom. Skadeståndet ska ställa parten i den situation han skulle ha varit i om avtalsförhållandet fortsatt den avtalade tiden ut, eller till den tidpunkt då avtalet med rätta hade kunna frånträdas i förtid.

Missa inte: Mall för agentavtal

Du skulle kunna ha möjlighet att ”komma ur” avtalet tidigare om det skulle visa sig att uppsägningstiden strider mot bestämmelserna i lag om handelsagentur. Om agentavtalet är ingånget på obestämd tid beror uppsägningstiden bland annat på hur länge avtalsförhållandet har varat. Som huvudregel är uppsägningstiden 1 månad för varje påbörjat år som avtalsförhållandet varat, dock som längst 6 år (dvs som längst 6 månaders uppsägningstid). Parterna kan dock även välja att avtala om längre uppsägningstid under förutsättning att huvudmannens uppsägningstid aldrig understiger agentens. Om avtalet har varat kortare tid än 6 år och din huvudman har en kortare uppsägningstid än vad du har, skulle uppsägningstiden på 6 månader därmed kunna vara oskälig.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.