Mall uppdragsavtal används framförallt i samband med olika former av affärssamarbeten mellan företag eller då ett företag anlitar ett annat företag för utförandet av en tjänst eller konsultuppdrag som till exempel ett säljuppdrag. Ofta benämns det som ett konsultavtal och ibland uppdragskontrakt eller konsultkontrakt.

I vissa situationer då den ena parten inte är ett företag kan samarbetsavtal vara mer lämpligt eller passande i affärsrelationen. Här finns ett uppdragsavtal för styrelseledamot.

Här har du ett uppdragsavtal på engelska.

Varför skriva uppdragsavtal/konsultavtal?

I avtalet regleras uppdraget och tillhörande frågor så som rapportering, konsultens och uppdragsgivarens ansvar och skyldigheter, betalningsplan, fakturering, ersättningsform, avtalstid och i det sammanhanget uppsägningstid, vem som äger immateriella rättigheter (arbetsresultat) och sekretess. Utöver det bör uppdragsavtalet reglera på vilka grunder avtalet kan hävas, ansvar för s.k. underleverantörer samt sedvanliga bestämmelser i avtal såsom force majeure, konkurrens, överlåtelse av avtalet, tvist och ändringar av avtalet.

Kort sagt, det är klokt för alla parter att upprätta ett uppdragsavtal eller konsultavtal.

I denna mall för konsultavtal finns hänvisning till en del bilagor vilka är: tidsplan, rapportering, betalningsplan, konsultens rätt till förmåner och ersättning utöver lönearvode, särskild överenskommelse om äganderätt/nyttjanderätt till arbetsresultat, bilaga om konkurrens. Själva bilagorna finns inte med i mallen då dessa kan variera stort från fall till fall. Det är med andra ord något som måste tas fram av uppdragsgivaren, alltså den som beställer uppdraget, och/eller samtalas om med konsulten eller den som ska utföra uppdraget. Däremot är det enkelt gjort att skapa bilagor alternativt skriva vad som ska avtalas under respektive punkt. Exempelvis hur rapportering och betalning ska ske, när och hur.

Se fler tips längre ner på sidan hur du upprättar ett seriöst uppdragsavtal.

Exempel på innehåll i denna mall:

Visar en förhandsgranskning av mallen för konsultavtal

Förhandsgranska mall och se exempel genom att klicka på bilden.


Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Tips från juristen

Att kalla något för ett konsultavtal betyder inte att det är ett. Se upp så att du inte råkar anställa din konsult- det kan få stora ekonomiska konsekvenser. I den här artikeln skriver jag om vad som rent juridiskt skiljer en anställning från ett konsultuppdrag.

Gränsdragningen mellan anställd och konsult

Frågan om gränsdragning mellan vem som är att betrakta som anställd och som konsult är inte helt enkel. Särskilt svårt blir det vid längre uppdrag där konsulten ska utföra vissa arbetsuppgifter snarare än att uppnå ett visst resultat. I ett bra konsultavtal framgår det tydligt vad konsulten ska göra, vilket resultat som ska uppnås och vad som händer om konsulten inte gör det den ska. Vidare är det viktigt att konsulten kan utföra uppdraget relativt självständigt med avseende på arbetstider, arbetsställe, ekonomisk risk såväl som arbetsresultat. Den typen av självständighet är ovanlig i anställningsavtal. Dessutom bör konsultavtalet innehålla en klausul där konsulten garanterar att denne innehar giltig F-skattsedel eller motsvarande under hela uppdragstiden.

Vilka konsekvenser kan det få?

Om en domstol eller myndighet, exempelvis Skatteverket, bedömer att konsultavtalet i praktiken reglerar ett anställningsförhållande kan det få påtagliga arbetsrättsliga såväl som skatterättsliga konsekvenser. För konsultavtal saknas specifik lagstiftning och det råder avtalsfrihet. Arbetsrättsliga lagar är däremot tvingande och kan inte avtalas bort genom att kalla en anställning för ett konsultuppdrag. Den mest påtagliga konsekvensen är att man som anställd omfattas av Lagen om anställningsskydd (LAS). Det betyder att en ”konsult”, som enligt domstol i praktiken varit anställd, och som sagts upp utan saklig grund kan, med stöd av LAS, gå till domstol för att kräva skadestånd och att bli ”återanställd”. Därutöver har en anställd rätt till pension och betald semester. Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala för redan upparbetad semesterlön och övertidsersättning till en konsult som rätteligen är att betrakta som anställd. Vid långa konsultuppdrag kan det röra sig om stora belopp som arbetsgivaren tvingas betala ut retroaktivt till en redan ”dyr” konsult.

Vad gäller skatterättsliga följder så kan arbetsgivaren bli ansvarig för inbetalning av arbetsgivaravgifter och för att göra avdrag för preliminär inkomstskatt. Det enklaste sättet att undvika den typen av skatterättsliga följder är att försäkra sig om att konsulten har giltig F-skattsedel under hela uppdragstiden.

Det kan också uppstå negativa skatterättsliga konsekvenser om konsulten varit momsregistrerad och utgående/ingående moms justeras i efterhand på grund av att det i själva verket rört sig om ett anställningsförhållande.
Det företag som anlitar konsulten bör därför avtala om att för det fall det uppdragsgivande företaget åläggs att inbetala skatt, skattetillägg och/ eller sociala avgifter, ska konsulten utge kompensation för detta.

Tips för att skriva ett uppdragsavtal - konsultavtal

Detta är råd gällande mallen du kan beställa och ladda ner på denna sida.

Klausul 2 gällande att uppdraget ska utformas med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt kan konkretiseras och gärna exemplifieras i förhållande till det enskilda uppdragets karaktär. Ni kan skriva in detta direkt i klausulen eller om det är mer omfattande, lägga till en bilaga.

Gällande klausul 2.2 kan ni givetvis också komma överens om detta muntligen om ni behöver den flexibiliteten. Om ni vill kan ni exempelvis införa en bestämmelse i klausulen som anger inom vilka områden förändringar kan bestämmas muntligen mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren.

Det är inte säkert att du vill ställa krav på din konsult att ha en ansvarsförsäkring. Klausul 4.2 om detta ämne kan således tas bort, om ni inte ska ha det kravet på konsulten.

När konsulten ska fakturera är upp till er själva och hur lång betalningstiden ska vara. Likaledes om visst belopp ska betalas i förskott. Gör ändringar härom i klausul 7 ”fakturering” och skriv in i betalningsplanen som anges i klausul 6. Betalningsplanen kan givetvis skrivas in direkt i klausulen, ni behöver inte ange det i en bilaga.

Gällande avtalstid i klausul 9 så kan det likaså vara så att konsulten ska utföra en viss uppgift mot en deadline (eller så finns ingen deadline utan konsulten utför arbetsuppgifter i mån av tid och parterna kanske vill förhålla deadlines öppet inom vissa ramar). När arbetsuppgifterna är avklarade är uppdraget över - I sådant fall finns givetvis ingen grund till förlängning av avtalet. Ni får utforma klausul 9 i förhållande till hur uppdraget ser ut.

Om uppdragsgivaren väsentligt ändrar eller utökar uppdraget såsom angetts som grund för hävning enligt klausul 12 får ni givetvis först komma överens om en sådan ändring av eller utökning av uppdraget, i sådant fall finns givetvis inte en grund för hävning av avtalet på grund av denna omständighet. Ändrar ni eller utökas uppdraget, bör ni givetvis göra detta skriftligt. Ändringar och tillägg till avtalet bör göras skriftligt (klausul 19).

Vad som kan anses som väsentligt brytande av avtalet avseende hävningsgrund kan givetvis utvecklas i klausul 12.2, där ni kan konkretisera ämnet om ni så vill i förhållande till uppdragets karaktär.

Glöm inte att ni måste ange inom hur lång tid konsulten inte får vara verksam efter utgången av avtalstiden enligt konkurrensklausulen - klausul 16. Om ni ska ha en sådan klausul får dock bedömas högst individuellt från fall till fall. Det är en klausul ni verkligen bör ta upp till diskussion och stryka om den verkar helt ovidkommande till arbetets karaktär/konsultens arbetsuppgifter i övrigt.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.