Ett kompanjonskap kan leda till många år av lyckat samarbete, stora inkomster och goda minnen. Ni kan fira framgången tillsammans, ta jobbiga beslut ihop och dela på arbetsbördan. Men det kan också leda till stora problem där tidigare bra relationer, kan gå förlorade för all framtid. I denna artikel ska vi fokusera på det första; hur ni skapar ett framgångsrikt samarbete och gynnsamt kompanjonskap.

Se även: Fördelar och nackdelar med att starta tillsammans med någon

Principerna för ett framgångsrikt kompanjonskap är i stort sett samma som vilket lyckat partnerskap och äktenskap som helst. Det gäller att lyssna, försöka förstå, kommunicera, sätta upp gemensamma mål, vara klar med vad man kan förvänta sig, att vara tillgänglig, möta varandras behov, dra nytta av varandras styrkor, osv. Tydliga roller är också en viktig grund för ett lyckat kompanjonskap.

Missa inte: Mall för aktieägare och kompanjonsavtal

Se även: Mall för samarbetsavtal

7 ledstjärnor att följa för långsiktigt och framgångsrikt samarbete

  • Skriv ett kompanjonavtal. Detta förbises ofta och om en dispyt skulle uppkomma så finns där inget formellt att hänvisa till. (Se frågorna nedan som ni bör besvara. Där finns även en mall för kompanjonsavtal.)
  • Sätt upp tydliga mål. Ta er tid att diskutera ert företags vision och målsättning. Leta efter de saker som stimulerar och motiverar var och en av er och hur ni kan använda er av detta. Har ni ett högre syfte med er verksamhet?
  • Fördelar era roller så ni är klara med vad var och en ska göra. Ta reda på vad din kompanjon förväntar sig av dig i partnerskapet och dela med dig av dina förväntningar också. Anteckna dina styrkor och be din samarbetspartner att göra detsamma och kolla sen hur ni kan använda dem i er verksamhet.
  • Följ upp och ha regelbundna möten där ni går igenom era mål och roller så ni känner att ni är på rätt spår. Behöver ni justera något?
  • Ha klart för er hur beslut ska tas. Ska ni ta gemensamma beslut eller ska en person ha sista ordet? På vilka värdegrunder ska besluten tas?
  • Ha klart för er hur konflikter ska lösas. Det kan vara bra att ha en utomstående person som ni kan rådfråga och som har sista ordet om ni inte kommer överens. Det kan vara revisorn, en mentor för företaget eller någon annan person som ni litar på. Konflikter kommer att uppstå, så förbered er innan så ni snabbare kan ta er ur dem.
  • Fira era framgångar.

Delägarnas långsiktiga planer

Diskutera samtligas uppfattning om på vilken sätt samarbetet skall bedrivas och om och när ni skall göra en ”exit”, dvs sälja företaget eller en del av det. Är åsikterna gemensamma eller finns det avvikelser? Finns det t ex uppfattningar om att företaget skall jobbas upp och säljas inom X antal år samtidigt som någon annan delägare ser samarbetet som mera långsiktigt? Finns det redan ni startat önskemål om att träda ur efter en viss tid? Har delägarna generationsskiftesplaner som kommer att påverka agerandet framöver?

Ägarkapital - aktiekapital

Hur stort skall aktiekapitalet vara och hur skall aktiefördelningen vara mellan delägarna? Skall samtliga aktier ha vardera en röst? Skall ägarkapital av annat slag sättas in? Om det är annan företagsform än aktiebolag – hur stort ägarkapital skall sättas in och hur skall andelsfördelningen vara mellan delägarna?

Styrelseledamöter

Vilka skall ingå i styrelsen och skall externa ledamöter ingå? Hur många styrelseledamöter skall det vara? Oftast är det bra och till och med nödvändigt att ha en eller fler externa ledamöter som tillför kompetens. Vilka kompetensområden behövs för att komplettera delägarnas egna? Det kan vara allmänt företagskunnande, speciellt branschkunnande, ekonomiinriktning etc. Känner ni personer som skulle passa? Ett annat skäl för att det skall finnas en oberoende person i styrelsen är att det kan vara en medlande faktor vid konflikttendenser.

Val av revisor och räkenskapsår

Är delägarna överens om revisor? Aktiebolag måste ha en auktoriserad eller godkänd revisor. Skall räkenskapsåret vara kalenderår, 1/1-31/12, eller brutet räkenskapsår, med bokslutsdag den 30/4, 30/6 alternativt den 31/8?

Arbetsfördelning

Diskutera noga förväntningar och uppfattningar om hur arbetet i företaget skall bedrivas och vad respektive kompanjon skall ha för arbetsområde eller arbetsuppgifter. Anteckna vad ni kommit fram till! En aktiefördelning på 50/50 är vanligt att fundera över när man är två delägare men det finns nackdelar med det.

Lär mer: Varning för 50/50-aktiefördelning i aktiebolag

Vem beslutar om vad? Vem skall vara firmatecknare?

Det kan vara rationellt att fördela olika slags beslut mellan sig (effektivitetsskäl). Samtidigt minskar det naturligtvis den löpande kännedomen om vad som händer och alla kompanjoners inflytande på utvecklingen (demokratiskäl). Det är förstås möjligt att styra genom regelbundna styrelsemöten eller delägarmöten och däremellan lämna åt en att bestämma - VD. Även i detta fall måste riktlinjer ges för vad som skall beslutas av styrelse-/delägarmöte.

Är man två eller tre kompanjoner med avgränsad arbetsinriktning kan det kännas naturligt att dela in i beslutsområden.

Vem skall företräda företaget utåt i kontakt med kunder, leverantörer, bank, kommun etc., dvs. vem tecknar bolagets firma? Skall en VD utses?

Arbetstider

Det är viktigt att kompanjonerna har samma uppfattning om vilken arbetsinsats som skall göras och hur den skall ersättas.

Hur strikt skall man hålla sig till normal arbetstid? Skall ytterligare arbetstid förekomma? Skall arbetstiden alltid vara lika för delägarna? Skall olika arbetsinsatser ge olika ersättning från företaget? Skall arbetstiden ses på ett särskilt sätt under uppbyggnadsskedet för företaget? I så fall, när inträffar den tidpunkt då förhållandena är normala? Skall man ha godkännande av övriga kompanjoner då man vill ta ledigt?

Det här kan tyckas vara bagatellartade frågor, men det är ofta bagateller som i praktiken skapar irritation och frestar toleransgränserna. Diskutera igenom detta noga så att ni vet varandras åsikter.

Arbetsersättning -lön

Vilken arbetsersättning siktar ni som arbetande delägare på att ta ut? Skall det t.ex. vara samma nivå som i tidigare anställning, ersättning i nivå med vad som är vanligt för företagare i branschen eller annat?

Skall det vara lika ersättning för alla delägare? I aktiebolag och ekonomisk förening är ersättningen lön, i handelsbolag och kommanditbolag ägaruttag.

Skall ni försöka ta ut ersättningen redan från start eller skall ni vänta till ett visst datum eller kanske till dess företaget ger en viss fastställd vinstnivå, soliditetsnivå eller annat? Vilken skall i så fall denna nivå vara?

Om någon av delägarna har starta eget bidrag, avgångsersättning eller annan ersättning, vill ni att det skall innebära att enbart övriga delägare tar ut ersättning från företaget?

Andra förmåner och ersättningar

Finns det andra förmåner som deltagarna ämnar tillgodogöra sig? En sådan förmån kan vara premie för pensionsförsäkring. Tänker delägarna använda sina privata bilar och ta ut milersättning? Vilken nivå skall det vara på ersättningen? Skall det vara i branschen gängse ersättning eller enbart den av skattemyndigheten fastställda ”skattefria”.

Ersättning för insatt kapital

Skall insatt kapital i aktiebolag medföra utdelning? Hur skall situationen vara i företaget för att utdelning skall komma ifråga? Observera de skatteregler som gäller för utdelning!

Ansvar och säkerheter

I aktiebolag kan personligt betalningsansvar uppkomma om skatter och avgifter inte finns på skattekontot på förfallodag. Vidare kan personligt betalningsansvar uppkomma om aktiebolagslagens regler inte följs när aktiekapitalet förbrukats till mer än hälften.

Se även: Vad bör ett återförsäljaravtal innehålla?

Anställningsavtal

Delägarna i aktiebolaget är anställda. Skall anställningsavtal upprättas mellan bolaget och delägarna?

Styrelsemöte - delägarmöte

Styrelse avser aktiebolag och ekonomisk förening. Ange hur ofta ni skall ha styrelse-/delägarmöte! Vad skall behandlas av mötet?

Lojalitet och konkurrens

Skall en delägare kunna hoppa av och bedriva konkurrerande verksamhet? Diskutera om en konkurrensklausul bör införas i kompanjonavtalet! För hur lång tid efter avhoppet skall klausulen i så fall vara? Formulera vilken typ av verksamhet som kan anses vara konkurrerande! Skall det finnas skadeståndsbelopp? Hur stort skall det vara?

På vilka villkor ska nya delägare kunna ansluta sig?

Vilka förhållanden skall gälla för att nya delägare skall komma ifråga? Är det enbart om någon annan går ur eller kan det vara möjligt att ta in fler delägare? Vilka villkor skall gälla för en ny delägare?

Ömsesidiga försäkringar

För att ha råd att lösa andelar/aktier vid sjukdom, olycksfall eller dödsfall, är det vanligt att kompanjoner förbinder sig att teckna ömsesidiga kapitalförsäkringar. Sådana försäkringar kallas vanligtvis kompanjonförsäkringar.

Värdering

Hur skall företaget värderas om en delägare vill dra sig ur och om delägare eller dödsbo skall ta över andelar/aktier?

Delägares obestånd

Diskutera vad som skall hända om en delägare går i konkurs, ställer in betalningarna eller på annat sätt har allvarliga ekonomiska problem. Skall övriga delägare ha rätt att begära att få ta över andelarna/aktierna?

Delägares skilsmässa

För att undvika att andelar/aktier förloras av en delägares ägo vid skilsmässa, kan man bestämma att alla delägarna är skyldiga att göra sina andelar/aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord. Andelarna/aktierna lyfts därmed bort och räknas alltså inte in
i bodelningen vid skilsmässa. En advokat kan hjälpa till med upprättande av äktenskapsförord.

Vid långvarig sjukdom

Om en delägare på grund av långvarig sjukdom inte kan delta aktivt i verksamheten kan det bli nödvändigt att han/hon ger möjlighet åt övriga kompanjoner att lösa in andelar respektive aktier och hur andelens värde ska värderas samt hur betalning ska ske.

Hembudsskyldighet av aktier

Hembudsskyldighet innebär att man blir skyldig att erbjuda övriga delägare att lösa in aktierna eller andelarna om man vill sälja dem eller om man råkar ut för t ex långvarig sjukdom.

Förvaring av aktier - pantsättning av aktier

Ska aktierna deponeras i bankfack, hos tredje part eller någon annanstans? Man bör helst förvara aktierna på ett ställe där styrelsen bara har gemensamt tillträde.
Aktieägare bör inte ha rätt att pantsätta aktier, t.ex. för privata lån, utan samtliga delägares skriftliga godkännande.

Avtalsbrott och skadestånd

Vad skall gälla vid brott mot kompanjonavtalet och hur ska tvister lösas?

Avtalstid - förlängning av avtalet - uppsägning

Diskutera hur länge kompanjonsavtalet ska gälla. Ska det gälla tills vidare eller viss tid? Diskutera också om avtalet ska förlängas automatiskt med t ex ett år i taget och hur lång uppsägningstiden ska vara.

Kanske har ni andra saker ni tänker på? Ta med allt ni kan komma att tänka på och hasta inte. Ett kompanjonsavtal kan spara mycket tid, pengar och huvudvärk. Den kommer även fungera som en guide eller ledstjärna då ni båda, eller om ni är flera, kommer att kunna luta er tillbaka på detta avtal. Det ger trygghet att stabilitet för alla inblandade.

Lycka till i ert kompanjonskap!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.