Vi ger också exempel på hur bolagsvärdering fungerar i olika konkreta fall, exempelvis i samband med försäljning eller förvärv av verksamhet, generationsskifte, skilsmässa och bodelning, tvist, eller om ni vill ta in delägare.

Klicka här för att komma till Nielsen Företagsvärdering

Snabbval:

Hur gör jag en företagsvärdering?

Vad är företagsvärdering egentligen? Att värdera ett företag handlar om att göra en rimlig uppskattning av vad bolaget kan vara värt. För att göra det använder du en av flera så kallade värderingsmetoder.

Vilken värderingsmetod som är bäst varierar från fall till fall. Det beror dels på syftet med värderingen, dels på vilka data som finns tillgängliga. Vi ska strax titta på de olika alternativen.

Utöver att använda ett väl valt värderingssätt är det mycket viktigt att normalisera räkenskaperna. Annars blir värdet helt missvisande. Vi ska även strax titta på hur detta fungerar i samband med en företagsvärdering.

Låt oss gå igenom hur man gör steg för steg:

1. Välj en eller flera värderingsmetoder för att värdera bolag

Första steget i varje bolagsvärdering är att välja en lämplig metod för värderingen. Varje metod har sina regler för hur värdet ska bedömas.

Det underlag som behövs för att göra en företagsvärdering varierar beroende på val av metod.

Låt oss titta på några av de vanligaste metoderna för att värdera ett företag:

Substansvärdering

Substansvärdering handlar om ett företags substansvärde, vilket motsvarar företagets tillgångar minus dess skulder. Bägge uppgifterna finns på balansräkningen, vilket gör detta till en relativt enkel värderingsmetod.

En substansvärdering bygger alltså på vad som finns kvar i form av exempelvis maskiner, utrustning och inventarier efter att alla lån och krediter har betalats av.

När passar substansvärdering? Denna metod kan vara lämplig i företag som har stora anläggningstillgångar. Till exempel en speditör med lastbilar, ett bussbolag med bussar, industribolag med omfattande mängd maskiner eller ett gruvbolag och så vidare.

Metoden kan även användas på enskild firma där inkråmet ska säljas. Den fungerar även på företag som går med förlust och som har ett negativt kassaflöde. Särskilt lämplig är den för att värdera företag som ska avvecklas, så kallad likvidationsvärdering.

Däremot passar inte substansvärdering för växande företag eftersom metoden inte tar hänsyn till vare sig vinst eller tillväxt.

Fördelar

 • Relativt enkelt sätt att värdera bolag på
 • Snabb värderingsmetod
 • Inget eller mycket lite utrymme för spekulation
 • Bra för företag med betydande anläggningstillgångar

Nackdelar

 • Tar inte hänsyn till vinst (lönsamhet) eller omsättning
 • Går inte att använda på tjänsteföretag
 • Säger inget om hur tillgångarna används

Avkastningsvärdering

Avkastningsvärdering är en typ av företagsvärdering som bygger på företagets vinst. Denna värderingsmetod går ut på att värdera ett bolag genom att applicera en vinstmultipel på historisk vinst. Därför kallas metoden ibland för multipelvärdering.

Ofta hämtar man vinsthistorik på 3–5 år bakåt i tiden varpå en lämplig vinstmultipel appliceras. Multipeln är ofta 4–6 gånger vinsten men den beror bland annat på bransch, ägarberonde och andra faktorer. Ibland viktas multipeln, till exempel för att ta mer hänsyn till den senaste utvecklingen i bolaget.

När passar avkastningsvärdering? Eftersom metoden tar hänsyn till vinsten är den lämplig för lönsamma företag som ska drivas vidare. Den är lämplig för tillväxtbolag och fungerar även bra för värdering av tjänsteföretag.

Däremot fungerar avkastningsvärdering mindre bra, i varje fall som enda metod, när värdet av anläggningstillgångarna är betydande i förhållande till omsättning och vinst. Då kan metoden eventuellt kombineras med en substansvärdering.

Finns ingen vinst att tala om går det inte heller at använda metoden. Inte heller är den lämplig att tillämpa på företag som är starkt beroende av en enda person, exempelvis en enskild firma.

Fördelar

 • Utgår från verklig vinst
 • Kan väga in trender, exempelvis genom att vikta senast årens vinst tyngre
 • Lämplig värderingsmetod för verksamhet som ska drivas vidare
 • Immateriella tillgångar återspeglas i värderingen genom vinsten

Nackdelar

 • Värdefulla tillgångar som exempelvis maskiner och fordon får inget genomslag i bolagsvärderingen
 • Svårt att avgöra vilken vinstmultipel som ska användas
 • Innehåller ändå viss grad av spekulation eftersom en multipel måste avgöras och eftersom framtiden alltid är oviss

Kassaflödesvärdering / DCF-värdering

Kassaflödesvärdering kallas även för DCF-värdering av engelskans Discounted Cash Flow – diskonterat kassaflöde. Denna typ av företagsvärdering bygger alltså på kassaflödet.

Saknas historisk vinst? Inga problem. Saknas vinst överhuvudtaget? Då går det ändå bra att värdera företaget med kassaflödesvärdering. Med brist på data måste istället ett antal antaganden om omsättning, tillväxt och kassaflöde göras, vilket tyvärr gör metoden synnerligen spekulativ.

När passar kassaflödesvärdering? I de flesta fall bör värderingsmetoden kassaflödesvärdering och DCF-värdering undvikas då värderingen sällan blir särskilt tillförlitlig. Metoden kan användas för företag som varken har betydande anläggningstillgångar, vinst eller ens någon historik att tala om. Den beskrivningen passar in på många startups och förhoppningsbolag.

I övriga fall är en traditionell avkastningsvärdering eller substansvärdering, eller eventuellt en kombination av de två, att föredra.

Fördelar

 • Kräver begränsade historiska data
 • Fungerar även för att värdera företag som går med förlust
 • Kan användas för värdering av start ups
 • Passar bra för att få fram en ”förhoppningssiffra” till hisspitchen
 • Inga anläggningstillgångar behövs för att visa upp ett värde i bolaget

Nackdelar

 • Extremt spekulativ värderingsmetod – potentiellt stora skillnader i värdering beroende på vilka antaganden som görs
 • Olika företagsvärderare kan komma med helt olika värderingar
 • Kan vara lätt att ”slå hål på” värderingen i domstol i samband med tvistemål

Marknadsvärdering 

Marknadsvärdering är ett mycket simpelt men i vissa fall effektivt sätt att värdera bolag på. Den utgår helt enkelt från vad andra liknande företag sålts för på marknaden.

När passar marknadsvärdering? För lokalt betingade verksamheter som exempelvis kaféer, frisörer, matbutiker, kiosker och restauranger kan en marknadsvärdering fungera utmärkt. Dessa verksamheter brukar vara snarlika och därför är det ganska lätt att göra antaganden om ungefärligt pris på marknaden.

Fördelar

 • Mycket enkel företagsvärdering
 • Kräver inga avancerade kalkyler eller formler
 • Snabb bolagsvärdering
 • Icke-spekulativ värderingsmetod

Nackdelar

 • Passar endast om verksamheten är ”typisk” – finns ovanligt mycket tillgångar eller skulder blir den missvisande
 • Det är sällan det går att få tag på tillräckligt med data
 • Tillväxt och trender återspeglas inte i värdet
 • Endast för strikt lokal verksamhet, inte en expanderande kedja, franchise eller liknande 

2. Normalisera räkenskaperna

När du väl valt en passande värderingsmetod är det dags att normalisera räkenskaperna. Med ”normalisering” menas att rensa bort sådant som gör att värderingen kan bli missvisande.

Här är tre exempel:

 • Om du gör en avkastningsvärdering behöver du utesluta försäljning som inte har med kärnverksamheten att göra. Ett industriföretag som sålt av en av sina lagerlokaler ska till exempel inte ta upp denna försäljning vid en företagsvärdering. Gör man det blir vinsten för stor och därmed värderingen onaturligt hög.
 • En av grundarna arbetar aktivt i bolaget men tar inte ut någon lön. Detta måste du ta höjd för i samband med en bolagsvärdering. Du gör det genom att skriva ner vinsten med så mycket som en marknadsmässig lön skulle kosta företaget.
 • Värdet på tillgångar är ofta högre i verkligheten än vad som står på balansräkningen. Det beror på att det verkliga värdet sällan är det samma som det bokförda värdet. En avskriven lastbil är värd noll kronor ”på pappret” men är kanske värd en halv miljon i verkligheten. Detta måste du ta med i beräkningen vid en substansvärdering.

Som du säkert inser krävs kunskap och erfarenhet för att kunna göra en korrekt normalisering av räkenskaperna och därmed utföra en korrekt företagsvärdering.

Kan jag inte bara använda en mall eller formel för företagsvärdering?

Nej. Det finns egentligen ingen färdig mall eller formel som man kan använda för att göra en företagsvärdering.

Om du använder en mall att värdera bolag online eller en formel för att beräkna företagsvärdet kommer du med stor sannolikhet att få ett felaktigt värde.

Varför? En anledning är att vald värderingsmetod och formel kanske inte alls är lämplig att använda i just ditt fall. En del av hemligheten bakom en korrekt värdering ligger i att välja rätt värderingsmetod eller kombination av metoder.

Men även om metoden är korrekt missar denna typ av mallar alltid momentet normalisering av räkenskaperna som vi beskrev ovan.

Detsamma gäller tyvärr också de flesta så kallade företagsvärdering online som finns, oavsett om du betalar eller gör det gratis.

Är det så noga? Det kanske inte spelar någon roll om det inte blir exakt rätt? Problemet är att väljer du fel värderingsmetod och dessutom inte normaliserar de data som du utgår från kan det bli en enorm skillnad i bolagsvärde. Inte några tiotal procent upp eller ner.

För att illustrera: Ett och samma företag kan exempelvis värderas till 500 000 kr, 5 miljoner kr eller 20 miljoner kr beroende på val av metod och vilka inputs som ges.

Värdet kan dessutom svänga kraftigt från år till år med en och samma värdering om den inte görs på rätt sätt. Fel värdering innebär att beslut tas på felaktiga grunder, vilket kan bli dyrt.

Rådet är därför att inte lägga tid eller pengar på automatiserade företagsvärderingar och inte heller använda en mall för företagsvärdering utan att först vikta informationen. Bäst är att anlita en professionell företagsvärderare.

Företagsvärdering för olika tillfällen

Det finns mängder med situationer då det kan bli aktuellt att göra en företagsvärdering. Vi tittar här närmare på några av de vanligaste fallen:

Värdera företag vid försäljning

Ska du sälja ditt företag gör du klokt i att förbereda dig genom att låta göra en företagsvärdering. Det gäller oavsett om du är entreprenör som ska sälja en startup eller om det är ett moget och lönsamt bolag som har hängt med ett tag.

Du vill givetvis få ett så högt pris på bolaget som möjligt samtidigt som du vill ha en rimlig chans att få det sålt. Det blir kontraproduktivt att värdera bolaget orimligt högt. Tyvärr är det många företagsmäklare som gör just det, mycket för att själva ha chans att få en så hög provision som möjligt.

Då är det ofta bättre att anlita en oberoende företagsvärderare. Utöver att få en rimlig prislapp på verksamheten kan du få hjälp att arbeta upp värdet inför försäljningen. Till exempel kan det gå att städa upp i räkenskaperna och vidta vissa åtgärder för att öka värderingen och attraktionskraften inför försäljningen.

Företagsvärdering vid förvärv

Ska du göra ett företagsförvärv är det av yttersta vikt att du låter göra en oberoende värdering av företaget innan du börjar förhandla om priset. Köp inte grisen i säcken och lita inte rakt av på det värde på företaget som säljaren eller mäklaren presenterar. Bägge är givetvis partiska.

Vid ett förvärv har du dels nytta av att låta en oberoende bolagsvärderare genomföra en korrekt och välavvägd företagsvärdering. Dels kan du få hjälp att genomföra en mer detaljerad due diligence. Den kan utöver oegentligheter i räkenskaperna avslöja juridiska och affärsmässiga problem eller utmaningar, vilket givetvis bör reflekteras i priset som du betalar.

Värdering av bolag i samband med generationsskifte

Förr eller senare blir det aktuellt med generationsskifte i aktiebolag. Om det inte sker genom arv eller testamente kan det vara i form av en gåva till den eller de som ska driva bolaget vidare.

Ibland är generationsskiften smidiga. Andra gånger finns arvingar som gör anspråk på andelar i bolaget eller motsvarande värde trots att de aldrig varit engagerade i verksamheten. Då kan det uppstå konflikt med arvingar som har ett aktivt engagemang i firman.

Det kan därför vara klokt att förbereda inför ett generationsskifte i god tid. Ett praktiskt sätt är att ge bort aktierna till den eller de som ska förvalta verksamheten vidare i samband med pensionering.

Är ni i en situation där en konflikt eller tvetydigheter redan uppstått finns möjlighet att anlita en oberoende värderingsman för att värdera verksamheten. Eventuellt kan också en affärsjurist engageras. 

Värdera företag vid skilsmässa & bodelning

Vid skilsmässa delas allt som inte är enskild egendom lika mellan makarna, även företag. Det gäller oavsett om det är ett aktiebolag, enskild firma eller annan bolagsform.

Däremot innebär det inte att ni måste dela bolaget i två delar eller att du och din före detta make eller maka behöver vara delägare i samma företag. Är det enskild firma går det inte ens att dela på ägandet.

Istället är det vanligt att man i samband med bodelning kommer överens om vilket värde företaget har. Därefter får den av parterna som inte får några aktier istället pengar eller annan egendom till motsvarande värde.

Om ni inte är överens direkt är det klokt att anlita en företagsvärderare för att göra en helt oberoende företagsvärdering. Utgångspunkten är att få fram marknadsvärdet, det vill säga vad företaget kan säljas för.

För enskild firma brukar det i praktiken innebära en värdering baserat på tillgångar minus skulder (substansvärdering). För mer avancerade bolag kan andra värderingsmetoder bli aktuella, exempelvis avkastningsvärdering, kassaflödesvärdering eller en kombination av metoder.

Företagsvärderingar för tvistemål

Det är inte ovanligt att en företagsvärdering krävs i samband med tvistemål i domstol. Så kan det exempelvis vara vid ekonomisk tvist, komplicerade ägarstrukturändringar eller skadeståndskrav.

Kravet på opartiskhet är givetvis mycket högt ställt för företagsvärderingar som används i denna form av sammanhang. Det räcker till exempel inte att köpa en automatiserad bolagsvärdering online då domstolen eller motparten lätt kan ifrågasätta dess giltighet.

Vad som behövs är en oberoende bolagsvärdering av en certifierad värderare, eventuellt med tillhörande företagsbesiktning.

Värdera aktiebolag när ni vill ta in eller köpa ut delägare

Vilket pris ska en aktie ha om ni ska ta in nya delägare genom nyemission? Eller vad ska ni betala per aktie om en av ägarna vill bli utlöst? Det är frågor som är lämpliga att ställa till en professionell företagsvärderare.

Med en korrekt värdering ökar ni chansen att nyemissionen blir fulltecknad och att ni får in tillräckligt med kapital till verksamheten utan att nuvarande ägare blir onödigt utspädda.

Ska ni köpa ut en befintlig delägare gäller det omvända – ni vill förstås inte betala mer än vad aktierna faktiskt är värda.

I bägge fallen gäller samma princip kring val av värderingsmetod, även om det blir naturligt att försöka skapa ett ”investeringscase” för investerare, vilket brukar inkludera framtidsprojektioner. Det kan involvera vissa antaganden om framtida omsättning och vinst. Vid utköp av delägare är det istället naturligt med en något mer konservativ värdering.

Oavsett om du står på köpsidan eller säljsidan har du nytta av att få ett utlåtande av en oberoende företagsvärderare.

Värdering av börsbolag

Värdet för börsnoterade bolag är hela tiden känt. De värderas ständigt av marknaden, via köp- och säljtransaktioner på börsen, vilket återspeglas i aktiekursen. Priset för en aktie är vad köpare och säljare kan komma överens om.

Aktiekursen multiplicerat med antal utestående aktier motsvarar bolagets värde. Detta värde ändras som regel många gånger per dag. För större bolag, där det sker många transaktioner, ändras börsvärdet ofta flera gånger per minut eller rent av per sekund.

Likväl går det att göra en värdering av börsbolag utifrån principen att marknaden inte alltid har rätt. Vissa investerare, inklusive den berömde Warren Buffett, har skapat förmögenheter med en övertygelse om att marknaden inte är perfekt.

Enklare värdering av börsbolag brukar utgå från multiplar som exempelvis:

 • P/E-tal (Price/Earnings): Aktiekursen i förhållande till vinsten. Ju högre P/E desto dyrare (högre värderad) aktie.
 • P/S-tal (Price/Sales): Aktiekurs i relation till omsättningen. Går även att använda på bolag som inte går med vinst.
 • P/B-tal (Price/Book): Aktiekursen I förhållande till det bokförda värdet. Kan även appliceras på banker och fastighetsbolag med betydande tillgångar.
 • Direktavkastning: När kursen stiger (aktien värderas högre) sjunker direktavkastningen och den används därför ibland som ett mått på en akties värdering på börsen.

Det finns även mer avancerade metoder för att värdera börsbolag. En av de vanligaste är kassaflödesvärdering med DCF.

Vem kan värdera bolag?

Om du inte bara är lite nyfiken på vad ditt företag kan vara värt kan det verkligen löna sig att anlita en professionell företagsvärderare istället för att göra värderingen själv.

Här är de främsta alternativen:

 1. Specialiserad företagsvärderare
 2. Företagsmäklare
 3. Revisionsbyrå
 4. Automatisk företagsvärdering online

1. Specialiserad företagsvärderare

En certifierad specialist är enligt vår erfarenhet ofta den som är bäst lämpad att genomföra en oberoende företagsvärdering. De kan ”hantverket” med att välja rätt värderingsmetod och att normalisera räkenskaperna.

En seriös och oberoende företagsvärderare försöker inte blåsa upp siffrorna utan utgår från verkliga data och undviker spekulation.

Besök Nielsen Företagsvärdering.

2. Företagsmäklare

Ska du köpa eller sälja ett företag har du kanske funderat på att anlita en företagsmäklare. De erbjuder ofta också företagsvärdering som tjänst.

Det finns en stor variation i kvaliteten på dessa bolagsvärderingar. Eftersom bolagsmäklare har ett naturligt incitament att driva upp priset på sina försäljningsobjekt är det tyvärr inte sällan som värderingen blir onaturligt hög.

Ska du sälja ett företag leder det till orimliga förhoppningar vilket får till följd att du blir besviken när bolaget inte blir sålt. Ska du köpa en verksamhet blir konsekvensen av en för hög värdering givetvis att du riskerar att betala för mycket för förvärvet.

3. Revisionsbyrå

Även de stora revisionsbyråerna, ”the Big Four”, erbjuder företagsvärdering. Även om det kan kännas tryggt att ha en värdering som är signerad av ett av de största namnen i branschen är det tyvärr ingen garanti för en korrekt värdering.

Inte heller vet du om det verkligen är den där seniora rådgivaren som sålde in uppdraget som utför värderingen eller om det är en junior associate i bolaget. Men till skillnad från om du anlitar en oberoende specialist kommer du sannolikt att få betala ett mycket högre pris. 

4. Automatisk företagsvärdering online

Det finns också ett antal företag som erbjuder automatiska företagsvärderingar online. Dessa bolag hämtar data från Bolagsverkets databas och applicerar därefter en värderingsmetod för att få fram ett rimligt värde på företaget.

Denna typ av bolagsvärdering kan locka genom att priset för värderingen känns rimligt. Tyvärr blir dessa värderingar ofta missvisande eftersom de sällan tar hänsyn till omständigheterna och innehåller inte normalisering av räkenskaperna.

Undantaget kan vara om företaget som utför onlinevärderingen begär in inputs utöver balans- och resultaträkning som vägs in i bedömningen.

Utbildning & böcker om företagsvärdering

Utbildning / kurser i att värdera bolag

Är intresserad av att lära dig mer om företagsvärdering eller rent av utbilda dig för att arbeta professionellt med bolagsvärderingar? Då finns ett antal kurser och utbildningar som kan vara intressanta:

 • Företagsvärdering och företagsöverlåtelser (FAR)
 • Företagsvärdering i praktiken (Dagens Industri – Di Akademi)
 • Företagsvärdering och förvärv – så går det till i praktiken (Företagsuniversitet)
 • Finansiell analys och företagsvärdering (BG Institute)
 • Finansiering, företagsvärdering 6,0 hp (Kungliga Tekniska Högskolan – KTH)
 • Företagsvärdering (Srf Konsulterna)
 • Värdera startups och tillväxtbolag (Leonh / Breakit)

För dig som vill satsa fullt ut på företagsvärderingar, investeringar och företagsförvärv kan det givetvis också vara aktuellt att studera ekonomi på högskola eller universitet. Bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet har ekonomiutbildningar med gott rykte.

Läs en bok om bolagsvärdering

 • Small Business Valuation; Christoffer Nielsen (2020)
 • 8 Steps to Elevate the Valuation of Your Business to the Next Level; Christoffer Nielsen (2020)
 • Värdering av företag; Magnus Hult (1998)
 • Företagsvärdering – med fundamental analys; Anders Isaksson, Henrik Nilsson (2022)
 • Företagsvärdering – översikt av området baserat på erfarenhet; PwC (2007)
 • Värdering av företag; Björn Lundén (2013)
 • Företagsvärdering, analys och nyckeltal - finansanalytikernas rekommendationer; Sveriges Finansanalytikers Förening (2018)
 • The Intelligent Investor; Benjamin Graham (1949)

Vanliga frågor och svar om att värdera företag

Hur värdera ett bolag?

Värdet beräknas på olika sätt beroende på vilken värderingsmetod du väljer. Du kan till exempel applicera en multipel på vinsten (avkastningsvärdering), beräkna substansvärdet genom att ta tillgångar minus skulder (substansvärdering) eller värdera framtida kassaflöden (kassaflödesvärdering / DCF-värdering).

Hur många gånger vinsten är ett företag värt?

Vilken så kallad vinstmultipel du ska välja beror bland annat på bransch, ägarberoende, vilket skick företaget är i och tillväxt. Ofta gäller att företaget är värt 4 till 6 gånger vinsten.

Vad kostar en företagsvärdering?

Priset för en företagsvärdering varierar mycket mellan olika värderare, val av metod, typ av företag som ska värderas och syftet med värderingen. En grundlig bolagsvärdering med fundamental analys av räkenskaper, intervju och besiktning kan kosta runt 50.000 till 100.000 kronor.

Vem kan värdera ett företag?

Det finns många aktörer som erbjuder bolagsvärdering. Nielsen Valuation Group är en av de främsta oberoende värderingsföretagen. Dessutom finns exempelvis UC företagsvärdering som har automatiska värderingar och revisionsbyråer som till exempel PwC.

Kan man se hur mycket ett företag såldes för?

Om det är ett privat aktiebolag kan du ladda ner årsredovisningen via Bolagsverket. Var det ett större förvärv kan det antas att det tagits upp i balansräkningen. För publika aktiebolag (börsnoterade bolag) hittar du lätt årsredovisning och kvartalsrapporter på deras hemsida eller via din bank.

Hur värderar man en enskild firma?

Eftersom en enskild firma inte kan särskiljas från ägaren värderas den ofta utifrån tillgångar och skulder (substansvärdering).


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.