Avdrag #9

Om du driver företag hemifrån kan du få avdrag för kontor/kontorslokal i din egen bostad. Du kan få avdrag under olika förutsättningar.

För att avdrag ska medges måste följande krav vara uppfyllda:

  • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla någon arbetsplats.
  • Det ska finnas ett klart behov av ett arbetsrum i bostaden.
  • Arbetsrummet ska enbart ha använts för arbetet
  • Bostaden måste vara större än vad som hade krävts om den skattskyldiga inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum.
  • Arbetsrummet får med hänsyn till läge eller utrustning inte ingå i bostadsutrymmet.

För att ett arbetsrum inte ska anses ingå i bostadsutrymmet måste det antingen:

  • vara så avskilt från själva bostaden att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen, eller
  • vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Vilka kostnader kan man få avdrag för?

För arbetsrum i en särskild lokal medges avdrag med den faktiska kostnaden.
För arbetsrum i den egna bostaden medges avdrag med den faktiska merkostnaden. Det kan t.ex. vara ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. För arbetsrum i en hyreslägenhet är även en viss del av hyran avdragsgill.

Enskild firma

Hyreslägenhet
Om du bor i hyreslägenhet och inte väljer avdrag enligt schablonmetoden finns inget krav på en viss minsta arbetstid under ett år. Om du bedriver din näringsverksamhet i en särskilt inrättad del av din hyreslägenhet kan du då istället göra avdrag för en del av kostnaderna för hyra, el, värme, vatten och avlopp samt sophämtning. Hur stor del du får dra av beror på hur stor del av de totala kostnaderna som hör till verksamheten. Vanligast är att man proportionerar merkostnaderna efter hur stor yta som används i verksamheten. Används t.ex. 25 % av lägenheten dras 25 % av driftskostnaderna av.

Du får också dra av reparationer som du gör direkt i denna avgränsade del av lägenheten om reparationerna är direkt orsakade av verksamheten.

Bostadsrätt
Skillnaden här jämfört med de valfria reglerna hos hyresrätt när man inte väljer schablonmetoden är att du istället för del av hyran drar av del av månadsavgiften till föreningen. Men den del av månadsavgiften som är ett kapitaltillskott till föreningen är inte avdragsgill.

Möjlighet till schablonavdrag

Obs! Du kan också välja att göra ett schablonavdrag för arbetsrum i bostaden under förutsättningen att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar där, för verksamhetens räkning. Observera att gränsen på 800 timmar är en absolut gräns. Arbetar du bara 799 timmar får du inte dra av något alls med den här metoden.

Du får avdrag med 2000 kr per år om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig, din maka, din make eller din registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller en hyresrätt får du göra ett avdrag med 4000 kr per år. I detta schablonavdrag ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el, internet/bredband, m.m.

Observera även att makes arbete får räknas med om makarna driver verksamheten gemensamt eller barns arbete om barnet fyllt 16 år. Du behöver vidare inte ha någon avskild del av lägenheten eller villan som arbetslokal. Du kan t.ex. arbeta i vardagsrummet eller vid köksbordet.

Aktiebolag

Vid uthyrning till eget företag gäller olika avdragsregler beroende på om delägaren arbetar aktivt i företaget eller om han anses som passiv delägare. För passiva delägare i fåmansföretag gäller följande regler vid uthyrning av lokal i egen bostad. Uthyraren får dra av 40 000 kr per år plus 20 procent av årets hyresinkomst. Aktiva delägare får dock inte dra av mer än de skäliga kostnader (merkostnader) som uppkommer till följd av uthyrningen. I normalfallet handlar det om ca 1000-3000 kr per år för ett kontorsrum eller ett garage.

Observera! Vad gäller företaget får de avdrag för del av hyran som är marknadsmässig. Här finns praxis. Överhyra betraktas som lön och arbetsgivaravgifter utgår för den delen som anses såsom överhyra. För passiva delägare betraktas överhyran som utdelning, denna överhyra blir inte avdragsgill för företaget. Man bör kontakta en skattejurist som exempelvis författaren till artikeln, John Knutsson, som kan göra en bedömning utifrån vägledande praxis i det enskilda fallet.

Läs mer om reglerna kring uthyrning av din privatbostad/fastighet här.

Så här bokför du avdraget för kontor

Handelsbolag

Är du delägare i ett fåmansägt handelsbolag får bolaget göra avdrag för marknadsmässig hyra. Överhyra är däremot aldrig avdragsgill. Du skattar för hyran i inkomstslaget kapital och får göra avdrag för de skäliga kostnader (merkostnader) du haft för uthyrningen.

Läs mer om avdrag för kontor på Skatteverkets hemsida här.

Avdrag #10: Dra av kostnader för telefonsamtal och mobiltelefonen

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.