Vad är ett holdingbolag?
Begreppet holdingbolag är ett begrepp som säkert förvirrar många. Ett holdingbolag ”är ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag. Det är en slags praktisk organisation, inte ett juridiskt koncept”.1 I ett holdingbolag optimerar man distribuerandet av vinster och samtidigt finansierar man andra företag genom holdingbolaget.2

Funktionerna i ett holdingbolag kan uppfyllas oavsett juridisk form. ”Kvalificerade att utöva holdingfunktioner är aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser, truster, fasta driftställen och privatpersoner”.3 Vilket man ska välja beror bl.a. på vilken funktion holdingbolaget ska ha och en rad faktorer.4 Men ”vanligen dominerar bolag internationella holdingbolagsstrukturer”.5

Holdingbolag kan lokaliseras till stater som betraktas som skatteparadis eller som inte är att betrakta som skatteparadis. Det föreligger en diskussion om vad som skall anses vara ett skatteparadis. Det finns olika definitioner men ett som kan vara vägledande är följande: ”Varje land som av sina drag i sin skattelag (eller avsaknad därav) attraherar uppmärksamheten av skatteplanerare”.

Vid ämnet holdingbolag dyker också begreppet offshore ofta upp. Vad är det? Internationella valutafonden definierar offshore som: 

1. ”I sin enklaste mening, regler om finansiell service av banker och andra agenter till personer som inte har hemvist i landet ifråga.

2. I sin bredaste betydelse kan ett offshore finanscenter betyda vilket som helst finanscenter där offshore aktiviteter sker. Denna definition skulle inkludera alla större finanscentrum i världen”. 6

Vilka länder som anses som offshore finanscenter är olika från bedömare till bedömare. OECD klassificerar t.ex. utifrån sin lista från år 2000, 14 länder som offshore finanscentrum. Men det finns listor från olika institutioner och andra bedömare som rankar 19, 42 respektive 69 länder som offshore finanscentrum.7 Såsom författaren Malcolm Couch uttrycker det: “the concept of ‘offshore’ means different things depending on your point of view”.8 Men för att anses som ett offshore finanscentrum måste ändå vissa kriterier vara uppfyllda.

Kortfattat; offshore är i princip ett bolag som är etablerat i ett land där ägaren/ägarna inte har hemvist. Dessutom ska det anses vara ett offshore finanscentrum enligt vissa kriterier för att definieras som offshore. Ett holdingbolag kan således anses vara etablerat i ett offshoreland eller ”onshoreland”, men det beror på hur man ser på saken.

Läs varför man vanligtvis startar ett holdingbolag?

 

1 Eicke, Rolf, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, 2009, Wolters Kluwer Law & Business, s. 37

2 Ibid. s. 35
3 Ibid. s. 38
4 Ibid. s. 38
5 Ibid. s. 39
6 Offshore Financial Centers IMF Background Paper Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department June 23, 2000, 20 maj 2010
7 Ibid.
8 Couch, Malcolm, Cross-Border Tax Cooperation: Why some Approaches Don`t Work, Tax Notes International 2007, Vol. 45, s. 240

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.