Vad är ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i att ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag. Det är en slags praktisk organisation, inte ett juridiskt koncept.1 I ett holdingbolag optimerar man distribuerandet av vinster och samtidigt finansierar man andra företag genom holdingbolaget.2

Begreppet holdingbolag är ett begrepp som säkert förvirrar många. Jag förklarar vidare.

Funktionerna i ett holdingbolag kan uppfyllas oavsett juridisk form. ”Kvalificerade att utöva holdingfunktioner är aktiebolag, kommanditbolag, stiftelser, truster, fasta driftställen och privatpersoner”.3 Vilket man ska välja beror bl.a. på vilken funktion holdingbolaget ska ha och en rad faktorer.4 Men ”vanligen dominerar bolag internationella holdingbolagsstrukturer”.5

Holdingbolag kan lokaliseras till stater som betraktas som skatteparadis eller som inte är att betrakta som skatteparadis. Det föreligger en diskussion om vad som skall anses vara ett skatteparadis. Det finns olika definitioner men ett som kan vara vägledande är följande: ”Varje land som av sina drag i sin skattelag (eller avsaknad därav) attraherar uppmärksamheten av skatteplanerare”.

Vid ämnet holdingbolag dyker också begreppet offshorebolag ofta upp. Vad är det? Internationella valutafonden definierar offshore som: 

1. ”I sin enklaste mening, regler om finansiell service av banker och andra agenter till personer som inte har hemvist i landet ifråga.

2. I sin bredaste betydelse kan ett offshore finanscenter betyda vilket som helst finanscenter där offshore aktiviteter sker. Denna definition skulle inkludera alla större finanscentrum i världen”. 6

Vilka länder som anses som offshore finanscenter är olika från bedömare till bedömare. OECD klassificerar t.ex. utifrån sin lista från år 2000, 14 länder som offshore finanscentrum. Men det finns listor från olika institutioner och andra bedömare som rankar 19, 42 respektive 69 länder som offshore finanscentrum.7 Såsom författaren Malcolm Couch uttrycker det: “the concept of ‘offshore’ means different things depending on your point of view”.8 Men för att anses som ett offshore finanscentrum måste ändå vissa kriterier vara uppfyllda.

Kortfattat; offshore är i princip ett bolag som är etablerat i ett land där ägaren/ägarna inte har hemvist. Dessutom ska det anses vara ett offshore finanscentrum enligt vissa kriterier för att definieras som offshore. Ett holdingbolag kan således anses vara etablerat i ett offshoreland eller ”onshoreland”, men det beror på hur man ser på saken.

Varför startar man ett holdingbolag, dess fördelar?

Ett holdingbolag är som nämnt ett bolag vars huvudsakliga kommersiella syfte ligger i ha ett långvarigt intresse i en eller flera juridiskt oberoende företag. Ett svenskt AB kan t.ex. fungera som ett holdingbolag för detta syfte, liksom motsvarande bolagsform i andra stater. Frågan är vilken stat som har de förmånligaste skattereglerna för ett visst företag och om företaget kan dra nytta av dem. Det övergripande svaret till varför företag startar holdingbolag eller placerar sitt moderbolag (holdingbolag) i ett skatteparadis är att de vill tjäna pengar på det, på ett lagligt sätt eller på ett olagligt sätt.

Det finns en mängd faktorer att titta på för att se om ett visst företag tjänar på att ha ett holdingbolag och var det ska placeras. Är dessa faktorer till företagarens fördel ekonomiskt, är detta för många en stark drivkraft till att starta ett holdingbolag.

Olika företagare drar nytta av olika skatteregler och skattestrategier. Allt beror på hur den enskilda verksamheten ser ut ekonomiskt sett och var i världen verksamheten är placerad. Holdingbolagsländer har ingått skatteavtal med olika innehåll beroende på vilket land avtalet ingåtts med. Hur skatteavtalen ser ut mellan verksamhetslandet och holdingbolagslandet kan vara av avgörande betydelse.

Holdingbolagsplacering handlar i allmänhet om hur vissa skatteregler behandlas i holdingbolagsstaten, hur skattereglerna modifieras i skatteavtalen i förhållande till verksamhetslandet, och vilka skatteregler verksamhetslandet har, för att finna gynnsamma regler i vissa skatteområden som kan leda till ekonomisk vinning för den verksamhet man driver.9

Följande är de skatteområden som kan beaktas vid holdingbolagsplacering:

1. Skattebefrielse för utdelningar och kapitalvinster på aktier (och villkoren för att ta del av dessa undantag).
2. Ingen eller låg källskatt på ingående och utgående utdelningar och likvidationsutdelning.
3. Ingen stämpelskatt på kapitaltillskott
4. Ingen eller begränsade eget kapital/skuld restriktioner (ej underkapitalisering)
5. Begränsade skatteflyktsregler
6. Ingen CFC lagstiftning (CFC-Controlled Foreign Corporation)
7. Fördelaktiga skatteavtal mellan holdingbolagsstaten och de stater man driver verksamhet i eller ämnar driva verksamhet i.
8. Avdrag för goodwill och värdeminskning på det nuvarande värdet av tillgångarna
9. Ingen uttagsbeskattning
10. Fördelaktig momsbeskattning
11. Låg beskattning av anställda
12. Låg bolagsskattesats
13. Attraktivt investeringsklimat
14. Ingen s.k. ”exit taxation”
15. Ingen källskatt på räntebetalningar
16. Låg beskattning av ränteintäkter
17. Ingen valutakontroll10

Andra faktorer som kan övervägas är icke skattemässiga faktorer såsom:

1. Regeringens attityd mot utländska investerare
2. Infrastruktur
3. Arbetskraft
4. Ekonomiska förhållanden
5. Politiska risker
6. Miljömässiga regler11

Det finns inget givet svar på vilka av alla dessa faktorer företag överväger när de startar holdingbolag. Därför finns det inte heller ett konkret svar på exakt vilka skatteregler som är motivet till varför företagare startar holdingbolag. Sammantaget handlar det dock om att få ekonomiska fördelar. Vilka skatteregler och skattestrategier i samband med holdingbolag som är i ett enskilt företags intresse att eftersöka för att möjligen skapa ett för företaget positivt skatteklimat är en bedömning som får göras från fall till fall. 

Vem startar ett holdingbolag?

Både nationella som internationella, småföretag, medelstora företag och stora företag, använder sig av holdingbolag. Holdingbolag startas i alla branscher, men enligt statistik från Tillväxtverket torde den vanligaste branschen för holdingbolagsuppstart vara olika typer av tjänsteverksamhet – speciellt konsultverksamhet.12

Läs fortsättningen: Var, i vilka länder det är vanligt att starta holdingbolag

Samt: Skatteverkets granskningsverksamhet avseende holdingbolag

 

Litteratur - källor

1 Eicke, Rolf, Tax Planning with Holding Companies – Repatriation of US Profits from Europe, 2009, Wolters Kluwer Law & Business, s. 37

2 Ibid. s. 35
3 Ibid. s. 38
4 Ibid. s. 38
5 Ibid. s. 39
6 Offshore Financial Centers IMF Background Paper Prepared by the Monetary and Exchange Affairs Department June 23, 2000, 20 maj 2010
7 Ibid.
8 Couch, Malcolm, Cross-Border Tax Cooperation: Why some Approaches Don`t Work, Tax Notes International 2007, Vol. 45, s. 240

9 För mer information om hur man bedömer ett lands konkurrenskraft för holdingbolagsplacering se examensarbete av författaren till denna artikel, John Knutsson. Titel: ”Vilka faktorer gör Sverige konkurrenskraftigt som holdingbolagsland – En internationell jämförelse”, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet
10 Eynatten, Wim, European Holding Company Tax Regimes: A Comparative Study, Eicke s. 144 och KPMG Internationella skattehandboken 2007, Köhlmark, Anders & Källqvist, Jan s. 293 För mer information om betydelsen av vissa begrepp, se s. 9 f. i examensarbetet i fotnot 9.
11 s. 144 Eicke
12 Publikation 2009 ”Utländska företag”, Tillväxtanalys – myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyserMissa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.