Många ägare till små och medelstora företag är på väg in i pensionsåldern. Här ger PWC några konkreta exempel hur företag kan generationsskifta.

Ofta jobbar redan en eller flera familjemedlemmar av nästa generation i företaget. Då är det naturligt att en eller flera av dessa tar över företaget.

Sedan fem år tillbaka är arvs- och gåvoskatten slopad. Det underlättar mycket. Men generationsskiften kan ändå inte genomföras utan risk för beskattning. Till exempel är det viktigt att se till att samtliga kriterier för gåva är uppfyllda annars kan det bli en kostsam inkomstbeskattning.

Det är inte heller säkert att den som lämnar över har lust att skänka företaget helt och hållet. En del företagare vill ha betalt, kanske inte motsvarande av marknadsvärdet men i alla fall en betalning.

Hur man får ut pengar i samband med ett generationsskifte beror bland annat på hur stort så kallat gränsbelopp som finns på ägarens K10-bilaga. Gränsbeloppet är det utrymme som kan utnyttjas till minsta möjliga skatt, 20 procent.

Tips för skatteplanering i AB

1. Generationsskifte med utdelning

Två föräldrar ska generationsskifta ett bolag till sina två barn. Marknadsvärdet är 9 miljoner kronor, (totalt gränsbeloppär 3 miljoner kronor). Föräldrarna vill vid generationsskiftet ha ut minst 2 miljoner kronor efter skatt, utdelning från bolaget är möjligt att göra motsvarande gränsbelopp.

Steg 1: Utdelning på 3 Mkr – 600 000 kr i skatt = 2,4 Mkr till föräldrarna
Steg 2: Gåva av bolaget till barnen = ingen ytterligare skattekonsekvens för föräldrarna och barnen behöver inte finansiera köpet.

2. Generationsskifte utan utdelning

Samma situation som ovan, men det finns ingen möjlighet att göra utdelning i samband med skiftet. Då kan en lösning istället vara den här:

Steg 1: Barnen bildar nytt bolag (NYAB) som ägs med 50 procent vardera.
Steg 2: Föräldrarna säljer sina aktier i bolaget för 3 Mkr till NYAB. 3 Mkr – anskaffningsvärde på 100 tkr = reavinst på 2,9 Mkr – 580 tkr skatt = drygt 2,4 Mkr till föräldrarna.

Skillnaden är finansieringen, det vill säga i det fall föräldrarna vill ha ut pengar och bolaget inte har medel som kan delas ut, blir det barnens bolag NYAB som måste finansiera generationsskiftet genom till exempel externa lån. Någon större skillnad i beskattning är det inte.

Det finns även en möjlighet att utnyttja så kallade trädabolag där föräldrarna kan låta pengarna vara vilande under fem beskattningsår. Efter denna tid kan pengarna tas ut med minsta möjliga skatt. Som konstaterats i tidigare Input kan det finnas vissa osäkerheter när det gäller den skattemässiga bedömningen av trädabolag.

Är detta aktuellt vid ett generationsskifte bör man noga gå igenom förutsättningarna för att inte hamna fel.

Hur gör man för att skapa rättvisa mellan barn? Tyvärr är det inte alltid så enkelt att man överlåter bolaget i lika stora delar. Det är inte alltid att syskon är ”bästisar”. Att i ett sådant läge driva företag tillsammans är inte att rekommendera. 

Om exempelvis systrarna A och B är aktiva i bolaget medan syster C inte är det, kan det bland annat skapa problem vid utdelningar. Syster C får utdelning från ett bolag som hennes syskon driver, men som i framtiden har sin grund i systrarna A och B:s arbetsinsatser.

Utgångspunkten bör istället vara att företaget ska ägas av den eller de som är aktiva. Rättvisefrågan kan exempelvis lösas genom att de syskon som inte är involveradei bolaget genom testamente i framtiden får ett större arv.

Att föräldrarna redan vid generationsskiftet kompenserar syskon är en annan lösning. Observera att det är föräldrarna som måste stå för kompensationen.

Läs även: Att äga familjeföretag - hur kul är det?

3. Generationsskifte där ett syskon kompenseras

Systrarna A och B behöver inte betala marknadspris för föräldrarnas bolag och undrarom de kan ge syster C kontanter motsvarande mellanskillnaden på 1,5 miljoner kronor.Syster C behöver inte ha pengarna omedelbart utan det kan vara löpande under flera års tid.

Det finns visserligen ingen gåvoskatt, men för att det ska vara en renodlad gåva måste kriterierna för gåva vara uppfyllda. Ett av dessa är att det inte får krävas någon motprestation. Att systrarna A och B indirekt kompenserar syster C gör att det faktiskt blir en motprestation.

Det finns då en stor risk för inkomstbeskattning och att generationsskiftet i alla fall delvis blir betraktat som en försäljning där inkomstbeskattning sker som för vilken annan försäljning som helst. Hur snabbt generationsskiftet ska genomföras är väldigt individuellt.

En del företagare tycker det är bäst att låta ägandet successivt gå över till nästa generation.

Exempelvis att 25 procent av aktierna överlåts första året, ytterligare 25 procent andra året och resterande 50 procent tredje året. Andra tycker det är bäst att samtliga aktier överlåts vid ett tillfälle. 

Den som överlåter aktierna behöver inte i praktiken gå i pension utan kan ha kvar en roll ibolaget oavsett om han/hon är aktieägare eller ej. Huvudsaken är att föräldrarna ochbarnen är överens om vilken tidsperiod generationsskiftet ska omfatta.

Det är viktigt att planera skiftet i god tid för att få det slutresultat man önskar. Man ska ha stor respekt för den kunskapsöverföring som ska göras och även beakta de känslorsom ett generationsskifte kan röra upp.

4. Generationsskifte som är planerat i tid

Två föräldrar ska generationsskifta sitt bolag till sina båda söner. Föräldrarna vill ha ut åtminstone 6 miljoner kronor efter skatt.Men gränsbeloppet är på totalt 4 miljoner, vilket skulle göra att skatten blev betydligt högre om ett generationsskifte gjordes första året.

Genom att planera i tid kan gränsbeloppet ökas efter hand. Om vi antar att löneunderlaget varje år uppgår till 2 miljoner kronor (under förutsättning att någon av familjemedlemmarna tar ut ”rättlön”) kan gränsbeloppet ökas i motsvarande mån så att skatten tredje året endast blir 20 procent på hela överlåtelsen. Det är inte säkert att det inom familjen finns en självklar efterträdare. I dessa fall kan det istället vara aktuellt att överlåta till anställda och/eller en helt extern part.

Även i dessa situationer är det viktigt med planering, bland annat för att undvika att stora delar av vinsten skattas bort.

Tips och råd

  • Om inte aktieägaravtal redan finns, upprätta det omgående
  • Om aktieägaravtal finns måste det uppdateras av de nya ägarna
  • Om generationsskiftet är en gåva – upprätta gåvobrev
  • Om generationsskiftet är en gåva (helt eller delvis), gör en värdering och se hur mycket syskon som inte är involverade i bolaget bör kompenseras
  • Se över familjejuridiken, t ex ge barn större arv i testamente pga genomfört generationsskifte till syskon
  • Planera övertagandet i god tid! Både för kunskapsöverföringen och för att minimera skatten

Missa inte: 8 strategier för exitplanering och hur du ökar bolagets värde


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.