En agentur är ett företag som förmedlar tjänster och produkter som någon annan har rättigheterna till. Ägaren till agenturföretaget kallas agent. Denna mall för agentavtal underlättar arbetet avsevärt för att ta fram ett avtal mellan agent/agentur och den som äger rättigheterna till produkten. Längre ner på sidan får du även mina bästa tips om hur du upprättar ett agentavtal på bästa sätt.

Om en agent har ensamrätt att exempelvis importera och sälja produkten kallas denne för generalagent. Här finns samma avtal översatt till engelska.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Agenturavtal kostar 896 kr + moms och skräddarsytt pris är 4996 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Handelsagenten

Handelsagent är en näringsidkare som genom ett avtal med en uppdragsgivare åtagit sig att för huvudmannens räkning och i huvudmannens namn, självständigt och varaktigt, verka för inköp eller försäljning av varor.
Handelsagenternas verksamheter har ofta en internationell karaktär och exportföretag anlitar agenter i det land där de önskar avsätta sina varor. Förhållandet mellan agenten och huvudmannen regleras genom avtal vilka sedan kompletteras av en lagstiftning som är till för att skydda den ofta svagare parten, handelsagenten.

Ersättning till handelsagenten

Ersättning till handelsagenten utgår i olika former, beroende på om agenturavtalet är aktivt eller avslutat. De finns tre olika ersättningsformer; provision, efterprovision samt avgångsvederlag. Handelsagentens ersättning utgår vanligtvis i form av provision baserad på priset på de varor han säljer eller förmedlar genom avtal under uppdragstiden, provision baserad på avtal med kund vilken agenten tidigare tillfört avseende samma produkt samt provision baserad på avtal med kund som återfinns inom agentens område eller kundkrets.

Efter det att agentavtalet upphört har agenten rätt till efterprovision på avtal som ingåtts efter avtalets upphörande. För efterprovision krävs det att det huvudsakligen är agentens medverkan som bidragit till att avtalet kommit till stånd och att avtalet ingås inom skälig tid efter det att agenturavtalet upphört eller att anbudet tagits emot under avtalstiden och att agenten är berättigad provision enligt 9 § handelsagenturlagen.

Den tredje ersättningsformen är avgångsvederlaget. I korthet kan sägas att avgångsvederlag utgår efter det att agentavtalet upphört för att ersätta agenten för de bestående värden som han tillfört huvudmannen i form av upparbetade kundförbindelser, samt för den framtida provision som han går miste om.

Ett aktivt agenturavtal kan skapa tre olika rättsförhållanden:

1.) Det interna avtalet mellan agenten och huvudmannen vilket reglerar rättsförhållandet mellan de två parterna såsom ansvarsgrad och ersättning;

2.) Avtalet mellan huvudmannen och tredje man vilket normalt är ett vanligt köpekontrakt, antingen köper eller säljer huvudmannen en vara. Avtalet innehåller dock speciella drag på grund av att köpet förmedlats via en agent; och

3.) I sällsynta fall skapas även ett avtal mellan agenten och tredje man.

Denna mall avser avtalet mellan agenten och huvudmannen. Vill man avtala andra bestämmelser enligt denna mall så gäller följande: Avtalsvillkor som strider mot bestämmelserna i handelsagentlagen gäller i stället för lagens bestämmelser, om inte annat anges i lagen. Med avtalsvillkor jämställs praxis som har utbildats mellan parterna samt handelsbruk eller annan sedvänja.

Så här ser första sidan av mallen ut. Den är skapad i Word för att vara enkel att uppdatera och göra ändringar i.

agentavtal-agenturavtal-mall

Tips för ett korrekt upprättat avtal

En central regel i agenturavtalet handlar om försäljningsinsatser och regleras här i den 5:e klausulen. Där kan du välja ett av tre alternativ. Men du kan också formulera en helt egen klausul. Det är upp till dig och din handelsagent hur försäljningsinsatserna ska se ut. En annan central bestämmelse är givetvis frågan om provision. Vilken ersättning handelsagenten ska ha för sitt arbete och när provision utbetalas kan du skriva in i klausul 8.1 eller i en bilaga. Övriga bestämmelser i klausul 8 ska du inte röra utan kontakt med en jurist, vissa av bestämmelserna är tvingande enligt lagen om handelsagentur. En annan väldigt central bestämmelse i agenturavtalet är bestämmelsen om avgångsvederlag i klausul 15. Det är ett relativt stort ämne som du verkligen bör ha koll på, du kan exempelvis läsa in dig på ämnet i ett examensarbete skrivet av Annika Kleine Nilsson, ”Handelsagenters rätt till avgångsvederlag”, Juridiska fakulteten, Lunds Universitet.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Agenturavtal kostar 896 kr + moms och skräddarsytt pris är 4996 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.