Hur nationella placeringsfonder bidrar till att förändra utvecklingen

Nationella placeringsfonder har figurerat på löpsedlarna i hela världen under den globala finanskrisen. Placerarna konstaterar att fonderna kan ha en global inverkan och får konsekvenser för investeringsstrategierna vid en tidpunkt då förtroendet för finansmarknaderna har fått många placerare och fonder att överge företagspapper.

Fonderna håller också på att få en allt mer framskjuten position, tack vare en del enorma investeringar – tiotals miljarder dollar – i några av västvärldens stora finansinstitut, till exempel UBS och Merrill Lynch, och i mindre välkända företag som Madame Tussauds och MGM Casinos. En del analytiker förutspår att nationella placeringsfonder kommer att förvalta över 10 000 miljarder dollar inom de närmaste fem åren – fem gånger så mycket som det sammanlagda kapitalet på riskkapital- och hedgefondsmarknaderna.

Annorlunda fonder

Det finns inga entydiga definitioner, men nationella placeringsfonder är i grund och botten statsägda fonder som investerar på internationella marknader. De har innehav i nästan 20 % av världens företag – men sällan ett bestämmande inflytande – och verkar i nästan samtliga industriländer samt i en handfull utvecklingsländer.

Men det som gör att nationella placeringsfonder skiljer sig så mycket från andra fonder är att de har en långsiktig investeringshorisont, eftersom syftet är att pengarna ska tillfalla kommande generationer. Denna strategi står i skarp kontrast till den inställning som råder i fråga om hedgefonder, värdepappersfonder och så vidare, där man tenderar att resonera mer kortsiktigt: Hur mycket pengar kan jag tjäna i år? Kan jag slå index?

Den långsiktiga investeringsstrategin innebär också att de nationella placeringsfonderna har stor potential att bidra till förändringar på utvecklingsområdet, och det finns redan fonder som spelar en framträdande roll för den sociala utvecklingen. I Mellanöstern betraktar sig många nationella placeringsfonder nu som fonder för social utveckling.

Mubadala, en fond i Abu Dhabi som köpte 8,1 % av den amerikanska datachip-tillverkaren AMD, är ett bra exempel på en nationell placeringsfond som agerar på detta sätt. Via ett joint venture med Advanced Technology Investment Company i Abu Dhabi har fonden utökat sitt ägande i AMD till 20 % och får stora inkomster av dess tillverkning. I årsrapporten konstaterades att fonden spelar en roll för den sociala utvecklingen i Abu Dhabi, vilket stämmer mycket väl överens med landets övergripande mål för den ekonomiska utvecklingen, där skapandet av fullskaliga hållbara företag prioriteras.

Fördelarna med nationella placeringsfonders ägande

De nationella placeringsfondernas investeringar har stor inverkan på företagens värde: när en nationell placeringsfond investerar i ett företag ökar dess värde med 15 %. Det tyder på att aktieägarna i allmänhet tjänar – och tjänar mycket – på att nationella placeringsfonder investerar i deras företag. Vidare har de nationella placeringsfonderna större inverkan än typiska institutionella placerare, eftersom marknaden oftast värderar företag som fonderna äger andelar i högre än företag som ägs av allmänna institutionella placerare. Allt annat lika föredrar marknaden nationella placeringsfonder framför andra institutionella placerare.

Och detta är inte bara ett marknadsfenomen. Företag som nationella placeringsfonder har investerat i lyckas också bättre än andra företag sett till faktiska resultat – vinstmarginaler, avkastning på totalt kapital, avkastning på eget kapital och så vidare. Det visar att de högre värderingarna inte är någon irrationell avvikelse på marknaden.

Nationella placeringsfonder tillför huvudsakligen värde på tre områden. För det första har vi kapitalkostnaden. Företag som har nationella placeringsfonder bland sina ägare har lägre kapitalkostnad än andra. Detta är traditionell investeringsteori: när kapitalkostnaden är lägre kan man genomföra fler investeringar och utnyttja fler tillväxtmöjligheter – vilket uppskattas av marknaden.

Detta hänger samman med en stabil tillgång på kapital. Företag som nationella placeringsfonder har investerat i har bättre tillgång till kapital om de skulle behöva tillskott i framtiden. Till skillnad mot andra slags institutionella placerare tillhandahåller nationella placeringsfonder ofta garanterat kapital om framtida finansieringsbehov uppstår, vilket innebär att osäkerheten om företagens framtida finansieringsförmåga minskar.

Den andra fördelen är att produktmarknaden utvidgas: företag som nationella placeringsfonder äger andelar i får också direkt tillgång till produktmarknaden i det land eller den region där fonden är baserad.

Den tredje punkten har att göra med förvärvsmarknaden och företagsledning. Nationella placeringsfonder kan rädda företag från fientliga övertaganden och företagspirater. Här spelar deras långsiktiga investeringsstrategi och de därmed förknippade målen om att ge någonting i arv till kommande generationer och bidra till utveckling en viktig roll, eftersom de undviker strategier där man strävar efter kortsiktigt värde på bekostnad av konsolidering och skalfördelar. Till skillnad mot de flesta andra placerarna är de beredda att stoppa förvärv som innebär att värdet på de företag som de investerar i minskar.

Här för att stanna

Även om det inte talades så mycket om nationella placeringsfonder före den globala ekonomiska kris som vi just har upplevt är det ingen tvekan om att de kommer att bli allt viktigare företeelser på världsmarknaderna. De kommer att fortsätta att investera och vara delaktiga i den lokala utvecklingen, tack vare sin strävan efter långsiktig finansiell och strategisk avkastning på sina investeringar för sina hemländers och regioners räkning. Detta engagemang och denna styrka kan bli en stor källa till värdeskapande för alla företag som har nationella placeringsfonder som delägare.

Några liknande placerare har det inte funnits på marknaderna tidigare. Det stora flertalet har en kortsiktig inställning. Nationella placeringsfonder är någonting helt annat. De är stabila placerare som vill finnas kvar länge. Detta är en ny och mycket bra källa till kapital för företagen.

Nuno Fernandes är professor i finansiering vid IMD, den ledande globala handelshögskolan i Lausanne i Schweiz (www.imd.ch). Han leder IMD:s program om strategisk finansiering.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.