Rapporten är framtagen av Lars Jagrén som är senioranalytiker och ledamot av Kommissionen för Skattenytta.

Årsbokslutet pekar tydligt på den svaga eller obefintlig kopplingen mellan resurser till en viss verksamhet och dess resultat. Detta gäller oberoende om det handlar om kommuner, regioner eller nationellt. Det står också klart att Sverige långsiktigt tappat i välståndsligan och därmed gått miste om skatteintäkter och välstånd.

Skattenyttas analys pekar på tre avgörande områden för framtiden:

1. Vi måste få maximal nytta för varje skattekrona.

Hur säkerställer vi att vi får mesta möjliga nytta av dagens resurser? Sverige står inför stora utmaningar. En ny säkerhetspolitisk situation i Europa, klimatomställningen och en demografisk utmaning i takt med att befolkningen åldras. ”Antalet personer i yrkesverksam ålder utvecklas svagt samtidigt som stora grupper står helt utanför arbetsmarknaden trots att så gott som alla sektorer vittnar om brist på arbetskraft.” Även trycket på den offentliga välfärden kommer att öka kraftigt. 

"Dessa utmaningar kan inte lösas med högre skatter eller mer pengar till välfärden. Vi måste få maximal nytta för varje skattekrona."

2. Långsiktigt måste vi ha skatter och regelverk för den offentliga sektorn som stödjer konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Internationell konkurrenskraft är en grundförutsättning för fortsatt välfärd och välstånd.

”Det är genom en hållbar tillväxt som nya resurser skapas för att klara framtidens behov. Regelverk och skatter måste uppmuntra företagande, entreprenörskap och innovationer. Trycket på ökade offentliga utgifter och på högre skatter riskerar att bli stort. Högre skatter innebär samtidigt en stor risk för svagare konkurrenskraft, för mindre incitament till företagande, jobb och utbildning samt en större svart sektor. Skatter skapar dessutom ofta snedvridningar mellan varor och tjänster som är beskattade på olika sätt.”

Skatter på arbete och inkomster kan dessutom skapa tröskeleffekter för människor som rör sig från utanförskap till arbete. Vi måste ha skatter och regelverk för den offentliga sektorn som stödjer konkurrenskraft och hållbar tillväxt, skriver Lars Jagrén.

"Utan ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv utarmas basen för skatteintäkter och de gemensamma resurserna" 

3. En ökad transparens, revision och uppföljning är nödvändigt.

Medborgare måste kunna utvärdera skattenyttan och för att kunna göra detta är det viktigt att man vet vad man betalar i skatt.

”Denna kunskap och möjlighet till utvärdering saknas i hög grad idag. En ökad transparens, revision och uppföljning är nödvändigt.”

Skattenytta visar med sitt arbete att grundproblemet INTE är brist på resurser utan HUR resurserna används. Sambandet mellan resurser och resultat i offentliga finansierade verksamheter går ej att hitta.

”Dålig effektivitet, bristande uppföljning och kontroll samt svag styrning är enligt kommissionens bedömning de verkliga grundproblemen vad gäller den offentligt finansierade verksamheten i Sverige. En naturlig utgångspunkt för all verksamhet borde rimligen vara – hur leverera bättre resultat till samma eller lägre kostnad.”

"Grundproblemet är INTE brist på resurser utan HUR resurserna används" 

Arbetet som kommissionen utfört visar också att Sveriges medborgare har tappat mycket i form av förlorad tillväxt vilket lett till mindre gemensamma resurser.

”Våra system måste kontinuerligt utvärderas och utvecklas för att vara konkurrenskraftiga på en föränderlig global marknad.”

Medborgarna måste också lättare kunna granska effektiviteten i de offentliga verksamheterna och få en rimlig chans till ansvarsutkrävande på politisk nivå.

”Debatten om skattenytta och ineffektivitet saknas dock fortfarande i hög grad. Det vanliga politiska svaret på ett problem är ”mer resurser” snarare än att fråga om de befintliga resurserna kan användas bättre.”

"Alltför få tar fasta på att en bortslösad skattekrona egentligen är en stöld från skattebetalarna."

Se även: Miljarder i företagsstöd i sjön: "tala om skattesänkningar i stället"


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.