Runt om i världen har man börjat inkludera kreativitet och kreativt tänkande i skolornas läroplaner i större utsträckning.

En skola i Alberta, Kanada, har utvecklat ett sofistikerat läroplansplaneringsmaterial för att säkerställa att kreativt tänkande är inbäddat i varje ämne och utvärderar vilken pedagogik som är mest effektiv. Andra skolor, som Victoria i Australien, har under en tid bedömt unga människors kritiska och kreativa tänkande och visat hur detta utvecklas under skolåret.

En studie beskriver hur kreativt tänkande är inbäddat i den svenska läroplanen. När en elev lämnar grundskolan i Sverige ska han eller hon, enligt läroplanens övergripande mål, i alla ämnen ”ta tillvara på kritiskt tänkande och självständigt formulera ställningstaganden utifrån kunskap och etiska överväganden”. Vidare i kursplanerna tolkas och inkluderas kritiskt tänkande på olika ämnesspecifika sätt. Det innebär att kritiskt tänkande formuleras som en generell förmåga och även på mer specifika sätt beroende på vilket ämne som ska studeras.

Förra året deltog 66 länder över hela världen i PISA 2022 Creative Thinking Test, det första försöket någonsin att bedöma unga människors kreativa tänkande genom det välkända programmet for International Student Assessment (PISA). PISA är den globala måttstocken för utbildningsframgång.

I PISA beskrivs kreativitet som "Förmåga att på ett produktivt sätt ta fram, utvärdera och förbättra idéer som kan leda till originella och effektiva lösningar, kunskapsutveckling och inflytelserika uttryck för fantasi".

Enligt PISA kan kreativt tänkande inte bara tillämpas i sammanhang som rör uttryck för fantasi, till exempel kreativt skrivande eller konst, utan också på andra områden där idéskapande är viktigt för att undersöka frågor, problem eller samhälleliga angelägenheter. PISA-utvärderingen kommer att undersöka elevernas förmåga att generera olika och originella idéer och att utvärdera och förbättra idéer, i en rad olika sammanhang eller "domäner". Bedömningen omfattar fyra områden: skriftligt uttryck, visuellt uttryck, social problemlösning och vetenskaplig problemlösning.

Inom var och en av dessa områden arbetar eleverna med öppna uppgifter som inte har ett korrekt svar utan oändligt många. De uppmanas antingen att ge flera, distinkta svar eller att generera ett svar som inte är konventionellt. Dessa svar kan ta formen av en lösning på ett problem, en kreativ text eller ett visuellt konstverk.

Varför är det då viktigt för studenter att utveckla kreativt tänkande?

PISAs argument är att "Kreativt tänkande kan ha en positiv inverkan på elevernas akademiska intresse och prestationer, identitet och socioemotionella utveckling genom att stödja tolkningen av erfarenheter, handlingar och händelser på nya och personligt meningsfulla sätt".

Utanför klassrummet kan kreativt tänkande hjälpa eleverna att anpassa sig till en värld som är under ständigt och snabb förändring. Att stödja elevernas kreativa tänkande kan hjälpa dem att bidra till utvecklingen av det samhälle de lever i, idag och som framtida arbetstagare.

Innovationer är avgörande för att företag, organisationer och samhället i stort ska kunna hantera komplexa frågor, vilket gör kreativt tänkande viktigt för framgång.

*** Den globala lanseringen av resultaten från PISA 2022 Creative Thinking kommer att hållas 2024. Vi ser fram emot resultaten och kommer naturligtvis att följa utvecklingen.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.