Vad är ett leasingavtal?

Leasingavtal betyder att någon får en rättighet att använda en tillgång som ägs av någon annan i utbyte mot betalning. Man skiljer dock mellan finansiella och operationella leasingavtal.

Skillnad på operationell och finansiell leasing?

Vad är skillnad mellan operationell och finansiell leasing? Man kan förenklat säga att finansiella leasingavtal har karaktären av avbetalningsköp. Äganderätten kan slutligen övergå till leasetagaren, men den behöver inte göra det. Operationella leasingavtal kan karaktäriseras som hyresavtal.

Som exempel kan vi lyfta fram leasingbil för att förtydliga vad skillnaden är mellan operationell och finansiell leasing. Operationell leasing betyder att leasegivaren har ansvaret för bilen och servicen och när leasingperioden är slut återlämnas bilen. Finansiell leasing betyder att leasetagaren ansvarar för bilen och service och när leasingperioden är slut kan leasetagaren få köpa bilen.

Vi har tagit fram fyra olika typer av leasingavtal, både avseende huvudkontrakt och tillhörande allmänna villkor.

OBS: Dessa leasingavtal består av huvudkontrakt samt allmänna villkor som tillhör avtalet - du behöver båda.

Visar en förhandsgranskning av mallen

Förhandsgranska mall genom att klicka på bilden. (alla sidor visas ej då det finns fyra versioner med ca 10 sidor till varje)

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]


Finansiellt eller operationellt leasingavtal?

Om du ska använda ett finansiellt eller ett operationellt leasingavtal kan övervägas utifrån olika perspektiv. Leasegivaren hyr ut sina objekt med leasing för att företagaren inte vill eller kan binda sitt kapital till ett kontantköp. Beroende på kostnader, typ av objekt och kund önskar dock vissa ha möjligheten att slutligen överta objektet – finansiell leasing, medan andra enbart vill hyra det och sedan återlämna det – operationell leasing.

Företagaren som erbjuder sina kunder leasing anpassar sig därför efter situationen, efter den specifika efterfrågan, för att tjäna pengar på sina objekt i högre omfattning än vad som annars hade varit möjligt på grund av leasetagarens ekonomiska situation/planering. Således får näringsidkaren en större kundgrupp än vad som annars hade varit möjligt.

Vad gäller finansiell leasing siktar det till att överföra nyttjanderätten till ett objekt under hela dess ekonomiska livslängd. Det är en alternativ finansieringsform och företagaren som gör avvägandet om finansiering bör väga argument för kontantköp och avbetalningsköp som motpoler. Vanligtvis är avtalet ouppsägbart under grundperioden.

Operationell leasing har istället för finansiering, som syfte att ett företag skall ha tillgång till modern utrustning och att de inte skall behöva stå för underhåll själva. Vanligtvis står alltså leasegivaren för underhållskostnader och andra löpande utgifter. Denna typ av leasing är oftast uppsägbar och löper oftast under en kortare tidsperiod än vad som är fallet vid finansiell leasing.

Anledningen till att hyresperioden skiljer sig mellan finansiell och operationell leasing är för att leasegivaren inom den finansiella leasingen har sin investering garanterad då avtalsperioden bestäms för att objektet skall vara återbetalt vid avtalets utgång. Operationell leasing går att jämföra med traditionell hyra med skillnaden att det är längre löptid för leasingavtalet än för hyresavtalet.

Juridiska principer

Leasingavtal är ett särskilt juridiskt institut i svensk rätt som aldrig har blivit lagstiftat. Man har istället att förlita sig på god sed som är utvecklat av marknadens parter och allmänna avtalsrättsliga och köprättsliga principer vid utformandet av leasingavtal. Leasingavtal är därför en ”hybrid” i det svenska rättssystemet, där principer måste tas från olika rättsinstitut och utvecklad praxis, god sed och analogiska tolkningar av lagar som kan tillämpas i olika delar. I vissa andra länder, som exempelvis USA, finns det redan en lag som reglerar området.

Detta kan därför leda till problem om man hamnar i en rättslig tvist. Vilka principer som är gällande mellan parterna behöver mot bakgrund av ovan sagda inte vara en självklarhet. Dock har vi genom våra leasingavtal på Företagande följt den sed som finns i branschen som har framställts av Finansieringsbolagens förening och i övrigt utvecklat våra leasingavtal utifrån sedvanliga avtalskonstruktioner.

I övrigt kan nämnas att har parterna skräddarsytt våra leasingavtal så att de vid tvist skulle kunna anses vara oskäliga, kan de angripas av 36 § avtalslagen. I övrigt gäller dock givetvis sedvanliga principer om att avtalskontrahenten ska ha blivit tillhandahållen och därför anses ha tagit del av alla bilagor till ett avtal, exempelvis allmänna villkor, för att de ska anses vara gällande och tillhörande huvudavtalet – leasingkontraktet. Det kan även nämnas att det är ytterst viktigt att avtal inte förändras på något sätt eller bilagor utformas på ett sätt som kan leda till tvetydigheter. Vid sådant fall finns särskilda regler om tolkningsdissens i avtalsrätten.

Skulle ni av någon anledning vilja förändra klausulerna i de mallar för leasingavtal och tillhörande allmänna villkor som vi har utformat, bör ni mot bakgrund av ovan sagda kontakta vår affärsjurist John Knutsson, så kan han lämna ett utlåtande över ifall det skulle stöta sig mot någon avtalsrättslig princip.

Redovisning av leasingavtal

Det enklaste är om du läser Skatteverkets korta förklaringar om detta ämne direkt på följande länk. Där beskrivs hur leasingavtal ska redovisas hos leasegivaren respektive hos leasetagaren beroende på om det är finansiellt eller operationellt.

Fyra olika avtalskonstruktioner

Vi har utvecklat fyra olika typer av leasingavtal, både avseende huvudkontrakt och tillhörande allmänna villkor. Om ni läser igenom de allmänna villkoren så vet ni hur ni ska fylla i huvudkontraktet. De olika leasingavtalen är lika varandra i de flesta delar, men skiljer sig åt i vissa avseenden beroende på om det är ett operationellt eller ett finansiellt leasingavtal, vidare beroende på om avtalet är mellan näringsidkare eller mellan näringsidkare och konsument.

De fyra avtalskonstruktionerna är således följande:

1. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare
2. Finansiellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument
3. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare
4. Operationellt leasingavtal mellan näringsidkare och konsument

Tips för ett korrekt leasingavtal

Våra leasingavtal är omfattande till sin karaktär. Ni bör kolla igenom varje klausul för sig och fundera över om klausulen är relevant för just ert företag. Om ni vill plocka bort någon klausul bör ni emellertid först stämma av med de riktlinjer som getts ut av Finansbolagens förening. Riktlinjerna kan du finna här.

Gällande finansiella leasingavtal har Finansbolagens förening följande riktlinjer. Dessa riktlinjer täcker områden som: upplåtelse av nyttjanderätt, leasingperioden, förtida uppsägning, leasingavgifter, ändring av leasingavgifterna, tillägg till leasingavgifterna, leverans samt fel, brist och dylikt samt leasetagarens ansvar för leasingobjektet. Ska ni ändra i något av dessa områden i leasingavtalet kan det vara bra om ni stämmer av vilka rekommendationer Finansbolagens förening anger.

Ska ni leasa något till konsument och vill ändra i våra leasingavtal ställda gentemot konsument kan ni finna vägledning i de rekommendationer Finansbolagens förening sammanställer i detta dokument. Dokumentet går igenom ämnen som definition av privatleasing, upplåtelse genom leasing, leasingperiod, leasingperiod och miltal för motorfordon, avbeställning, förtida uppsägning, överlåtelse av avtal, leasingavgift, ändring av leasingavgift, tillägg till leasingavgift, försäkring, leverans samt reklamation, fel, brist och liknande samt leasetagarens ansvar för objektet.

När jag utformade leasingavtalen så tog jag i beaktande samtliga de riktlinjer Finansbolagens förening utgett. Det kan vara så att villkoren kan förenklas väsentligt i förhållande till ert företagande. Ju enklare avtal, desto mer attraktivt för kunder. Eller så är det så att leasingavtalet i er situation måste vara omfattande för att täcka upp mot alla risker. Kontakta oss så hjälper jag att skräddarsy avtalet för just er situation!

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.