Aktieägartillskott förbättrar ett bolags finansiella ställning och givaren kan både vara en fysisk eller juridisk person.

Det finns två olika former av aktieägartillskott:

Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning.

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det.

Köper du denna mall ingår både villkorat och ovillkorat aktieägartillskott utan extra kostnad.

Du kan läsa mer om ämnet längre ner på sidan.

Visar en förhandsgranskning av mallen

Förhandsgranska mall genom att klicka på bilden.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Ovillkorat aktieägartillskott

Men ett ovillkorat aktieägartillskott menas att det inte finns något krav på återbetalning. Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren och utgivaren av tillskottet har inte någon avdragsrätt vid den löpande beskattningen.

Ovillkorade aktieägartillskott ökar bolagets tillgångar utan att för den delen skulderna i bolaget ökar. Ovillkorade aktieägartillskott kan aldrig vara lån. Tillskottet är permanent och kan endast betalas tillbaka genom en vinstutdelning. En återbetalning av ett ovillkorat aktieägartillskott är skattepliktigt såsom utdelning för mottagaren.

Ett aktieägartillskott bör redovisas direkt mot eget kapital i mottagande bolags balansräkning, oberoende av om givaren är en juridisk eller fysisk person. Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Detta borde gälla endast aktieägartillskott från moderbolag till dotterbolag. Är givaren en fysisk person redovisas av naturliga skäl inte tillskottet.

Tips: Mall för aktieägaravtal finns här

Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat aktieägartillskott betyder vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. De villkorade aktieägartillskotten kan därför närmast jämställas med ”lån utan säkerhet”. När man bedömer om det är fråga om ett villkorat tillskott eller ett lån, måste man ta hänsyn till hur villkoren för återbetalning har utformats och hur transaktionen har bokförts i bolaget: som skuld eller som eget kapital? Om krav på återbetalning riktar sig mot bolaget istället för mot delägarna, ska överförda medel betraktas som en skuld hos bolaget. Man får därför rikta återbetalningskravet gentemot delägarna. Då ökar det villkorade aktieägartillskottet tillgångarna i bolaget och betraktas inte som en skuld.

Det villkorade aktieägartillskottet torde enligt Regeringsrätten ha en karaktär av en svävande fordringsrätt, dvs. en rätt som inte kan göras gällande mot bolaget förrän de villkor som är förenade med tillskottet har uppfyllts. Detta torde normalt inträffa när bolagsstämman fattat beslut om att tillskottet helt eller delvis skall betalas tillbaka.

När aktiebolaget betalar tillbaka ett villkorat aktieägartillskott behandlas återbetalningen civilrättsligt som vinstutdelning. Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till återbetalning.

Villkorade aktieägartillskott är precis som ovillkorade aktieägartillskott inte avdragsgilla för givaren och därmed inte skattepliktiga för mottagande aktiebolag.

Olika typer av tillskott

Tillskottet skall öka tillgångarna i bolaget och kan ske genom antingen en inbetalning, eftergivande av fordran eller tillskjutande av sakegendom till bolaget. Vidare kan även betalningsutfästelser under vissa omständigheter godtas.

Hur ni gör steg-för-steg samt tilläggsupplysningar

1. Se först till att du har koll på reglerna som anges i denna presentation, såväl skatterättsliga regler som bolagsrättsliga för givare och för mottagare. I särskilda situationer finns det särskilda regler. Se vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning ovan, examensarbetet eller hör av er om ni är tveksamma i er situation i något avseende om vad som gäller.

2. Tillskottshandlingen skall undertecknas av behörig firmatecknare.

3. Det bör också upprättas en handling där övriga aktieägare godkänner det villkorade aktieägartillskottet och även förbinder sig att rösta för en återbetalning av tillskottet när fria disponibla vinstmedel finns tillgängliga. I en sådan handling kan även specifika villkor ingå, som t.ex. ränta och tiden för återbetalning.

4. Vid beslut på bolagsstämma om återbetalning av aktieägartillskott är det viktigt att det uttryckligen anges att det är fråga om återbetalning eller skuldföring av ett villkorat tillskott. Anledningen är dels att förhindra att det i framtiden framställs anspråk på återbetalning av samma tillskott, dels för att ge skattemyndigheten nödvändig information om karaktären av transaktionen.

5. Civilrättsligt skall alla ränteutbetalningar pga. ett villkorat aktieägartillskott ses som utdelning. Några ränteutbetalningar på ett villkorat aktieägartillskott kan inte komma ifråga förrän fritt eget kapital finns disponibelt i ett bolag. Detta beror på att ett villkorat tillskott civilrättsligt ses som ett tillskott och inte som ett lån.

När det väl har beslutats om att det villkorade aktieägartillskottet skall återbetalas kommer ränteutbetalningar civilrättsligt inte längre att ses som utdelning. Huruvida detta gäller ränteutbetalningar även från tiden innan beslutet om återbetalning togs är oklart. Skatterättsligt skall sådan ränta beskattas som utdelning.

Tips för att upprätta ett korrekt avtal

Gällande avtalet om ovillkorat aktieägartillskott så kan ni stryka punkt 3 och 4 om ni enbart ska lämna kontanta medel som aktieägartillskott. Punkt 3 handlar ju om det specifika fallet då aktieägaren efterger en fordran denne har på aktiebolaget och punkt 4 handlar om att man ger ett aktieägartillskott till bolaget genom överlåtelse av sakegendom. Vad gäller avtalet för det villkorade aktieägartillskottet så förstår du mot bakgrund av min presentation av villkorade aktieägartillskott att punkt 4 är en central och mycket viktig bestämmelse, ett fundament för ett juridiskt giltigt villkorat aktieägartillskott.

Vill du läsa mer om rättsfiguren aktieägartillskott så finns en bra artikel i Svensk Juristtidning här. Här finns ett mycket bra vägledande avgörande i Skatterättsnämnden som ökar Din förståelse av klausul 4 i avtalet om det villkorade aktieägartillskottet och dess betydelse. Här kan du läsa vad Skatteverket skriver om aktieägartillskott.

Observera! Om ert bolag går i förlust ett år och ni därför funderar på ett aktieägartillskott för att stärka det egna kapitalet eller återställa aktiekapitalet, så uttöm först möjligheterna i 25 kap aktiebolagslagen och de justeringar som får göras vid beräkning av det egna kapitalets storlek vid upprättande av kontrollbalansräkningen enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen, innan ni beräknar om och hur mycket i aktieägartillskott ni behöver tillföra bolaget för att hålla aktiekapitalet intakt.

Beställ och ladda ner mall direkt

Spara tid och köp vår mall framtagen av specialiserad jurist med lång erfarenhet.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Säkert köp med kort, faktura eller swish.
  • Leverans direkt.
  • Nöjd-kund-garanti = pengarna tillbaka om du inte är nöjd.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Har du en fråga? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till [email protected]

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.