Nyemission avtalsmall för nedladdningSka du öka aktiekapitalet i ditt bolag genom att befintliga aktieägare tillför nytt kapital eller ska du ta in nya aktieägare?

Med hjälp av våra avtalsmallar och checklistor lär du dig hur en nyemission går till och vilka verktyg som behövs för att utföra nyemissionen.

Mallarna är redan förifyllda med exempel vilket gör det enkelt för dig att ändra innehållet enligt dina eller era önskemål baserat på hur ni vill att nyemissionen ska gå till.

Dessa fem mallar ingår:

  • Förslag nyemission
  • Kallelse bolagsstämma
  • Protokoll bolagsstämma - beslut av nyemission
  • Teckningslista nyemission
  • Tilldelningsbeslut nyemission

Följande åtgärder skall vidtas:

1. Styrelsen upprättar förslag till nyemission.

2. Styrelsen skickar ut en kallelse till extra bolagsstämma.

3. Bolagsstämman fattar beslut om nyemission.

4. Eventuell teckningslista upprättas. Se kommentar nedan om den behövs.

5. Tilldelningsbeslut upprättas.

Läs igenom följande checklistor:

Förslag till nyemission

När ni upprättar förslaget till nyemission ska ni tänka på följande saker:

1. Förslaget tillsammans med följande handlingar enligt nedan skall hållas tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om nyemission ska prövas.

2. Teckningskursen får inte sättas lägre än de tidigare aktiernas kvotvärde.

3. Teckningstiden får inte understiga två veckor, om aktieägarna skall ha företrädesrätt till de nya aktierna. Tiden räknas från och med att underrättelse om nyemission skickas till aktieägarna.

4. Ett beslut om nyemission skall genast sändas till aktieägare, vars postadress är känd för bolaget, om aktieägare skall ha företrädesrätt att delta i emissionen.

5. Observera, att om det i bolaget finns flera olika aktieslag skall beslutet om nyemission innehålla uppgift om de nya aktiernas aktieslag.

6. Observera att ni måste ändra bolagsordningen om det efter nyemissionen kommer finnas fler aktier och större aktiekapital än vad som tidigare angetts i bolagsordningen.

7. Vid användning av apportegendom vid nyemission gäller särskilda bestämmelser enligt 13 kap 7 - 8 § och 2 kap 6 § aktiebolagslagen. Logga in som medlem och ställ dina frågor i kommentarsfältet så besvarar vi dem.

HÄR finns mall för aktieägaravtal.

Följande handlingar ska bifogas förslag till nyemission

1. En kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust.

2. En kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser.

3. En redogörelse, undertecknade av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning, vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades samt ett yttrande över denna redogörelse, undertecknat av bolagets revisor.

Beslut om nyemission

1. När beslut om nyemission ska fattas på den extra bolagsstämma som aktieägarna har blivit kallade till skall beslut fattas med enkel majoritet, dvs. minst hälften av rösterna.

2. Styrelsen skall inom sex månader från beslutet om nyemission av aktier anmäla beslutet för registrering i aktiebolagsregistret.

Teckningslista nyemission

Om samtliga aktier i nyemissionen inte tecknas av de som är berättigade till det vid bolagsstämman, så måste en teckningslista upprättas. Då måste en teckningslista för nyemission användas. Den finns med bland mallarna.

Tilldelningsbeslut

När teckningen har avslutats skall styrelsen besluta om tilldelning till aktietecknarna. Tilldelade aktier skall genast föras in i aktieboken. Det är alltså först när beslut om nyemission vid bolagsstämman är undertecknat som dokumentet tilldelningsbeslut skall undertecknas.

Mallarna för nyemission i aktiebolag är helt gratis och laddas ner som zip-fil.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.