Detta är del #1 i artikelserien 10 vägledande principer för gott ledarskap. Här hittar du till inledningen och alla ledarskapsprinciper.

”Ge mig därför vishet och kunskap så att jag kan leda detta folk.”
Tänk om alla ledare gjorde som kung Salomo. Det berättas att när han skulle överta ledarskapet från sin far kung David visade sig Gud för honom i en dröm.

Gud sade att han fick be om vad som helst och han skulle få det. Salomo bad då: ”Ge mig därför vishet och kunskap så att jag kan leda detta folk.” När vi frågar efter vishet att leda är vi mer intresserade av andras framgång än vår egen. Vårt ledarskap definieras av att tjäna andra och göra skillnad i andras liv. Förlorar vi något själva på så sätt? När Salomo bad om vishet och kunskap i stället för ära och rikedom fick han vishet och kunskap, men också det han inte bad om - ett långt liv, ära och rikedom.

”Ha ständigt två mål i sikte: Vishet – att veta och göra det rätta – samt sunt förnuft. Låt dem inte glida undan, för de ger dig inspiration och är som en fjäder i hatten.” Vishet är inte samma sak som kunskap, erfarenhet och intelligens. Vishet handlar snarare om hur man kan använda dessa kvaliteter på ett etiskt och moraliskt sätt. Vishet är en djup insikt om vad som är rätt och fel, sant och osant, gott och ont. Något som varje människa har att värdera genom sin livscykel. Vishet fungerar som en inre kompass som visar oss riktningen i en värld fylld av information, kunskap och högt tempo. När vi följer vår inre kompass vägleds vi att handla klokt och fatta goda beslut. När vi gör det som vi innerst inne vet är sant, rätt och riktigt kan vi se oss själva i spegeln. Förutom en god nattsömn, ger det oss också inspiration och självrespekt.

”Den människa som kan skilja mellan rätt och orätt och har gott omdöme och förstånd, är lyckligare än den rikaste människa.”
Pengar, berömmelse och makt är eftertraktat i vår tid. Det behöver inte vara något fel med det. Ändå är pengar, som Salomo kunde ha uttryckt det, bra tjänare men dåliga herrar. När vi strävar efter pengar, berömmelse och makt får vi aldrig nog. Vi fortsätter hela tiden att sträva efter mer och mer. Salomo uttrycker det så här: ”Den som älskar pengar får aldrig nog och det är dåraktigt att tro att pengar och rikedom ger lycka!”.

Tänk på vad som händer när vi inte ser pengar, berömmelse och makt som mål i sig utan som resurser för att verka för det goda, en bättre framtid och en bättre värld. Pengar kan skapa förutsättningar. Berömmelse kan öppna dörrar. Makt kan användas för att bidra till bestående värden som har en tyngd och giltighet bortom det egna jaget och som ger livet kvaliteter och större dimensioner.

”Bara visheten ger ett innehållsrikt liv och det är bara den som håller fast vid detta som blir lycklig.”
Vishet vägleder oss till att finna ett innehållsrikt och meningsfullt liv. Att upptäcka vad som är värdefullt för oss i ett längre perspektiv. Med vishet kan vi lära oss hantera våra största framgångar såväl som våra djupaste motgångar samtidigt som vi växer och utvecklas som människor. Att vara vis är att ha fått perspektiv på livet och ha en känsla av balans. Att ha tagit reda på vem man är, vart man är på väg och hur man vill vara under själva resan. Det indikerar insiktsfullhet, sunt förnuft och omdöme, att vara integrerad och hel som människa.

”Visheten ger: Ett långt, gott liv, rikedom, ära, glädje och frid.”
Med vishet förstår vi bättre vår roll som goda förvaltare av; tid, pengar, relationer och vår egen hälsa. Vi förstår också bättre vad verklig framgång är och vårt ansvar för att ta tillvara på de möjligheter vi fått i livet. Enligt Salomo kommer den som söker vishet att få inspiration och belöningar inom livets alla områden.

”Vishet och kunskap kommer nämligen att hitta vägen till ditt innersta och fylla ditt liv med glädje.”
Vishet innebär även att kunna särskilja verklig glädje från tillfällig lycka. Att genom dagliga segrar över tillfälliga lockelser sträva efter större och viktigare värden. Värden, som ger en djupare inre glädje och tillfredsställelse. Vishet och kunskap får vi av att regelbundet söka ensamhet och stillhet för att reflektera över våra erfarenheter. Att lyssna till vår inre röst och få perspektiv på vårt liv och se vad som verkligen är av värde. Det vägleder oss att finna balans i livet mellan arbete, familj, vänner och personliga intressen.

”En slö yxa kräver enorm styrka. Var därför vis och slipa eggen.”
Med regelbundenhet behöver vi bildligt talat slipa eggen på yxan. Att slipa eggen innebär att vi förnyar, övar och utvecklar oss inom de fyra dimensioner vår mänskliga natur innehåller. Den fysiska, sociala, mentala och andliga dimensionen. Den fysiska dimensionen innehåller sådant som motion, matvanor och hur vi hanterar press/stress. Den sociala hur vi utvecklar våra relationer med andra. Den mentala innefattar bl a intellektuell stimulans: att läsa böcker, visualisera och planera. Den andliga dimensionen handlar om vår kärna, vår värdegrund och hur vi lever upp till vår tro och övertygelse.

”En klok människa är alltid öppen för nya idéer, ja, hon har alltid ögon och öron öppna.”
Goda ledare är alltid öppna för nya insikter. De vet vikten av att finna idéer till ständig utveckling i allt de gör. De betraktar livet som en upptäcktsfärd och varje erfarenhet som en möjlighet att få lära sig något nytt. De är nyfikna, observerar, prövar och lär.

”Den vise är mäktigare än den starke och kunskapen är förmer än styrkan.” Att kontinuerligt lära, växa, bli vis och kunnig är en god ledares styrka. Han eller hon inser att ju mer vi lär desto mer finns att lära. Livet handlar om en ständigt pågående lärprocess som så småningom leder till självkännedom och mognad.

”Att bestämma sig för att bli vis är första steget till att bli det!”
Vi behöver vishet för att kunna leda oss själva och andra. Det är lätt att under den dagliga press vi ofta utsätts för tappa fokus på vad som är väsentligt. Vi behöver därför ständigt påminna oss om vad som är av värde för oss. Att bestämma oss för att vara ledare som söker vishet och ta det första steget till att bli det. Det handlar om att praktisera de insikter vi fått och göra dessa till dagliga vanor. För det är genom våra ord och handlingar vi blir det föredöme som inspirerar vår omgivning.

När vi söker vishet och använder sunt förnuft och gott omdöme i de situationer vi dagligen möter lägger vi grunden för förtroende och lojalitet i vårt ledarskap. Något som varje ledare är beroende av för att vara långsiktigt framgångsrik i ledarrollen.

”När du strävar efter att bli vis finns det hopp för dig! Då väntar en lysande framtid!”
Detta sökande efter vishet är ett kännetecken på en god ledare. I kommande artiklar ska vi bl a beskriva hur goda ledare även kännetecknas av: vägledande värderingar, inspirerande visioner, målmedvetenhet, positiva relationer, självkännedom, trovärdighet och uthållighet.

Goda ledare söker vishet:

  • Leder med integritet och har ett långsiktigt perspektiv på sitt liv och ledarskap
  • Avsätter regelbundet tid för att ”slipa eggen på yxan” – fysiskt, socialt, mentalt och andligt
  • Söker stillhet för att reflektera över sina erfarenheter, få perspektiv på sitt ledarskap och lyssna till sin inre röst.
  • Finner en balans i livet mellan arbete, familj, vänner och personliga intressen.
  • Är alltid öppna för att lära av allt de är med om och alla de möter.
  • Läser den bästa litteraturen, allt ifrån skönlitteratur, vetenskapliga tidskrifter till böcker om ledarskap och personlig utveckling.
  • Håller sig informerade om aktuella händelser i omvärlden och följer med inom egna verksamhetsområden.

Frågor att reflektera över:

Under veckan som ligger framför ber jag dig reflektera över och besvara dessa frågor. Föreställ dig att det är en god vän som ställer frågorna, och du skriver svaren.

1. Vilka är dina två-tre viktigaste drivkrafter? Vad motiverar dig?
2. Vilka är de två-tre viktigaste värden som ger dig inre glädje och tillfredsställelse?
3. Hur balanserar du yttre värden med inre värden så att du upplever mer av glädje och tillfredsställelse i ditt liv?
4. Vad är du mest nöjd med i nuläget inom den fysiska, sociala, mentala och andliga dimensionen?
5. Vilka två-tre konkreta och närliggande saker kan du ta tag i och utveckla den närmaste månaden för att skapa förnyelse och livsbalans?

Läs del #2: Goda ledare skapar vägledande värderingar

 

© Per Winblad. Used by permission.
All rights reserved worldwide.

Taggar:

1 kommentarer
Mimmi Dahlström
2007-07-29 23:16
Tycker om det du skriver.
En god hjälp på vägen i funderandet över de egna drivkrafterna är Steven Reiss bok "Vem är du?".
Reiss är en amerikansk psykologiprofessor som har forskat kring just drivkrafter. Boken är lättläst och innehåller ett enkelt "test" där man under läsningens gång hittar sina egna främsta drivkrafter. Jag använder den ofta i olika kurs sammanhang för chefer.

Tips för chefer som vill lära sig vishet i att möta sina grupper finns på: http://www.aventyrenso.se/artiklar.htm
Lycka till!
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.