• ägarkapital
 • bankfinansiering
 • riskvilliga krediter
 • riskkapital
 • bidrag
 • mjuka lån
 • garantier
 • kundfinansiering
 • leverantörskrediter
 • factoring
 • easing

De viktigaste finansieringsalternativen för ett ungt tillväxtföretag kan illustreras på följande sätt:

FÖRETAGETS FINANSIERINGSUTFORMNING

PÅVERKANSFAKTORER


Valet av finansiering styrs av ett antal faktorer. Några exempel:

Ägarnas riskexponering

 • Kan ägarna öka sin privatekonomiska exponering?
 • Vilka blir de privatekonomiska konsekvenserna om de säkerheter som hittills lämnats till banken för företagets engagemang måste tas i anspråk, samt om kapital som investerats i företaget går förlorat?

Företagets nuvarande ekonomi

 • Är företagets balansräkning och resultaträkning stabila?
 • Förväntas betydande problem?

Företagets mål

 • Står företaget inför expansion, konsolidering eller stagnation?

Ägarnas mål

 • Vad vill ägarna med företaget?
 • Vill ägarna konsolidera företaget, där en privatekonomiskt stabil utkomst av företaget prioriteras framför en expansion som, åtminstone på kort sikt, kan påverka den stabila utkomsten?
 • När tänker ägarna avyttra företaget?

Nuvarande finansieringssituation

 • Finns utrymme för ökad belåning från bank?
 • Vilka övriga finansiärer finns i företaget?
 • Vilka säkerheter har lämnats till finansiärerna?

Syfte med ökad finansiering

 • Vad ska en ökad finansiering användas till – produktutveckling, förvärv av företag eller exportsatsning?
 • Vilken är den ekonomiska risknivån i satsningen?

Investeringens natur

 • Vilken typ av investering ska göras, kan investeringen delfinansieras med offentliga medel?
 • Kommer företaget att samarbeta med andra aktörer, exempelvis företag och/eller universitet (t.ex. i utvecklingsprojekt) som kan bidra till/bekosta delar av utvecklingen?

EKONOMISK POLICY


För det första bör Du göra en översyn av företagets finansieringssituation. Översynen ska vara en del av företagets löpande strategiarbete. För det andra bör Du formulera en ekonomisk policy för företaget. Policyn ska vara vägledande i berörda beslutssituationer. Själva arbetet med att ta fram policyn är nyttigt, eftersom Du tvingas att tänka efter och strukturera företagets ekonomiska riskhantering och den finansiella situationen.

”Vi går kontinuerligt igenom företagets finansieringssituation. Kan vi finna finansiering som minskar både våra personliga risker och företagets finansiella riskexponering? I företaget har vi utarbetat en ekonomisk policy:
Produktutvecklingen ska så långt som möjligt finansieras av kunder och riskvilliga krediter. Företaget ska undvika fasta kostnader. Balansräkningens stabilitet och lönsamheten prioriteras före tillväxt i omsättning.
För företaget innebär detta att vi har en långsammare takt i tillväxten än konkurrenterna, men vi har i stället en stabilare balansräkning och klarar svängningarna i efterfrågan. Vid nedgång i konjunkturen är vi finansiellt starka nog att köpa upp några av konkurrenterna.”

VD, teknikintensivt företag

OFFENTLIG FINANSIERING


Offentliga aktörer i såväl EU som Sverige och andra länder erbjuder miljarder i form av finansiellt stöd och andra typer av offentlig finansiering. Den offentliga finansieringen innebär förmånliga, men ofta relativt okända möjligheter att samfinansiera olika typer av projekt och investeringar. Varje organisation, myndighet eller företag som tillhandahåller finansiellt stöd har alltid ett syfte som återspeglas i stödets mål, omfattning och inriktning.

Vissa stöd kan exempelvis vara riktade till företag
lokaliserade i specifika regioner, medan andra stöd finansierar utvecklingsprojekt eller miljöinvesteringar. Stöd utgår vanligtvis som bidrag utan krav på ägande eller återbetalningsskyldighet, men det finns också stöd i form av lån, exempelvis avskrivningslån eller villkorslån.

Näringsfrämjande insatser går generellt inte direkt till löpande verksamhet för företag utan beviljas i stället avgränsade projekt. Offentlig finansiering ses ofta som ett komplement till eget kapital, banklån eller riskkapital för specifika projekt eller investeringar.

Riskvilliga krediter

Kännetecknande för riskvilliga krediter är att det inte finns någon återbetalningsplikt för pengarna från företaget eller dess ägare om projektet misslyckas. Denna form av krediter kan erhållas av statliga finansiärer eller finansiärer, som bildats med statligt kapital. Exempel är NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket), ALMI Företagspartner och Industrifonden. Krediterna är främst riktade till mindre och medelstora företag. Ändamålet kan vara finansiering av produktutveckling men även exportsatsningar. Ofta kan riskvilliga krediter medföra att även andra finansiärer medverkar i projektet.

Ett skäl är att den ekonomiska risken för företaget minskar genom den riskvilliga krediten. För Ditt företag kan det bli dyrare att använda riskvilliga krediter än annan finansiering om projektet lyckas. Men misslyckas projektet kan det bli än dyrare att inte använda riskvilliga krediter. Fördyringen kan Du alltså betrakta som en försäkring gentemot den stora kostnad som kan uppstå om projektet skulle misslyckas.

RISKER OCH EXPANSION

Företagets finansiering bör vara en avvägning mellan å ena sidan risknivån för företaget och dess ägare, å andra sidan företagets möjlighet att produktutveckla och expandera. Lösningen är oftast riskvilliga krediter och/eller nya delägare.

”Innan vi tog in ett venture capital-företag ägde vi 25 procent var av företaget. Efteråt ägde vi 20 procent. Efter ytterligare några utspädningar var vi ursprungliga ägare var och en nere i 15 procent i ägande. Men då hade företaget under denna period ökat i värde från 3 miljoner till 80 miljoner kronor – detta mycket tack vare venture capital-företagets insatser. De medverkade bl.a. i förhandlingarna med en stor internationell distributör.”

vVD och delägare

Att ta in en affärsängel eller ett venture capital-företag som delägare innebär att de ursprungliga ägarnas procentuella andel minskar. Men syftet är att företaget ska expandera mer kraftfullt genom deras medverkan. Därmed kan värdet på de ursprungliga ägarnas andel i företaget ändå bli större.

ÄGARFINANSIERAD EXPANSION

En annan avvägning för Dig och Ditt företag är expansionens hastighet och dess finansiering. Många företag har under senare år expanderat påtagligt, och expansionen har i väsentlig grad finansierats genom nyemission. Pengarna har använts till produktutveckling, erövring av nya marknader, anställningar och företagsförvärv.

”Trots de risker som en expansion innebär, vilken finansieras främst genom nyemission och inte vinstmedel, så har vi bedömt detta som en nödvändig strategi. I vår bransch lanseras kontinuerligt nya versioner av befintliga produkter och även helt nya produkter, och man måste dessutom komma upp i en viss minsta storlek för att kunna få de attraktiva affärerna. Lönsamheten har under expansionen varit satt på undantag, men detta tar vi nu igen med råge.”
VD, expansivt företag

En sådan expansion kan för Ditt företag medföra en väsentlig tillväxt i omsättning, men kan också innebära risker. När efterfrågan inte blir den önskvärda och lönsamheten inte utvecklas som beräknat, och om dessutom ägarna och kapitalmarknaden inte vill medverka med ytterligare finansiering, får dessa företag problem – detta för att man exempelvis kan ha för höga fasta kostnader, för litet eget kapital eller otillräcklig likviditet.

MINIMERAT KAPITALBEHOV

Du bör i utformningen av företagets finansiering generellt sträva efter att minimera kapitalbehovet och de ekonomiska riskerna. För kapitalbehovet gäller bl.a. att effektivisera hanteringen av företagets leverantörs- och kundreskontra och minska varulagret. Exempel på hur man minskar de ekonomiska riskerna är att man utnyttjar riskvilliga krediter, får en kund att medverka ekonomiskt i produktutvecklingen samt minskar de fasta kostnaderna.

”Normalt är vi restriktiva med att medverka i företag som enbart produktutvecklar och inte påbörjat någon omfattande försäljning. Men om produktutvecklingen är kundfinansierad eller om det finns en kund som är beredd att köpa, om produkten uppfyller en på förhand utarbetad kravspecifikation, då kan vi medverka med finansiering. Ofta blir det en paketlösning där riskvilliga krediter från en statlig finansiär ingår.”

Kontorschef vid bank

Kundfinansiering är värdefull för en finansiär.
Den visar att företaget har säljförmåga och att det finns en potentiell marknad för produkten.

”Företagets viktigaste kapital är mitt förtroendekapital hos omvärlden. Med detta förhandlar jag fram kreativa finansiella lösningar med kunder och leverantörer. Jag flyttar den ekonomiska risken från mitt företag till kunden och leverantören.”
VD, medelstort företag

I korthet:

 • Bidrag, riskvilliga krediter och riskkapital är lämpliga finansieringsformer när den ekonomiska risknivån är hög i investeringen, exempelvis vid produktutveckling och internationalisering.
 • Ett företag bör kontinuerligt gå igenom sin finansieringssituation.
 • Kundfinansierad produktutveckling minskar företagets ekonomiska risker, och företaget blir mer attraktivt för en finansiär.

 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.