”Bankens kreditbedömning vilar på två fundament: företagaren och affärsplanen. I affärsplanen ska finnas den information vi söker. Ett viktigt inslag är om företagaren har förmågan att minska den ekonomiska risken i företaget genom att arbeta med rörliga kostnader, underleverantörer och kundförskott samt i allmänhet är försiktig med kostnader. Sådana företagare har goda förutsättningar att långsiktigt utveckla sina företag till större företag och brukar kunna hantera svängningar i efterfrågan och konjunktur.”


Kreditchef vid bank

I sin kreditbedömning brukar banken fokusera på bl.a. nedanstående:

Affärsplanen
 • Vederhäftighet, realism, fakta.

 

Företagaren, företagsledningen och styrelsen
 • Branscherfarenheter, tidigare befattningar, privatekonomi, familjesituation, relationer med banken, referenser, betalningsanmärkningar, utbildning.

 

Ägarsituation
 • Vem äger företaget, har ägarskiften förekommit ofta, hur är ägarnas renommé?

 

Revisor
 • Nuvarande revisor, har skifte av revisor skett ofta, när skedde skifte senast?

 

Balansräkningen
 • ”Verkligt” värde på tillgångarna, soliditet, eget kapital.

 

Resultaträkningen
 • Nuvarande, tidigare och budgeterad lönsamhet, tillväxttakt i lönsamhet och omsättning.

 

Återbetalningsförmåga
 • Företagets långsiktiga förmåga att betala amorteringar och ränta.

 

Kapital och likviditet
 • Syftet med den aktuella finansieringen, möjligheter att minska kapitalbehovet, nuvarande likviditet och prognostiserad likviditet.

 

Ägarnas riskexponering
 • Ägarnas nuvarande riskexponering, förmåga och vilja till ökad riskexponering.

 

Bankens riskexponering
 • Hur mycket av utlåningen kan säkerställas genom företagsinteckningar och andra säkerheter?

 

Kreditengagemangets lönsamhet
 • Lönsamhet på kort och lång sikt för banken, möjligheter till nya bankaffärer.

 

Framtida kapitalbehov
 • Produktutveckling, företagsförvärv, marknadsintroduktioner, exportsatsningar.

 

Företagets framtidspotential
 • Marknadens utveckling, nya produkter, företagsförvärv.

 

Ackord/konkurs
 • Har ackord genomförts under de senaste tio åren, har verksamheten tidigare varit placerad i en annan juridisk person?

 

Budgetar
 • Mål, realism, har tidigare budgetar uppnåtts?


Om banken avböjer kreditpropån bör Du ta reda på varför.
Två grundläggande orsaker kan finnas:

 • Banken tror inte på verksamheten och dess förutsättningar ... och/eller ...
 • Kreditpropån eller affärsplanen är utformad på sådant sätt att den inte inger förtroende och inte förmedlar den information som banken anser viktig i kreditbedömningen.


Vilka svagheter och oklarheter anser banken finns i verksamheten (eller hos Dig) och affärsplanen? Genom att dra lärdom om varför banken avböjer kreditpropån förbättras förutsättningarna för både verksamheten och inför en ny kreditpropå hos annan bank. Dessutom kan förutsättningar finnas för en förnyad diskussion med den bank som avböjde kreditpropån. De ser att Du och Ditt företag dragit slutsatser och vidtagit förändringar.

”När banken sade nej blev vi först riktigt förargade, men när vi granskade bankens skäl fann vi dem motiverade. Efter förändringar i upplägget från vår sida, tog vi kontakt med banken igen, och nu blev det affär. Efteråt har det visat sig att banken hade rätt.”
Försäljningschef

I korthet:

 • Betrakta banken som en av företagets leverantörer. Ompröva kontinuerligt leveransförmågan genom att pröva vad andra banker kan erbjuda.
 • Upprätta kravspecifikation för företagets behov av bankprodukter och önskvärda villkor.
 • Upprätta riskanalys för Din privatekonomi avseende de säkerheter som lämnats för företagets bankengagemang.
 • Förhandla alltid med flera banker.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.