Den centrala visionen och de centrala budskapen i all ära, men det är lokalt som jobbet sker och det är där resultatet skapas. Din förmåga som chef att omsätta visionen och tillväxtmålen lokalt i din enhet eller ditt team är avgörande för att alla ska arbeta åt samma håll.

Det är också lokalt som de flesta förbättringar sker. När en central förbättringsåtgärd sätts in så är den ofta stor och genomgripande. Lokalt kan (och bör) du jobba med ständiga förbättringar utifrån det som händer just lokalt.

Lokalt kan vara en lokal marknad i en säljorganisation, ett team eller organisationsenhet eller ett affärsområde för att nämna några exempel.

Som chef kan du gärna ha förhållningssättet att du är den lokala vd:n oavsett hur stor eller liten din verksamhet eller enhet är. En vd ska utföra det uppdrag styrelsen ger honom/henne och din uppgift som lokal vd är att uppfylla de gemensamma övergripande tillväxtmålen omvandlade till din lokala verksamhet.  

När du agerar lokalt blir de centrala strategierna ”på riktigt”. Medarbetare och chefer har lättare att ta till sig visionen och har också möjlighet att känna att de är en viktig del i visionen.

Ett exempel på en vanlig vardag är alla dessa budskap som kommer från olika delar i organisationen. Du omges bl.a. av centrala budskap och förhoppningsvis är det en blandning av ett genomgående budskap kring till exempel tillväxt och ett antal mindre budskap som kanske kommer en gång i månaden.
 
Gör så så här. Ta alltid för vana att först själv läsa igenom budskapen så att du förstår dem. Är du osäker så fråga avsändaren vad som avses och om det finns något krav eller förväntan på lokalt agerande. Ibland kan det centrala budskapet vara bra, men det finns kanske ingen självklar omsättning av budskapet i den lokala organisationen.

När du har innehållet klart för dig och hur du skulle kunna börja agera lokalt diskuterar du det centrala budskapet om till exempel tillväxt med gruppen.

Viktigt är då att du inte skriver medarbetarna på näsan med vad du tycker och hur du tolkar innehållet, utan låt alla läsa igenom budskapet och led sedan en diskussion med hjälp av följande frågor:

  1. Vilka/vilket är huvudbudskapen(t) om tillväxt?
  2. Vad betyder de för oss?
  3. Vad kan vi göra för att leva upp till detta?
  4. Hur kommer vi igång?

I slutet summerar du och fyller på med dina egna tankar och beslut. Målet med denna övning är att skapa förståelse och personligt ägande kring budskapen samt se till att börja arbeta efter dessa genom att ta ett första tydligt steg framåt.

En annan övning kan på ett sett ses som en fortsättning på den förra övningen eftersom den ska leda till aktiviteter som ska följas upp. Men det är också en enskild övning då du hela tiden ska se till att utveckla din verksamhet.

Ett bra sätt är att aktivt arbeta med lokala projekt. Se till att varje medarbetare är delaktig i ett projekt som syftar till att förbättra eller utveckla något som lokalt styr mot tillväxtstrategin. Det kan handla om att jobba med kundmix, produktstyrning, hitta nya kunder, utveckla befintliga kunder eller locka in flera kunder att använda er e-handel. Detta om vi använder en säljorganisation som exempel.

Ha inte för många projekt igång samtidigt och se till att alla blir del i något projekt. Det är bättre med många mindre och korta projekt än ett fåtal stora och långa eftersom medarbetarna ska känna att de bidrar till utvecklingen och att det de gör ger effekt. Även här ligger mycket fokus på att skapa ett personligt ägande för tillväxt samt se till att bereda möjlighet för samtliga att ta både ansvar och ett aktivt deltagande för den gemensamma framgången.

En fallgrop som kan vara lätt att falla i är att se sig själv som ett offer för det centrala budskapet. ”Nu har de hittat på något nytt på huvudkontoret igen” kan man suckande konstatera. Vi har till och med mött chefer som har presenterat ett centralt beslut som att ”nu har de där borta bestämt åt oss vad vi ska göra”. Det uttalandet urholkar inte bara den chefens ledarskap, utan kan också bygga på känslan av ”vi och dom” som ändå alltid finns mellan ett huvudkontor och övrig verksamhet. Om vi förutsätter att de centrala budskapen faktiskt är relevanta och följer en röd tråd om tillväxt samt kommer lagom ofta så finns det ingen anledning att känna sig som ett offer. Anledningen att ha centrala budskap är ju att få hela verksamheten att sträva mot samma huvudmål. Sedan kan varje verksamhet agera fritt inom ramen för detta!  

Se till att skapa delaktighet i arbetet med att omsätta det centrala budskapet lokalt. Det betyder inte att du ska abdikera från din chefsroll och låta alla bestämma i alla frågor. Det betyder att du ska använda medarbetarnas kraft och kompetens för att det centrala budskapet ska bli närvarande och hanterbart i var och ens vardag.

En av dina viktigaste uppgifter som chef är alltså att omsätta de centrala budskapen lokalt. Det är lokalt som det mesta jobbet sker och resultatet skapas. Det är också lokalt som det mesta förbättringsarbetet sker. Att ha en hög aktivitetsnivå som styr emot den gemensamma strategin är det bästa sättet att skapa framgång!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.