Detta gäller för enskilda näringsidkare och de flesta handelsbolag. När året går mot sitt slut är det dags att förbereda årsbokslutet. På detta uppslag berättar vi om hur du kan förbereda och sedan genomföra bokslutsarbetet. Vi börjar också gå igenom de olika posterna i balansräkningen.

Regler för årsbokslut i firma

Alla företag är skyldiga att avsluta den löpande bokföringen. Det sker genom upprättandet av ett årsbokslut eller en årsredovisning vid räkenskapsårets utgång. 

Avgörande för hur den löpande bokföringen ska avslutas är främst den företagsform i vilken verksamheten bedrivs men även företagets storlek har betydelse.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar ska t ex alltid upprätta årsredovisning. Enskilda näringsidkare ska som huvudregel upprätta ett årsbokslut. Motsvarande gäller för de flesta handelsbolag. Mindre företag* kan välja att upprätta balans- och resultaträkning i förkortad form. De flesta enskilda näringsidkare kan också välja att istället upprätta ett förenklat årsbokslut.

*Mindre företag uppfyller inget eller endast ett av följande kriterier:
– antal anställda > 50
– balansomslutning > 40 mkr
– nettoomsättning > 80 mkr

Förbereda årsbokslut i enskild firma

Årsbokslutet ska visa hur företaget gått under året och hur ställningen är vid utgången av året. För att det ska gå snabbt och enkelt att ta fram ett årsbokslut, krävs det att du förbereder arbetet ordentligt. 

Har du tagit fram regelbundna periodrapporter med periodiseringar, har du fått en ganska bra uppfattning om vilket årsresultat du kan räkna med. Du vet om det kanske finns oklarheter som måste lösas i samband med bokslutsarbetet. 

Att förbereda ett årsbokslut innebär att ta fram korrekta underlag för alla delar i årsbokslutet. Har du t ex ett varulager, ska det inventeras. Det är också lämpligt att inventera maskiner och inventarier.

Alla dina tillgångar, avsättningar och skulder ska förtecknas och värderas. Förteckningarna ska sparas och utgöra bilagor till det färdiga årsbokslutet. Du ska se till att intäkter och kostnader redovisas på rätt sida av balansdagen, dvs är rätt periodiserade. Därför är det t ex bra om du redan före årsskiftet fakturerar alla varor som levererats till kunder. Du kan också be dina leverantörer att skicka sina fakturor till dig i tid.

Upprätta årsbokslut i enskild firma

Att upprätta årsbokslutet innebär att ställa samman alla affärstransaktioner för ett helt verksamhetsår i de två dokumenten resultaträkning och balansräkning. Men innan du kan göra detta, måste du kontrollera att allting värderats korrekt. När du bokför alla löpande affärshändelser och gjort de vanliga periodiseringarna , har du fått fram ett ett preliminärt resultat för räkenskapsåret och preliminära saldon på dina tillgångs- och skuldkonton.

Det är då dags att gå igenom alla balanskonton och avgöra om du behöver göra några justeringar – om det t ex finns några tillgångar som har minskat i värde. Att du ska göra klart balansräkningens poster före resultaträkningen, beror på att alla justeringar av värdet på tillgångar, avsättningar och skulder också påverkar företagets resultat. Du kan alltså inte avsluta din resultaträkning förrän du gått igenom alla balansposter.

Samtidigt bör du fundera på hur företagets balansräkning ska utformas. De balansrapporter som du tagit fram löpande under året har innehållit en mängd olika konton. Nu ska de slås samman systematiskt under fastställda rubriker.

Räkenskapsår

Företagets räkenskapsår omfattar normalt 12 månader, men det första räkenskapsåret får omfatta kortare eller längre tid, dock högst 18 månader. Enskild näringsidkare måste ha ett räkenskapsår som sammanfaller med kalenderår. Dagen när räkenskapsåret avslutas kallas balansdag.

Läs vidare om balansräkningen och resultaträkningen


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.