RISKVILLIGA KREDITER

Riskvilliga krediter kan Ditt företag få från offentliga finansiärer. Krediterna är ofta avsedda för ett visst specifikt ändamål, exempel produktutveckling. Skulle projektet misslyckas, så slipper företaget att betala tillbaka pengarna. Lyckas produktutvecklingen, kan återbetalningen bli dyrare än om företaget valt bankfinansiering.

Men denna merkostnad bör ses som en försäkring mot den kostnad som uppstår för företaget om finansiering skett genom bank eller ägarkapital. Många tycker att det är omständligt att söka riskvilliga krediter. Det tar ibland lång tid och projektet måste dokumenteras väl.

Men detta är ju egentligen av godo, eftersom projektet får en ordentlig genomlysning av möjligheter, svagheter och risker. Tillfälle ges till förbättringar. Det är bättre att Du upptäcker svagheter före än efter. Genom riskvilliga krediter minskar alltså den ekonomiska risknivån för företaget och möjliggör samtidigt initiativ och satsningar i företagets utveckling.

KUNDFINANSIERAD PRODUKTUTVECKLING

En metod som inte är alltför flitigt använd är kundfinansierad produktutveckling. I somliga projekt finns det intresserade kunder som vill vara först med att föra in produkten i sitt eget sortiment.  Därför är man villig att satsa pengar i produktutvecklingen. Genom detta underlättas dels möjligheten att erhålla riskvilliga krediter, dels blir produktutvecklingen kundfokuserad från start.

Ett alternativ till att kunden finansierar en del av produktutvecklingen är att kunden placerar en ”villkorad” order. Uppfyller produkten förutbestämda villkor, så köper man.Alternativet innebär inte finansiering av produktutvecklingen, men brukar uppskattas av finansiärerna av de riskvilliga krediterna.

Man vet att det finns kunder. Och för företaget innebär det en extra sporre att hålla de överenskomna villkoren med kunden – för då väntar leverans.  Och företaget är ute på marknaden med den nya produkten.

RÖRLIGA KOSTNADER

Av företagets totala kostnadsmassa bör en så stor del som möjligt vara rörlig. Dels kan företaget snabbt minska sina kostnader om marknaden viker eller förändras; företaget blir finansiellt uthålligt. Dels binder företaget mindre kapital. Det senare beror på att när man arbetar med rörliga kostnader så låter man ofta delar av företagets verksamhet skötas av utomstående.

Företaget köper alltså en tjänst. Ett exempel är att produktionen sköts av en underleverantör. Underleverantören finansierar själv sin produktionsutrustning och ansvarar för att den är modern. Kunden lägger en order som är avgränsad i tid och volym. Däremot binder kunden inte kapital i produktionsutrustning.

Genom att arbeta med underleverantörer uppnår företaget också en annan effekt: fokusering på den egna affärsidén. En kärnkompetens utvecklas, kanske design och försäljning, medan tillverkningen sköts av underleverantören.
Underleverantören å sin sida utvecklar en kärnkompetens som underleverantör.

ORGANISK TILLVÄXT

Med organisk tillväxt menas tillväxt utan företagsförvärv. Tillväxtmetodiken innebär i praktikenatt de ekonomiska riskerna begränsas. Kombineras detta med att företaget arbetar med rörliga kostnader, kundfinansiering och riskvilliga krediter, så minimeras den ekonomiska risken än mer.

Men det är ju även möjligt att arbeta med expansiv tillväxt i kombination.

SYNSÄTT

Att arbeta aktivt med att minimera de ekonomiska riskerna i ett företag är en del av företagskulturen. Medarbetarna måste i varje affär sträva efter att minimera de ekonomiska riskerna. Skulle några affärer misslyckas så är det hanterbart. De ekonomiska riskerna är ju begränsade.

I KORTHET

  • Företaget bör arbeta aktivt med att minimera de ekonomiska riskerna.
  • Att arbeta med att minimera de ekonomiska riskerna är en del av företagskulturen.
  • Möjligheter skapas för en expansiv tillväxt med begränsade ekonomiska risker för företaget.
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.