borgensavtal mallDet finns två typer av borgen, enkel borgen och proprieborgen. Vid enkel borgen kan borgenären kräva beloppet av gäldenären först när gäldenären inte har någon utmätningsbar egendom kvar. Det innebär att borgenären först måste vidta ett förfarande om betalningsföreläggande hos kronofogden innan beloppet kan krävas av borgensmannen.

Proprieborgen innebär att borgenären kan kräva beloppet av borgensmännen så fort någon del av betalningsplanen inte har efterföljts.

Tips att tänka på vid borgensförbindelse

Det är viktigt för parterna att tänka på att det gäller att kontrollera varandra noggrant ekonomiskt innan borgensavtalet ingås. Borgensmannen ska vidare alltid bli omedelbart informerad ifall gäldenären inte betalar ett förfallet belopp. Brister förfarandet i dessa avseenden kan betalningsskyldighet för borgensman jämkas eller helt bortfalla med stöd av 36 § avtalslagen (1915:218). Exempelvis kan här anföras ett rättsfall om otillräcklig kreditprövning i hovrättsmålet RH 95:10. Borgensförbindelsen ansågs i och för sig tydlig men den var generell och hovrätten fann att borgensmannen inte fått tillräcklig information om den närmare innebörden och att banken inte gjort tillräcklig kreditprövning beträffande borgensmannens egen betalningsförmåga, liksom att banken i viss mån försummat att underrätta om svårigheter som uppkommit för gäldenären. Borgensförpliktelsen jämkades med stöd av 36 § avtalslagen.

I borgensavtalet kan ni välja flera olika alternativ för borgensmännens inbördes ansvar. Ni kan även begränsa borgensavtalets löptid, dvs. fram till vilken tidpunkt borgensavtalet skall gälla. Möjlighet finns också att byta borgensman under de villkor som anges i detta borgensavtal.

Bolag som borgensman

Att tänka på är att aktiebolag också kan agera som borgensman. Bolagsordningen eller aktieägaravtalet kan dock innehålla föreskrifter rörande bolagets verksamhet som i ett eller annat avseende begränsar befogenheten att ingå just borgensförbindelser.

Ett borgensåtagande för ett aktiebolag bör dock i allmänhet vara förenligt med bolagsverksamheten endast om sådana särskilda omständigheter föreligger som har ett naturligt ekonomiskt samband med bolagets rörelse. Något man måste bedöma också ifall ett aktiebolag skall agera som borgensman är att inga åtgärder får vidtas eller beslut fattas som är ägnade att bereda otillbörlig fördel åt aktieägare eller annan, till nackdel för bolaget eller annan aktieägare.

Observera! Detta borgensavtal kan ej användas vid ingående av borgen för hyresavtal. Där gäller särskilda specialregler.

Se även: Borgensförbindelse vid hyresavtal finns här

Tänk på! Ämnet borgen är ett ganska stort område där det finns principer och rättsfall inom många olika situationer. Är ni i någon mån i knipa gällande ert borgensavtal, kontakta lämplig jurist inom området.

Tänk på att bevittna avtalet med vittnen vars trovärdighet och därmed bevisstyrka inte kan sänkas på grund av att personen är närstående. Paginera, dvs. sätt era signaturer på varje sida, för ytterligare starkare bevisverkan vid eventuell tvist.

Mallen för borgensavtal är helt gratis.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.