Alla bokföringsskyldiga aktiebolag, även aktiebolag utan verksamhet, måste enligt lag årligen upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen är en offentligfinansiell rapport som först presenteras på årsstämman, varpå den lämnas in till Bolagsverket. Sammanfattat är årsredovisningen en sammanställning av räkenskapsårets bokföring och förvaltning. Den bör upprättas på ett överskådligt sätt, ge en rättvisande bild av verksamheten med detaljerad information i form av noter samt följa god redovisningssed.

I den här artikeln kommer vi att gå igenom alla delar och bilagor som en årsredovisning ska innehålla (enligt K2 regelverket, för mindre företag).

Årsredovisningen ska innehålla:

ÅRL (1995:1554)

 • Förvaltningsberättelse: Kompletterar informationen i årsredovisningens övriga delar med målet om att ge en så allsidig bild som möjligt över företagets utveckling, verksamhet, ställning och resultat.

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

1. Allmänt om verksamheten

2. Företagets säte (namnet på kommunen)

3. Väsentliga händelser under räkenskapsåret

4. Flerårsöversikt: Sammandrag över de senaste 4 årens utveckling, om nettoomsättningen skiljer sig med mer än 30% mellan åren krävs en kommentar 

5. Förändringar i eget kapital

6. Resultatdisposition: Styrelsens förslag på hur vinsten/förlusten ska disponeras

 • Resultaträkning: Visar ett sammandrag av räkenskapsårets intäkter och kostnader.

Innehåller tre olika resultatsteg:

1. Rörelseresultat: Visar rörelseverksamhetens resultat, före räntor och skatter.

2. Resultat efter finansiella poster: Tar hänsyn till företagsledningens finansierings- och kapitalplaceringsförmåga, finansiella intäkter minus motsvarande kostnader. 

3. Årets resultat: Resultat efter eventuella bokslutsdispositioner och skatt.

Enligt K2-regelverket ska mindre företag (enligt BFNAR 2016:10 punkt 20.8) upprätta en årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning. Den ska visa olika slags kostnader som företaget haft under året, exempelvis varukostnader, personalkostnader, avskrivningar mm.

OBS! Aktiebolag utan verksamhet behöver inte inkludera en resultaträkning i årsredovisningen. Dock bör man förklara i fastställelseintyget (på första sidan) att resultaträkningen inte kan fastställas eftersom den inte finns med.

 • Balansräkning (balansomslutning): Visar företagets ekonomiska ställning, tillgångar, eget kapital och skulder på bokslutsdagen, sista dagen på räkenskapsåret. Den delas upp i två separata delar med tillgångar (debet) på ena sidan och eget kapital och skulder (kredit) på andra sidan. De båda delarna ska vid balansdagen ”balanseras”, det vill säga att de ska summeras till samma värde, alternativt om man utgår från bokföringen motsvarar de summan ”0”. Bortsett från årets- och balanserat resultat får inga poster i balansräkningen innehålla minustecken.

Innehåll i balansräkningen:

1. Tillgångar: Resurser som kontrolleras av företaget och väntas inbringa ekonomiska fördelar framöver. 

 • Anläggningstillgångar: Immateriella, materiella såväl som finansiella anläggningstillgångar som används eller innehas en längre tid, exempelvis goodwill, inventarier, maskiner, byggnader, mark och långfristiga fordringar mm.
 • Omsättningstillgångar: Omvandlas, förbrukas eller säljs kontinuerligt, exempelvis varulager, fordringar, kortfristiga placeringar och kassa.

2. Eget kapital: Utgörs av nettotillgångar, tillgångar minus skulder.

Separeras i olika delar

 • Bundet eget kapital

Aktiekapital: Ägarnas investerade kapital.

Ej registrerat aktiekapital: Beslutad men ännu inte genomförd nyemission.

Uppskrivningsfond/Reservfond: Ökar aktiekapitalet, vanligtvis i syfte om att förbereda bolaget för framtida förluster.  

 • Fritt eget kapital

Överkursfond: Prisskillnaden mellan nya aktier (nyemission) som överstiger kvotvärdet. 

Balanserat resultat: Samtliga tidigare års resultat (vinster/förluster) summeras här. Ökas genom aktieägartillskott och nyemission, reduceras vid exempelvis utdelning. 

Årets resultat:  Sista posten i resultaträkningen, resultat efter skatt.

3. Obeskattade reserver: På grund av den ingående ”latenta skatteskulden” kategoriseras obeskattade reserver både som eget kapital och skuld.

 • Periodiseringsfond
 • Ackumulerad överavskrivning
 • Övriga obeskattade reserver

4. Avsättningar: Förpliktelser som förväntas inträffa men är obestämda gällande belopp och tidpunkten för infriande. Exempel är förväntade tvistiga skatter, skulder eller förväntade kundförluster innan de realiserats.

 • Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
 • Avsättningar för skatter
 • Övriga avsättningar

5. Skulder:

 • Långfristiga skulder: betalas senare än om ett år, exempelvis skulder till kreditinstitut och intresseföretag och övriga skulder.
 • Kortfristiga skulder: betalas inom ett år, exempelvis leverantörsskulder, skatteskulder och övriga skulder.
 • Skatteskulder: Omfattar allt från årets skatt, tidigare obetald skatt, momsskulder, till personalskatt och sociala avgifter. Vid negativ skatteskuld ska summan överföras till konto 1640, skattefordringar.  
 • Noter (tilläggsupplysningar) & kommentarer: Noterna ställs upp parallellt med resultat- och balansräkningen i nummerordning. I syfte om att, med direkt hänvisning till de berörda delposterna, upplysa mer ingående vilka principer som använts vid värdering av tillgångar, avsättningar och skulder. Vid ändrade principer från år till år ska även kommentarer tilläggas.


 • Underskrifter: Efter att man har tagit fram en årsredovisning, beslutar styrelsen på styrelsemöte att årsredovisningen är färdig och skrivs under. När årsredovisningen är underskriven av styrelsen är den upprättad.

Underskrifterna ska signeras av:

 • VD:n (om sådan finns)
 • Alla styrelseledamöter
 • Arbetstagarrepresentanter som ingår i styrelsen

Underskrifterna ska innehålla:

 • Underskrift
 • Namnförtydligande
 • Datum

Underskrift av digital årsredovisning

Upprättar man en digital årsredovisning för inlämning till Bolagsverket behöver endast inlämnaren skriva under. Dock kvarstår kravet om att spara en (original) årsredovisning med samtliga signaturer från styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Detta kan göras genom att enkelt skriva ut årsredovisningen och signera den på papper. Möjlighet finns för digital signering.

Läs mer här om: Signering av digital årsredovisning

Vad händer om årsredovisningen inte upprättas eller skickas in i tid?

I vissa fall kan styrelsen åtalas för bokföringsbrott och utredas av Ekobrottsmyndigheten. Dock i de flesta lindrigare fallen blir påföljden en (icke avdragsgill) förseningsavgift motsvarande 5 000 kr.

OBS! Årsredovisningen ska alltid inkludera föregående års resultat- och balansräkning för jämförbarhetens skull.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.