Vad är ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar, eller blivande makar, om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det kan skrivas när som helst under eller inför ett giftermål.

Allt som makarna äger under ett äktenskap är deras gemensamma giftorättsgods. Det betyder å andra sidan inte att det är deras ”gemensamma egendom” i den meningen att de har fri förfoganderätt över varandras egendomar. Var och en av makarna har istället full privat äganderätt över sina tillhörigheter under äktenskapet. Det är först om makarna går skilda vägar som egendomen blir giftorättsgods och fördelas lika mellan makarna.

Om man vill att viss egendom som man äger innan man ingår äktenskapet, eller egendom som man förvärvar efter man ingått äktenskapet och avkastning därav eller att all egendom överhuvudtaget skall vara makarnas enskilda egendom, kan man ingå ett äktenskapsförord. Vi har här tagit fram fyra olika äktenskapsförord som ni kan skriva/upprätta, se nedan.

Avtalet behöver skrivas och registreras korrekt

Ett äktenskapsförord skall för att vara giltigt registreras hos Skatteverket (7 kap 3 § tredje stycket äktenskapsbalken). Till ansökan om registrering hos Skatteverket ska förordet bifogas (16 kap 2 § äktenskapsbalken). Ett äktenskapsförord som har slutits mellan blivande makar gäller från äktenskapets ingående om det ges in till Skatteverket inom en månad från det att äktenskapet ingicks. I annat fall gäller äktenskapsförord först från och med den dag då det ges in till Skatteverket. Ett äktenskapsförord kan ingås redan före vigseln. Det kan också ingås när som helst under äktenskapet.

När äktenskapsförordet har registrerats ska uppgift om det tas in i det äktenskapsregister som Skatteverket för. Där ska också antecknas vilken dag ansökan om registrering gjordes. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen. Det ska undertecknas av makarna (eller de blivande makarna). Detta gäller även om någon av dem är omyndig (dvs. under 18 år). I så fall ska dock förmyndarens skriftliga medgivande inhämtas. Detta kan lämpligen tecknas på äktenskapsförordet. Namnteckningarna på äktenskapsförordet behöver inte bevittnas (7 kap 3 § andra stycket äktenskapsbalken). Men det är knappast negativt i bevishänseende om det skulle bli en tvist ifall ett äktenskapsförord anses ha ingåtts eller ej.

Mallarna för äktenskapsförord är helt gratis.

Det är totalt fyra mallar i Word:

  • Äktenskapsförord för egendom förvärvad under äktenskapet
  • Äktenskapsförord förvärvad före äktenskapet
  • Äktenskapsförord enskild egendom förvärvad under äktenskapet
  • Äktenskapsförord enskild egendom förvärvad före äktenskapet

Här har du mall för samboavtal och testamente.

Notis: När du vill spara mallen för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator (En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att "skriva ut" mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Dokumentmallarna fungerar bäst i den senaste versionen.)

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.