Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1352 artiklar

Leveransavtal mallEtt leveransavtal är ett generellt avtal som går in på de avtalsbestämmelser som ska gälla mellan en köpare och en säljare vid försäljning av produkter/tjänster/service.

Det är inte ett specifikt avtal om varjehanda försäljning i sig utan reglerar enbart såsom ett ramverk vad som gäller i den situation att en försäljning mellan parterna vidtas. Leveransavtalet kan därför betecknas som allmänna villkor som används mellan parterna vid varje enskild försäljning/överenskommelse om utförande av tjänst/service.

Tips för att skriva ett korrekt leveranskontrakt

Ska ni bara sälja en enstaka vara vid ett enstaka tillfälle bör ni använda ett vanligt köpeavtal. Leveransavtal är till för försäljning av en produkt eller en tjänst under en längre tidsperiod med löpande leveranser.

Vår mall för leveransavtal innehåller många bestämmelser, för att täcka alla möjliga upptänkliga situationer. Det kan vara så att leveransavtalet kan ”smalnas av” väsentligt i det enskilda fallet. Vissa klausuler har dock lagbestämmelser i bakgrunden, ni kan således inte plocka bort vilken klausul som helst från avtalet och tro att ert avtalsförhållande inte regleras så som är angivet i klausulen. Ett avtalsförhållande gällande försäljning av varor mellan näringsidkare exempelvis regleras alltid av köplagen såvida inte något annat avtalats mellan parterna än vad som anges i nämnda lag. Frånvaro av bestämmelse i ett avtal i en sådan situation leder automatiskt till utfyllande rätt genom i detta fall köplagen. Köplagen tillämpas således subsidiärt (i andra hand) om avtalsbestämmelse saknas inom ett område. Detta uttrycks i 3 § köplagen enligt följande:

Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.

En annan lagstiftning som också är tillämplig mellan avtalsparterna även om man har ett leveransavtal är lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. En viktig regel där är den s.k. generalklausulen i 36 § som lyder enligt följande:

Avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt.

Vill ni ändra i leveransavtalet är generalklausulen en yttersta gräns för hur klausulerna kan se ut, det vill säga man kan inte ha oskäliga avtalsvillkor. Vad som är oskäligt i en given juridisk situation i den enskilda kontexten är givetvis ett ämne som kan bli mer eller mindre komplext. Vill ni ha hjälp att skräddarsy avtalet, välj den produkten så löser vi det.

I denna mall regleras följande:

 • Avtalshandlingar
 • Avtalets omfattning
 • Leveransförsening
 • Vite
 • Priser
 • Faktureringsvillkor
 • Äganderättsförbehåll
 • Personella resurser
 • Underleverantör
 • Utförande och kvalitet
 • Fel eller brist i tjänst och garantitid
 • Möjlighet att häva avtalet
 • Dolda fel
 • Förtida upphörande
 • Ansvarsförsäkring
 • Ansvarsbegränsning
 • Sekretess
 • Marknadsföring
 • Force majeure
 • Tvist
 • Överlåtelse av avtal
 • Med mera

I förifyllda fält lägger du till eller tar bort det som inte är relevant för er verksamhet. Det gör att denna mall som är framtagen av kunnig affärsjurist är enkel att jobba med.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

 • Högsta kvalitet.
 • Enkel att fylla i.
 • Snabbt och säkert kortköp.
 • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Leveransavtal kostar 696 kr + moms och skräddarsytt pris är 3996 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.


Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.