Husarbete är ett sammanfattande begrepp för hushållsarbete och rotarbete. Skattereduktion ges bara för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med husarbetet ger inte rätt till skattereduktion. För att du ska få skattereduktion för rotarbete krävs dessutom att du äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet) där rotarbetet utförs. Du får däremot inte skattereduktion för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är fem år eller yngre.

Ladda ner gratis fakturamall för ROT & RUT avdrag

"Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbete."

Skattereduktion för husarbeten medges med halva arbetskostnaden för arbetet, men högst 50 000 kr per person och år, men aldrig mer än man ska betala i slutlig skatt efter att pensionsavgift, begravningsavgift och kyrkoavgift dragits av.

”Man kan få skattereduktion för snöskottning av hustak och borttagning av istappar.”

Ett bra sätt att göra en preliminär beräkning är att göra en skatteberäkning med hjälp av Skatteverkets hemsida. Om det därvid saknas skatt att avräkna skattereduktionen mot kan det eventuellt gå att realisera vinster på värdepapper eller att frivilligt återföra uppskovsbelopp i deklarationen.

"Det är inte bara städning som räknas som hushållsarbete och ger rätt till skattereduktion. Även för matlagning, barnpassning och gräsklippning kan man få rutavdrag."

Företaget som du anlitar måste ha F-skatt. Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbete och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad man äger och som man bor i eller har som fritidsbostad eller som ens föräldrar bor i.

Detta är hushållsarbete

Följande räknas som hushållsarbete och ger rätt till skattereduktion om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad man bor i eller har som fritidsbostad eller som ens föräldrar bor i:

 • städning, klädvård och matlagning
 • gräs- och häckklippning
 • snöskottning
 • barnpassning
 • omsorg och tillsyn i samband med promenader och besök på t ex bank, vårdcentral
 • barnpassning i samband med hämtning och lämning vid förskola

Arbete som inte ger skattereduktion

Man får inte skattereduktion för:

 • arbete som man har fått försäkringsersättning för
 • arbete för vilket man har fått stöd från stat, kommun eller landsting (t ex kommunal hemtjänst)
 • arbete som man själv eller en närstående utför
 • underhåll och reparation av t ex hushållsmaskiner och tv-apparater
 • privatundervisning

För mer info och en detaljerad lista över vad som räknas som rotarbete finns på www.skatteverket.se/husarbete

Frågor och svar om ROT och RUT-avdrag

Fråga: Vad gäller vid en framtida försäljning av fastigheten?

Svar: Vid en reavinstberäkning ska man inte räkna med utgifter för vilka man tidigare fått husavdrag. Anta följande: Totala utgifter för en ombyggnad av småhus uppgår till 200 000 kr (arbetskostnad 100 000 kr). Skattereduktionen har medgivits med 50 000 kr. Av de 200 000 kr får 150 000 kr ingå i omkostnadsbeloppet som minskar reavinsten.

Fråga: Två makar bor i en villa som ägs till 100 procent av kvinnan. Makarna har gjort omfattande rotarbeten och vill få skattereduktion med halva arbetskostnaden. Kvinnan har ingen skatt att kvitta skattereduktionen mot. Kan mannen därför få hela skattereduktionen om kvinnan överlåter hälften av villan till honom?

Svar: Nej. För att få skattereduktion krävs att man är delägare i den aktuella fastigheten vid den tidpunkt då arbetena utförs. Regler om s k dold äganderätt kan, enligt Skatteverket, inte godtas i detta sammanhang. Skattereduktionen går alltså helt förlorad i det här fallet, eftersom fastighetsägaren inte har någon skatt som kan reduceras.

Fråga: C har inga arbetsinkomster utan endast inkomst av kapital. Kan hon få skattereduktion för husarbete?

Svar: Ja. Skattereduktionen får göras mot bl a statlig inkomstskatt. Skatt på kapitalinkomster räknas som en statlig inkomstskatt. För att fullt ut kunna utnyttja ett rotavdrag, det vill säga med 50 000 kr, måste inkomsten av kapital uppgå till minst 166 667 kr (30 % × 166 667 = 50 000).

Fråga: D har fått försäkringsersättning för att åtgärda en vattenskada i sitt badrum. Vid återställandet bestämmer hon sig för att låta montera in ett bubbelbadkar som komplement till duschkabinen. Eftersom alla elledningar är gamla bestämmer hon sig för att låta byta ut även dessa. Kan D få skattereduktion för dessa arbeten?

Svar: Ja, eftersom de aktuella arbetena inte har ett direkt samband med nödvändiga åtgärder för att återställa badrummet efter vattenskadan kan skattereduktion medges. Enligt Skatteverket bör sådant tilläggsarbete faktureras separat. Det framgår av ett ställningstagande f rån Skatteverket (2010-05-27, dnr 131 338276-10/111).

Fråga: Går det att få rotavdrag för renovering av yttertrappan till en villa?

Svar: Ja. Skattereduktion medges för underhåll och renovering av entrétrappor till bostadshus eftersom en trappa är en naturlig och nödvändig del av huset. Skattereduktion medges för arbetskostnaden även om man byter en tidigare trappa av trä till en stentrappa och även för reparation och underhåll av befintliga stentrappor.

Fråga: X tänker anlita ett företag för att skotta snö på trädgårdsgångarna på hans villatomt. Kan X få skattereduktion för arbetskostnaden för snöskottningen enligt reglerna om husavdrag?

Svar: Ja. X kan även få skattereduktion för skottning av hus- och garagetaket. Samma gäller skottning på balkong och altan samt borttagning av istappar.

ROT- och RUT-avdraget har skapat vita jobb

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.