Behöver man verkligen skriva en affärsplan? Det beror på vad man menar med affärsplan, men rätt utförd behöver en affärsplan inte vara krånglig alls.

Det väsentliga med affärsplanen är möjligheten att kortfattat visa hur man tänker sig framtiden för sin verksamhet, från dess enskilda delar till helheten och vice versa. De olika stegen däremellan måste hänga samman logiskt för att planen ska uppfattas som genomtänkt och därmed trovärdig. Ett bra sätt är att använda sig av rubriker som förutsättningar, vision, mål, aktiviteter och genomförande. Genom att arbeta steg för steg ökar sannolikheten för att affärsplanen kommer att hänga samman.

Rätt utförd behöver en affärsplan inte vara mer krånglig att göra än att ta ett beslut för vardagen. Hur då? Låt oss ta en vanlig situation.

Åtminstone en gång om året planerar du för semesterledighet med din familj. Då är angeläget att ledigheten kommer att uppfattas som positiv av alla. Det finns därför all anledning att i god tid i förväg tänka igenom vad som bör göras för att semestern ska bli framgångsrik.


Börja med att plocka fram fakta och erfarenheter från nu, tidigare och möjligen framtiden och dra slutsatser av det. Lägg nu alla värderingar åt sidan så blir bilden mer korrekt. Ta fram eventuella styrkor men också svagheter genom att spåra de mönster/drivkrafter som kan finnas bakom sådant som tidigare blivit bra eller mindre bra. Ställ följande frågor:

 • Vilka ska vara med, hur ser förutsättningarna ut och vad kan familjemedlemmarna tänkas förvänta sig av den gemensamma ledigheten?
 • Hur är det med dig själv, din egen sinnesstämning och farhågor respektive förväntningar?
 • Hur var det förra gången ni var lediga tillsammans, vad gjorde ni då och vad blev lyckat respektive mindre lyckat?
 • Vad ska prägla familjens intryck i efterhand så att ledigheten kan uppfattas som lyckad?

Med svar på dessa frågor blir det lättare att ta ställning till den fortsatta inriktningen, med ett finare ord den ”strategi” som bör gälla för en lyckad semester.

Fortsätt sedan att utifrån angivna förutsättningar ställa breda frågor för att komma fram till hur ledigheten i stora drag ska gestalta sig, ett tänkt tillstånd som en slags "vision":

 • Hur ser den samlade ambitionen ut och vad är viktigt att koncentrera sig på under ledigheten?
 • Hur utvecklar sig er gemensamma ledighet och vilka känslor förmedlar det?
 • Och följaktligen, hur ser den ”vision” ut som beskriver vad du/ni vill se infriat och gärna i form av en konkret bild/situation?

Se även: En klar vision gör skillnad - Vad är en vision? Definition och betydelse

Gå därefter vidare med att översätta visionen i mål, övergripande och/eller detaljerade med frågor som:

 • Vilka är de behov eller rent av brister som du/ni anser ska bli tillgodosedda?
 • Vad är det familjens olika medlemmar vill få ut av sin ledighet och du själv?
 • Vad ska ni ha uppnått med er gemensamma ledighet?

De här målen förutsätter att ett antal aktiviteter blir utförda.

Vilka de är preciseras med hjälp av följande frågor:

 • Vilka aktiviteter är nödvändiga för att respektive mål ska infrias?
 • Vad måste ni praktiskt utföra tillsammans eller enskilt för att infria målen?
 • Vad, när och hur ska nödvändiga aktiviteter utföras?

För att inte ska stupa på de praktiska förberedelserna är det klokt att fundera över de villkor som måste vara infriade.

Gör det gärna med hjälp av följande frågor:

 • Vem gör vad? Hur mycket tid och pengar krävs för det ni vill göra och hur skaffar ni fram det?
 • Vilken tid krävs för att granska olika alternativ, göra en budget, fördela arbetsuppgifter, läsa på och skaffa information och få tips av andra?
 • Hur ska arbetet med förberedelserna följas upp och hur vet ni efterhand att ledigheten blivit vad ni önskat er?

Med de här frågorna går det att beskriva och sedan förverkliga sina drömmar och visioner, t ex om en lyckad semester tillsammans. Kanske tycker du att antalet frågor är väl många frågor för en så pass enkel uppgift? Det är samma slags frågor som kommer till användning vare sig uppgiften är liten eller stor. De här frågorna är naturliga att ställa sig och de ger heltäckande svar. Var konsekvent i övergången mellan de olika stegen.

Hur du än går tillväga, se till att få det helhetsperspektiv som är nödvändigt för att orientera sig i en skakig och snabbt föränderlig samtid. Utan ett sådant är det alltför lätt att bli fångad av det sist sagda, det mest ljudliga eller den bekvämaste vägen.

Läs mer om hur du skriver en affärsplan.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.