Om du som ledamot då inte agerar, kan du tvingas betala de skulder som därefter uppkommer i bolaget.

Personligt betalningsansvar i aktiebolag - 8 situationer en styrelseledamot vill undvika

Tre punkter för att som styrelseledamot undvika personligt betalningsansvar vid kapitalbrist:

  1. Upprätta en kontrollbalansräkning och låt en revisor granska den.
  2. Sammankalla en bolagsstämma.
  3. Om kapitalet inte återställts efter en andra bolagsstämma och aktieägarna inte agerar, ansök om likvidation.

1.    Upprätta kontrollbalansräkning

Du är skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning så snart du misstänker eller har skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Om ditt bolag är nystartat med 100 000 kr i aktiekapital betyder det alltså att denna skyldighet inträffar redan om du haft kostnader som uppgår till 50 000 kr innan du haft intäkter, en inte så ovanlig situation. Skyldigheten gäller också om bolaget har haft utmätning hos sig och det visat sig att bolaget inte har några utmätningsbara tillgångar. När du upprättat en kontrollbalansräkning ska den granskas av revisor samt skrivas under av styrelsen.

Vid upprättandet av kontrollbalansräkningen får du i vissa fall ta upp tillgångar till högre värden och skulder och avsättningar till lägre värden än i den ordinarie redovisningen. Till exempel kan de obeskattade reserverna ofta helt tillgodoräknas eget kapital. De värderingsprinciper som du använder vid upprättande av kontrollbalansräkningen måste självklart vara förenliga med god redovisningssed.

2.    Sammankalla en första bolagsstämma (”kontrollstämma”)

Om kontrollbalansräkningen som du upprättat visar att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet är du skyldig att kalla aktieägarna till extra bolagsstämma där de ska besluta om bolaget ska gå i likvidation. Aktieägarna kan istället för att försätta bolaget i likvidation, välja att driva det vidare och försöka återställa kapitalet. Aktiekapitalet återställs då antingen genom att minska det registrerade aktiekapitalet (vilket kräver ett högre aktiekapital än 100 000 kr), göra en nyemission till överkurs eller genom att aktieägaren ger ett aktieägartillskott. Aktieägarna kan självklart även konstatera att bolaget inom den närmaste tiden kommer att ha sådana intäkter att kapitalbristen läks av sig självt.

Om aktieägarna bestämmer sig för att driva bolaget vidare har bolaget 8 månader på sig att återställa kapitalet. Det är därför viktigt att agera snabbt för att läka bristen. Inom 8 månader från den första kontrollstämman ska en andra kontrollstämma hållas.

3.    Ansökan om likvidation

Inför den andra kontrollstämman måste styrelsen lägga fram en ny kontrollbalansräkning. Skulle den visa att underskotten är återställt, behöver styrelsen inte göra något ytterligare utan bolagets verksamhet kan drivas vidare. Styrelsen har då också undgått personligt ansvar. Om det registrerade aktiekapitalet däremot inte återställts vid den andra kontrollstämman eller om en andra kontrollstämma inte hållits inom 8 månader från den första kontrollstämman blir bolaget likvidationspliktigt. Normalt beslutar aktieägarna om likvidation i ett sådant fall men om aktieägarna inte tagit detta beslut måste du som styrelseledamot inom 2 veckor efter den andra kontrollstämman (alternativt tidpunkten för när den andra kontrollstämman skulle ha hållits) lämna in en likvidationsansökan till domstol. En sådan ansökan kan även lämnas in av aktieägare, revisor eller verkställande direktör men notera att ansökan måste lämnas in för att du som styrelseledamot ska vara säker på att slippa bli personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Håll därför koll på att ansökan verkligen lämnas in!

10 tips för att förhindra obestånd och konkurs

1 kommentarer
2016-06-19 15:36
Värt att notera är ju också att Skatteverket inte bryr sig om nån kontrollbalansräkning överhuvudtaget, utan kör med hjälp av den nya skatteförfarandelagen helt över aktiebolagslagen och kräver styrelseledamöterna på förfallna skatter.

Många är de oskyldiga ledamöter som velat vara snälla och företräda ett bolag eftersom den andre kanske inte kunde, och sen går det åt pipan och som avslutning får dom stora krav på skatter. Ibland miljonbelopp.

Enligt skatteverket finns det egentligen bara ett sätt att undvika personligt ansvar om man ser att pengarna inte räcker för att betala in skatter och moms, och det är att begära bolaget i konkurs innan skatterna förfaller till betalning, dvs vanligen den 12 i månaden.
Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.