Affärsänglar

En affärsängel investerare

En affärsängel kan definieras som en privatperson som investerar/satsar kapital och kunskap om entreprenörskap och affärer i onoterade företag med tillväxtpotential. Företaget eller entreprenören får tillgång till pengar, kompetens och kontakter via affärsängelns eget nätverk och denna investering kan hjälpa företaget att utvecklas till en nivå där företaget blir intressant för riskkapitalbolag och andra investerare. Då har affärsängeln chans att få tillbaka sitt satsade kapital med avkastning.

Affärsänglar fungerar som ett komplement till formellt riskkapital genom att de oftast går in i tidigare skeden av företags tillväxtfaser än riskkapitalinvesterarna. Privata investerare kan vanligtvis ta snabbare investeringsbeslut eftersom de enbart ansvarar för sina egna pengar och investerar betydligt lägre belopp än riskkapitalbolagen samtidigt som de engagerar sig personligen i företagen.

Se även: Här hittar du allt om riskkapital

Affärsänglar investerar ofta i företag i den region där de är verksamma och i en bransch och i affärsidéer där de har sina kunskaper och erfarenheter.

Affärsänglar investerar antingen ensamma eller tillsammans (syndikerar) med andra affärsänglar i ett företag. I det senare fallet utses ofta en av affärsänglarna med betydande erfarenhet och kunskap inom det aktuella företagets affärsområde att vara ansvarig för utvärderingen och förhandlingarna med företaget. Vanligtvis kommer även denna affärsängel att ingå i företagets styrelse när investeringen är gjord. Genom att syndikera med andra affärsänglar minskar affärsänglarna sina egna risker och får möjlighet att delta i betydligt större investeringar. Mer och mer vanligt är också att grupper av affärsänglar gör initialinvesteringar i mognare faser av företagens utveckling.

Varför bli affärsängel?

Vad finns det då för incitament att bli affärsängel? Flera studier har visat att affärsänglar investerar av olika skäl, även om den finansiella vinningen är den viktigaste. De främsta anledningarna är:

 • Förväntad hög avkastning
 • Att spela en roll i entreprenörsprocessen
 • Att vara engagerad i företag är roligt och tillfredsställande
 • Att skapa ett jobb för sig själv genom att vara aktiv ägare
 • Samhällsengagemang, dvs att medverka till nya arbetstillfällen och regionens utveckling
 • Portföljdiversifiering

Hur stora belopp?

Det är av naturliga skäl svårt att få fram tillförlitlig statistik över hur många och stora affärsängelinvesteringar som görs varje år, men man kan anta att det rör sig om cirka 2 miljarder kronor om året, dvs ungefär hälften av venture capital-företagens nivå. Antalet aktiva affärsänglar uppskattas ligga någonstans mellan 3000 och 5000.

En typisk affärsängelinvestering är på en halv miljon kronor, men både mindre och större belopp kan förekomma. Venture capital-bolagens typiska initialinvesteringar ligger på drygt det dubbla i sådd- och start-up-faserna.

Vad är ett affärsängelnätverk?

Det är vanligt att affärsänglar väljer att investera genom affärsängelnätverk (Business Angel Network/BAN). Nätverkens syfte är att fungera som en förmedlare mellan projekt som söker kapital och affärsänglarna. Det finns idag ett antal officiella affärsängelnätverk i Sverige (mer information på "Affärsängelnätverk"). Utöver dessa finns det också ett antal mer informella sammanslutningar av privata investerare.

Fördelar med att investera genom nätverk:

 • En offentlig kontaktpunkt (person) ger ökat flöde av förslag
 • Investeringsförslagen får en inledande granskning och olämpliga sållas bort
 • Gemensam utvärdering av investeringsförslagen
 • Enklare att marknadsföra nätverket med gemensamma kostnader
 • Expertis inom olika områden och branscher kan finnas representerad inom nätverket
 • Man kan dela de enskilda änglarnas kontaktnät som gemensam resurs
 • Möjlighet till intern utbildning
 • Gemensamt agerande och gemensamma etiska regler
 • Större möjlighet att genomföra följdinvesteringar
 • Social samvaro gör det hela roligare

UTVÄRDERA OCH VÄRDERA ETT FÖRETAG

Affärsänglar arbetar i många avseenden på ett liknande sätt som riskkapitalister när de väljer ut företag att investera i och hur de arbetar med företaget. En genomarbetad affärsplan är nödvändig för att en affärsängel ska kunna göra en utvärdering av företaget, marknaden, riskerna och exit-möjligheterna. Viktiga moment av en utvärdering är:

Människorna i och runt företaget

 • Entreprenör/en/erna
 • Teamet
 • Andra intressenter

Affärsmöjligheten

 • Kunder
 • Affärsmodell
 • Tillfälle och timing
 • Affärens storlek

Omgivningen

 • Allmän konjunktur
 • Teknologi
 • Konkurrenssituation
 • Lagar och normer etc.

När affärsängeln har fått tillfredsställande svar på momenten av utvärderingen från entreprenören behöver en värdering av företaget göras. Hur värderingen görs varierar på företagets situation (t.ex. fas i utvecklingen) och på affärsängelns erfarenheter från andra liknande investeringar. En beskrivning av olika utvärderingsmetoder finns i CONNECT-skriften Förnuftsvärdering (IVA-R 432).

INVESTERINGEN

När utvärderingen är gjord och affärsängeln tillsammans med entreprenören är överrens om värderingen av företaget vidtar förhandlingar om hur investeringen ska struktureras. Frågor som parterna måste vara överens om är t.ex. affärsängelns inflytande i företaget, vilket engagemang affärsängeln ska ha i företaget, hur investeringen ska göras (typ av värdepapper) och hur en exit ska planeras. Därefter vidtar det rent praktiska genomförandet av investeringen med att få formalia korrekt och registrera emissionen.

KONTAKTER MED AFFÄRSÄNGLAR

Personer som arbetar som affärsänglar vill oftast inte vara publika då risken då är stor att de får många investeringspropåer från entreprenörer och företag. Kontakter med dessa personer sker oftast genom att någon i bekantskapskretsen känner någon affärsängel eller någon person som i sin tur känner en affärsängel. Entreprenörens bank kan också vara en källa till personer som arbetar som affärsänglar.

Många affärsänglar väljer att arbeta i nätverk av affärsänglar. Nätverken fungerar som en förmedlare mellan investeringsprojekt och affärsänglar. Ett stort antal nätverk har startats under de senaste åren i Sverige och för närvarande (juni 2005) finns ett drygt 20-tal affärsängelnätverk5.

Samtliga CONNECT-nätverk i Sverige har initierat affärsängelnätverk i sina regioner. Unga tillväxtföretag, som har deltagit i CONNECT:s aktiviteter och där blivit investeringsfärdiga med hjälp av experter, har möjlighet att presentera sina investeringspropåer för affärsänglar i dessa nätverk.

Källa: Peter Helle, Affärsänglar – Att investera i tillväxtföretag och Connect Sverige.

Läs mer om affärsänglar

Svenska Riskkapitalföreningen har nätverk och kontakter

Connect Sverige och deras nätverk med änglar och investerare

Prissättning av andelar i företag

Vi har tidigare understrukit hur viktig den personliga relationen mellan tillväxtföretagaren och investeraren är. Värderingen av... Läs mer
Connect Sverige | 3 minuter

Venture capital-företag - att välja rätt partner som investerar

Antalet venture capital-företag i Sverige är för närvarande ca 120. Hur ska Du då kunna ta reda på vilka venture... Läs mer
Connect Sverige | 19 minuter
Draknästet från TV8

Hur vinner man en investerares hjärta?

Det är kul att titta på den svenska versionen av ”Dragons den” eller ”Draknästet” som jag tror den heter i svensk tappning.... Läs mer
Martin Gemvik | 4 minuter
10 tips för dig som vill söka bidrag till ditt företag

10 tips för dig som vill söka bidrag till ditt företag

Många är vi företagare som dagligen hör hur bidragsmöjligheterna står på rad. Politiker, företagsorganisationer, konsulter och... Läs mer
Johan Olson | 3 minuter

Tips till entreprenörer som söker finansiering

Möjligheterna att finna kapitalet för sitt bolags expansion har hårdnat markant. Konkurrensen från de bolag som söker kapital för... Läs mer
Redaktionen | 3 minuter