Någotdera av dessa två alternativ bör du välja för företaget. Om Du inte gör det, så kommer företaget på sikt inte att kunna försvara sin nuvarande position på marknaden. Vilket alternativ väljer du? Här är exempel på frågor som du bör ta hänsyn till vid beslutet:


Du själv

 • Söker Du en stabil inkomst, eller vill Du riskera stabiliteten för möjligheten att ökainkomsten – och förmögenheten – genom att expandera företaget?
 • Har Du privatekonomiska resurser att investera mer i företaget och lämna ytterligare säkerheter till banken?
 • Är Du beredd att ta in nya delägare i företaget?

Affärsidén

 • Bedöms affärsidén vara hållbar även i framtiden?
 • Måste affärsidén radikalt förändras inom en snar framtid på grund av nya konkurrenter eller förändrade marknadsförutsättningar?

Marknaden

 • Finns det intresse på marknaden för mindre företag?
 • Är företaget verksamt i en bransch där stora volymer är nödvändiga för att nå lönsamhet?
 • Vilken är företagets nuvarande lönsamhet?
 • Finns utrymme för att minska kostnaderna och öka priserna för att därigenom öka lönsamheten med nuvarande försäljningsvolym?

FÖRSLAG TILL EN STRATEGI

De två alternativen utesluter inte varandra. Ett alternativ är att Du just nu befäster företagets situation, för att i nästa steg expandera omsättningen.

Modellen för detta är följande:

Steg 1 – Organisk tillväxt
Med organisk tillväxt menas, som tidigare nämnts, tillväxt utan företagsförvärv. Här växer företaget i den takt som efterfrågan ökar.

Företaget arbetar intensivt för att med egen kraft öka marknadsandelarna. Nya produkter utvecklas i egen regi. Finansiellt tar företaget begränsade risker.

Steg 2 – Expansiv tillväxt

I detta fall investerar företaget på marknaden genom att satsa på marknadsföring, anställa medarbetare samt utveckla nya produkter och applikationer i snabbare takt än vad som efterfrågades från början.

Man kanske också köper marknadsandelar och produktsortiment genom företagsförvärv.
Med detta alternativ ökar den finansiella risknivån om inte lönsamheten i verksamheten är god.  Denna form av tillväxt finansieras ofta via lån, tillskott av ägarkapital och helst också egna vinstmedel, antingen skapade nu eller under tidigare år.

Genom att först välja en organisk tillväxt kan företaget bygga upp en marknadsposition och ekonomiska resurser. Utifrån denna plattform står man väl rustad för att genomföra steg 2, expansiv tillväxt. Men självklart finns det inget som hindrar att man satsar på expansiv tillväxt från början.

Det är en fråga om företagarens personlighet i kombination med tillgång till finansiering och affärstillfällen. Att inte välja något av ovanstående alternativ är självklart möjligt. Du kanske driver ett företag med några få anställda och får en god utkomst av verksamheten; Du känner Dig nöjd. Men omvärlden förändras i en allt högre takt.

Nya företag tillkommer, konkurrensen ökar. Därför bör Du åtminstone alltid ha som mål att genomföra en organisk tillväxt. Du styr ju själv i vilken takt som tillväxten sker. Det får gärna ta ett antal år. Men om Du inte väljer en organisk tillväxt kommer Du långsiktigt att få svårt att försvara Din ställning på marknaden.

I KORTHET

 • Tillväxt är en förutsättning för långsiktig överlevnad för ett företag.
 • Tillväxten kan ske på två sätt: organiskt eller expansivt.
 • Ett företag bör alltid åtminstone satsa på organisk tillväxt.
 • Organisk tillväxt kan ske med begränsad ekonomisk risk för företaget.

Missa inte: 11 goda råd hur du skapar tillväxt i ditt företag


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.