Att vi påverkas av det ledarskap vår närmaste chef bedriver vet vi alla. En kompetent och engagerad chef kan få oss att må bra på jobbet och inspirera oss till att leverera på topp. Och vice versa. Faktum är att vår närmaste chef utgör en av de största källorna till motivation (eller demotivation) i jobbet. Motivation påverkar prestation och prestation i sin tur kan direkt kopplas till ett företags monetära resultat.

Ledarskap handlar om en persons förmåga att influera, motivera och underlätta för andra att bidra till en organisations effektivitet och framgång (House, 2004). Det är med andra ord en nyckelfaktor. För att utveckla ledarskap och förbättra individuella och organisatoriska prestationer är det viktigt att ledare förstår hur de interagerar med och påverkar andra samt hur andra uppfattar dem.

Mer om ledarskap

Ett sätt att jobba med ledarskapet är att utgå från 360-analyser. Genom en 360-analys ges en tydlig bild av hur ledarskapet fungerar och en plattform att jobba från. Den ger konkreta fakta av vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas.

En 360-analys innebär att en chef får en återkoppling på sitt ledarskap ur ett 360 graders perspektiv; från sina underställda medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt från sig själv. Samtliga respondenter svarar på samma frågor om chefen som utvärderas (kallad fokusperson). Detta sker via en webbaserad enkät. På detta sätt får fokuspersonen en fullständig återkoppling på sin ledarskapsförmåga och hjälp att identifiera styrkor och förbättringsområden.

360-analysen är ett instrument för utvärdering, men det skall betonas att den lika mycket och framför allt är ett underlag för utveckling. När ett bolag bestämmer sig för att genomföra en 360 är det viktigt att man förmedlar till cheferna som deltar att det just är det som är syftet. Ibland blir resultatet av 360-analysen som väntat, ibland blir det bättre än förväntat och ibland blir det sämre. Detta kan såklart vara tufft att ta emot. Hur återkopplingen görs är därför viktigt och resultatet bör återges i coachande samtal med en neutral part där den utvärderade chefen kan ventilera tankar och känslor, men också stöttas i och manas till att sätta mål för sin utveckling och skapa en konkret handlingsplan.  Det är också viktigt att inte bara fokusera på det som behöver utvecklas utan också se till det som faktiskt fungerar bra. För de chefer som får mycket kritik i sin 360 är ett utökat stöd i form av chefscoachning att rekommendera.

Utöver att ge en nulägesanalys av ledarskapet i företaget och ett underlag för utveckling kan 360 skapa möjlighet till förbättrad kommunikation och samarbete mellan fokuspersonen och hans/hennes närmaste chef genom att identifiera och ta itu med skillnader i deras uppfattningar om fokuspersonens ledaregenskaper.

Ofta görs 360 som ett projekt för ett företags ledningsgrupp. En vinst med detta är att teameffektiviteten och samarbetet kan förbättras genom att gruppens medlemmar får en förbättrad självinsikt. Att vara medveten om sina styrkor och förbättringsområden och att veta hur man uppfattas av andra är avgörande för en effektiv kommunikation och gott samarbete. Genom återkommande utvärderingar med 360 ges också goda förutsättningar för en ökad feedbackkultur i företaget.

Varje företag som månar om att vara en attraktiv arbetsgivare och siktar mot framgång har med andra ord bara att vinna på att kontinuerligt jobba med sitt ledarskap. Den här typen av insats gynnar ju faktiskt inte bara cheferna utan hela företaget och alla medarbetarna.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.