Saker och ting förändras mer eller mindre konstant i dagens samhälle och organisationer. Bra förändringsledarskap har aldrig varit så aktuellt som nu för att lyckas som ledare. Här följer tre saker att tänka på som kommer att göra stor skillnad i hur du lyckas med ditt ledarskap i förändring.

Ledarskap i förändring är ständigt efterfrågat.

Människor kommer och går, strukturer organiseras om och händelser av olika slag uppkommer som gör att ditt förändringsledarskap hamnar i strålkastarljuset. Förändring kan självklart se ut på många olika sätt, ibland påkallar vi den själva, ibland hamnar den i vårt knä utan att upplever den som speciellt välkommen.

Oavsett har du som ledare en viktig roll att fylla och genom att arbeta med begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet kan du leda på ett bra sätt i förändring.

Du kan då skapa en känsla av sammanhang, vilket är ett begrepp som myntades av Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi. I samband med en hälsostudie fann han ett bispår i sin studie som ledde till dessa beståndsdelar i ett gott förändringsledarskap.

Steg 1: Meningsfullhet

Handlar om vilken utsträckning man upplever att förändringen har en känslomässig innebörd, en mening. Upplevelsen av att åtminstone en del av de problem och krav man ställs inför är värda ens engagemang, energi och hängivenhet.

Meningsfullhet i ditt förändringsledarskap

Som ledare kan du se till att ta reda på det större syftet med förändringen och kommunicera det som en del av ditt ledarskap i förändring. Det kan innebära att du behöver aktivt söka upp beslutsfattare inom din organisation om du inte fått detta större syfte, denna mening, kommunicerad till dig.

Steg 2: Begriplighet

I vilken utsträckning man upplever den information man får som strukturerad, ordnad och sammanhängande, eller omvänt om man upplever den som ett brus, det vill säga oordnad, slumpmässig och kaotisk.

Begriplighet i ditt förändringsledarskap

Alltför ofta är information om en förändring alltför bristfällig eller uttryckt i termer som är svåra för mottagaren att greppa. Som en del i ditt goda ledarskap i förändring kan du se till att dina kollegor får informationen på ett sätt som passar dem.

Dubbelkolla gärna att de upplever informationen som förståelig och se till att den inkluderar det första steget, det vill säga lyfter fram syftet och meningen med förändringen.

Om olika ledarstilar

Steg 3: Hanterbarhet

Huruvida man upplever sig ha tillgång till resurser med vilka hjälp och stöd man kan möta de krav som förändringen ställer.

Hanterbarhet i ditt förändringsledarskap

Precis som med begriplighet handlar det här om att känna dina medarbetare, att veta vad deras behov är och se till att de vet var de kan få mer information, stöd och hjälp.

Det kan vara till exempel i form av informationsmöten, veta vem de ska fråga i specifika ärenden eller internutbildningar om förändringen till exempel består av att införa ett nytt datasystem.

Avslutningsvis om ledarskap i förändring

Ett bra förändringsledarskap innefattar alla tre stegen ovan och skapar därigenom en känsla av sammanhang som låter dig och dina kollegor använda er energi och kompetens på bästa möjliga sätt i en förändring.

Detta sätta att arbeta som ledare fungerar på både små och stora förändringar.

Läs vidare: Detta vinner företaget på att kunna leda i förändring


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.