Hobbyverksamhet

216
6
Vad krävs för att en verksamhet ska klassas som hobbyverksamhet? Kan alla typer av verksamheter klassas som detta? Betalar man ingen skatt för en hobbyverksamhet?
394
1
Skatteverket har en broschyr SKV344 om hobbyverksamhet:[br][br]Kapital[br]Enstaka försäljningar av t.ex. en köpt tavla, en[br]fotografisamling, en frimärkssamling eller liknande[br]ska beskattas i inkomstslaget kapital. När[br]det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som[br]du har haft för personligt bruk gäller att vinster[br]upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din[br]vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande[br]delen.[br]Tjänst (Hobby)[br]Om verksamheten inte ska beskattas i något av[br]inkomstslagen näringsverksamhet eller kapital[br]hör den till tjänst.[br]Inom inkomstslaget tjänst skiljer man på hobbyverksamhet[br]och annan inkomst av tjänst.[br]• Om verksamheten är knuten till en anställning[br]behandlas den på samma sätt som andra[br]tjänsteinkomster. I sådana fall är det arbetsgivaren[br]som betalar socialavgifter i form av[br]arbetsgivaravgifter och gör skatteavdrag.[br]• Om verksamheten är självständig och varaktig[br]men saknar vinstsyfte betraktas den som[br]hobbyverksamhet. Beskattning sker för sig[br]inom inkomstslaget tjänst och man betalar[br]själv sina socialavgifter i form av egenavgifter.[br]Hobbyverksamhet skiljer sig från annan inkomst[br]av tjänst genom att:[br]• Resultatet av verksamheten beräknas för sig.[br]• Om det blir underskott behandlas det på[br]särskilt sätt.[br]• Om det blir överskott ska du betala egenavgifter.[br]Inkomstberäkning[br]Resultatet av varje hobbyverksamhet beräknas[br]för sig. Du får inte dra av utgifter i en hobbyverksamhet[br]från andra tjänsteinkomster eller annan[br]hobbyverksamhet. Kontantprincipen gäller,[br]vilket innebär att det är inkomstårets kontanta[br]inkomster och utgifter som ska deklareras. Om[br]du t.ex. har sålt ett alster i slutet av år 1 men har[br]fått betalning först i början av år 2 ska du deklarera[br]inkomsten i den deklaration som du lämnar[br]år 3.[br]Deklarationsblankett[br]Du ska deklarera hobbyverksamhet på blankett[br]T2 (SKV 2051). Varje hobbyverksamhet deklareras[br]på en egen blankett. Du behöver inte[br]deklarera en hobbyverksamhet som utvisar[br]underskott. Även om du inte behöver deklarera[br]hobbyverksamheten ska du spara anteckningar,[br]kvitton m.m., se nedan.[br]Anteckningsskyldighet[br]Du är skyldig att spara anteckningar, räkningar,[br]kvitton m.m. på ett sådant sätt att kontroll av[br]deklarationen är möjlig. Handlingarna bör[br]bevaras under minst sju år efter inkomståret.[br]Även om hobbyverksamheten utvisar underskott,[br]som du ju inte behöver deklarera, måste[br]du spara underlaget. Detta för att du ska kunna[br]göra avdrag för underskottet något av de fem[br]följande åren.[br]Inkomster[br]I princip är alla inkomster från hobbyverksamheten[br]skattepliktiga.[br]Undantag[br]Inkomst av försäljning av vilt växande bär, svampar[br]och kottar som du själv plockat under ett[br]inkomstår är skattefri till den del den inte överstiger[br]12 500 kr. Detta gäller bara om inkomsten[br]inte på annan grund kan hänföras till näringsverksamhet[br]eller till lön eller liknande. Skattefriheten[br]gäller t.ex. inte för den som har anlitats[br]av någon annan för att plocka bär.
Ulf Bjarme
13
Hejsan, jag har precis byggt hus och jag har en byggställning som jag tänkte hyra ut. Vad klassar en sådan verksamhet in som när det gäller hobby? Kapital eller tjänst?...
394
1
Om huset är din privatbostad skulle man kunna tänka sig att uthyrning av ett fastighetstillbehör kan beskattas som uthyrning av del av bostaden dvs i inkomstslaget kapital. Man räknar fram överskottet på hjälpblankett SKV2199.[br][br][i]Uthyrning av privatbostadsfastighet och privatbostadsrätt[br]beskattas som inkomst av kapital. Även uthyrning[br]av hyreslägenhet är skattepliktig. Det egna brukandet[br]av bostaden föranleder inte någon inkomstbeskattning.[br][u]Försäljning av produkter från privatbostadsfastighet[br]ska också deklareras[/u]. Ett generellt avdrag medges med 12 000 kr [br]för varje bostad. Detta är det enda avdrag du får göra om du har intäkter från försäljning av produkter.[/i]
Ulf Bjarme
13
Hallo, nu vill jag gärna bo kvar i huset men hyra ut byggställningen :-)...[br][br]Skulle man kunna antaga att det är följande som gäller =>[br]http://www.skatteverket.se/download/18.76a43be412206334b89800024376/34409.pdf[br][br][i]När[br]det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som[br]du har haft för personligt bruk gäller att vinster[br]upp till 50 000 kr per år är skattefria. Om din[br]vinst är högre ska du betala skatt på den överskjutande[br]delen.[/i][br][br][br]är det OK at hyra ut den för 50k årsvis utan att behöva bli beskattad för det?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.