Skatt i ideell förening

2
Hej! Undrar om det är någon som har koll på vad som gäller för skatter i ideella föreningar. Det rör en teaterförening som har funnits i snart två år och har lämnat in en deklaration hittills. Det är en liten förening som hade ett resultat på knappt +7000 kronor förra året.

Fråga1:
Nu fick vi ett brev från Skatteverket om årets taxering som säger att vi ska betala 720 kr i inkomstskatt och att den är beräknad på inkomsten 2550 kronor. 2550 är summan för vår näringsverksamhets intäkter minus verksamhetens kostnader. Ska det verkligen vara den summan som skatten beräknas på, och alltså inte summan av näringsverksamhetens intäkter (som var lite drygt 10 000)?

(Intäkterna består av försäljning av bl a t-shirts med föreningens namn, biljetter till föreställningar samt godisförsäljning på föreställningarna.)

2. Är vi skyldiga att betala moms för de saker vi sålt och fått intäkterna ifrån?

Jag har försökt titta på Skatteverkets hemsida men tycker det är lite oklart, och det verkar skilja sig mellan allmännyttiga föreningar och "vanliga".

Tack på förhand!
394
1
Man får först reda ut om föreningen är en [u]allmännyttig ideell förening[/u], vilket teaterverksamheten kan kvalificera för.[br][br]Utdrag ur broschyren Skatteregler för ideella föreningar o stiftelser SKV 324:[br][b]Ändamålskrav[/b][br]Till föreningar med allmännyttiga ändamål hör t.ex.[br]• föreningar för idrott och friluftsliv[br]• [u]föreningar för konst, litteratur och musik[/u][br]• föreningar för ungdomsverksamhet, barn- och[br]sommarkolonier, scoutverksamhet, frivilliga[br]försvars organisationer, studieförbund, folketshusföreningar,[br]bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar[br]och liknande[br]• trossamfund, de politiska partierna, nykterhetsföreningar,[br]kulturföreningar, föreningar för social[br]hjälpverksamhet och handikappföreningar.[br][b]Verksamhetskravet[/b][br]Det räcker inte att det ändamål som anges i stadgarna[br]är allmännyttigt. Den verksamhet som föreningen[br]faktiskt bedriver ska också till minst 90–95 % tillgodose[br]allmännyttiga ändamål.[br][b]Öppenhetskravet[/b][br]Föreningen får inte vägra någon inträde eller utesluta[br]någon som delar föreningens målsättning och följer[br]dess stadgar. Verksamhetens art eller omfattning kan[br]dock i vissa fall göra ett begränsat medlemskap naturligt,[br]t.ex. en viss minimiålder.[br]Godtagbar naturlig begränsning är också t.ex. krav[br]på musikalitet i musikföreningar eller körer och geografi[br]ska begränsningar.[br][b]Fullföljdskravet[/b][br]Det krävs även att föreningen använder sina inkomster[br]för den allmännyttiga verksamheten. Föreningen ska[br]alltså fullfölja sitt ändamål. Minst 80 % av inkomsterna[br]måste användas för den allmännyttiga verksamheten.[br]Bedömningen av hur inkomsterna använts brukar[br]avse en period av cirka fem år.[br]De inkomster som avses är kapitalinkomster (ej kapi talvinster)[br]och sådana fastighets- och rörelseinkomster[br]som är skattefria för en allmännyttig förening. Från[br]dessa inkomster får man först dra av de kostnader som[br]skulle ha varit avdragsgilla om inkomsterna hade varit[br]skattepliktiga. Till de inkomster som måste användas[br]räknas dessutom sådana som är avsedda att täcka[br]föreningens löpande utgifter, t.ex. medlemsavgifter,[br]gåvor från enskilda samt allmänna bidrag från stat[br]och kommun.[br][b]Skattefria rörelseinkomster[/b][br]Allmännyttiga ideella föreningar är undantagna från[br]skattskyldighet för följande slag av rörelseinkomster:[br]• Rörelseinkomster, som har ett naturligt samband[br]med den allmännyttiga verksamheten, t.ex.[br]entréavgifter vid idrotts- och kulturevenemang[br]och inkomst av försäljning av t.ex. märken,[br]affi scher, böcker m.m. som syftar till att öka[br]intresset för föreningens verksamhet.[br]• Rörelseinkomster från verksamhet av servicekaraktär[br]där huvudsyftet med försäljningsverksamheten[br]är att ge service till dem som deltar i[br]föreningens allmännyttiga verksamhet. T.ex. när[br]en musikförening erbjuder noter eller böcker till[br]medlemmarna.[br]• Rörelseinkomster från verksamhet som av hävd[br]har utnyttjats som finansieringskälla för ideellt[br]arbete, t.ex. anordnande av bingo, lotterier,[br]basarer, fester eller insamlings- och försäljningskampanjer[br]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.