Coachning är i västvärlden idag ett område som många säger sig syssla med. En förklaring kan vara människornas behov av att utforska den egna identiteten, självförverkligandet och ökat intresse för existentiella frågor. Trenden får också bränsle av konkurrensen i arbetslivet. Det krävs inte bara en bra utbildning och referenser, lika viktigt är ett starkt ”jag AB”.

Många tar då hjälp av en coach för att få hjälp med svaren, för att lägga fokus på rätt saker, fatta rätt beslut och upptäcka nya möjligheter. Coachning är olika saker för olika personer beroende på vem de är, vad de gör och vad deras erfarenheter kring coachning är. Bland alla de coacher som du stöter på brukar jag ibland säga att många är kallade och få är utvalda för att vara duktiga på coachning.

Ordet coach kommer från namnet på en ungersk by, Kocs. På 1800-talet tillverkade man här några av Europas bästa hästdragna vagnar, som kallades för kocs. Med tiden blev detta det engelska ordet för vagn – coach. Kocs kallades också de bästa lärarna på de brittiska universiteten under sent 1800-tal. De ”bar” studenterna fram genom sin ömsinta och intelligenta pedagogik. Studenterna kände sig som om de kördes genom universitetet i en stadig och trygg vagn.

Coachen har funnit inom idrottens värld länge. Coachen har då varit den person som är ”experten”, personen som kan den rätta tekniken och säger till dig hur du ska göra. Denna kunskapsmodell/expertmodell är också den mest dominerande i vårt skolsystem och då är det inte förvånande att samma syn även finns för coacher i arbetslivet. Coachen ska vara experten som kan den rätta tekniken. Och ändå är det så att många av de bästa ledarna inte ens har erfarenhet av branschen, men är mycket duktiga ledare som leder verksamheten till nya framgångar. Deras förhållningssätt är sannolikt ett annat och kanske mer ett coachande ledarskap där ökad delaktighet och ansvar skapas. Som i sin tur ökar motivationen och måluppfyllelsen.

Coachning som begrepp har alltså nu nått näringslivet och det finns t o m coacher för arbetssökande. Det finns också livscoacher, affärscoacher, karriärcoacher, hälsocoacher och ledarskapscoacher för att nämna några ”visitkortsbegrepp”. Till dessa har också en del beteendevetare som psykologer, terapeuter och psykiatriker sällat sig. Och alla arbetar på olika sätt, olika förhållningssätt och med lite olika mål.

Förhållningssätt

Coachning är personlig utveckling som ger effekt i vardagen; i arbetet såväl som på jobbet. Coachning innebär att frigöra en människas möjligheter och potential för att maximera sina prestationer. Coachningsprocessen som fortgår under längre tid öppnar upp för ömsesidiga dialoger och förbättrar arbetsrelationer, produktivitet, kvalitet och kreativitet. Helt enkelt en hjälp till självhjälp i den personliga och professionella utvecklingen. I din roll som ledare blir coachning ett förhållningssätt som genomsyrar hela ledarskapet, alltifrån hands-on till handsoff coachning. Hands-on handlar mer om ordergivande, instruerande och goda råd, medan hands-off handlar om att lyssna, reflektera och fråga.

Coachning innebär inte bara att använda en teknik utan minst lika mycket (om inte mer) att skapa en god relation med adepten (den som coachas/medarbetaren). Lika delar EQ som IQ helt enkelt.

Den omedvetna människan styrs av sitt intellekt. Den medvetna människan däremot, använder sitt intellekt. Positiva effekter av coachningen kan vara en förbättrad förmåga att prioritera olika aktiviteter, att sätta upp utmanande mål och nå dom och en ökad allmän tillfredsställelse. Inte sällan får vi kommentarer att man är lugnare och trivs mer i sin roll. Och har dessutom fått en bättre förmåga att coacha andra.

Coachning ger dig stöd att hitta kraft och öka din självinsikt. Du får inspiration som stärker och frigör resurser så att du skapar mera balans i livet och därmed ökar ditt välbefinnande. Du hittar mod att gå bortom dina intellektuella begränsningar och ”valda” sanningar.

Nedan följer ett antal grundläggande förhållningssätt för en coach som alla på ett eller annat sätt hänger ihop. Ur mitt perspektiv är dessa några av de centrala:

 • en tro på människan och hennes inneboende potential
 • vi har alla resurser vi behöver
 • handlar om framtida möjligheter inte begångna misstag
 • att skapa en tillit och öppen relation med adepten
 • det finns inga misstag, bara resultat
 • vi gör alltid de bästa val vi kan (under rådande omständighet)
 • alla beteenden har en positiv intention (för den som gör det)
 • genom att få adepten att handla skapas förståelse för nya beteenden
 • att vara närvarande, ”uppkopplad”
 • skapa god kontakt med den coachade (rapport)
 • naturlig nyfikenhet, med positiv intention och ”glada ögon”
 • skapa lärande och göra sig själv överflödig, inte oumbärlig

Tillit och god relation

En av de viktigaste grundsatserna är förmåga att skapa tillit och en god relation med den du coachar. Och hur skapas då den? För det första genom att du lär känna dig själv bättre. Om du inte känner dig själv, dina gränser, mål och värderingar kan du kanske känna tillit för snabbt, eftersom du vill tro på den andra personen. Du kan också bli tillitsfull för snabbt då du ber om så lite av den andre personen att han eller hon inte behöver visa sig pålitlig. I dessa fall riskerar du att bli utnyttjad. Å andra sidan kanske du har höga normer och begär omöjliga prestationer innan du litar på någon. Vilket kan leda till att du står kvar med uppgiften ogjord.

Enkel självreflektion:

Tillit – hur skapas den?

Tänk på någon du litar på:

 • Hur bestämde du dig för att lita på personen?
 • Vad gjorde han/hon, eller inte gjorde?
 • Vilka bevis vill du ha innan du litade på honom/henne?
 • Hur lång tid tog det innan du litade på personen?

Tänk på någon som du inte litar på:

 • Hur bestämde du dig för att inte lita på personen?
 • Vad gjorde han/hon, eller inte gjorde?
 • Vilka bevis vill du ha innan du inte kunde lita på honom/henne?
 • Hur lång tid tog det innan du litade på personen?

Den engelska ordet truth (sanning) har samma ursprung som ordet trust (tillit) men tillit är inte en objektiv sanning. Anta att en person säger till dig att ett visst arbetslag är långsamt eller att solen skiner. Frågan om tillit handlar då inte om arbetslaget eller vädret utan om du kan tro på personen. Om du inte själv kan se ut för att kolla vädret eller själv kan observera arbetslaget måste du bestämma dig på grundval om vilken person som är mest trovärdig. Vi behöver tillit när vi inte själva kan se vad som händer.

Coachens tre O

Som extern coach är det tre Ona högst väsentliga; oberoende, ”ofarlig” och objektiv. Som coach behöver du inte kunna företagets uppdrag och produkter, du behöver kanske inte ens känna till branschen och i de flesta fall behöver du kanske inte ens veta problemet speciellt specifikt. Eller som Myles Downey skriver i sin bok Effective Coaching om den typisk golflektion:

”… inte givit en enda teknisk instruktion. Det är två skäl till detta: det första är att de flesta instruktioner inte hjälper människor att själv lära och det andra är att jag inte spelar golf och kan inte ge tekniska instruktioner även om jag hade velat. Men golfcoachningen jag ger är ganska framgångsrik. Jag vill rikta uppmärksamheten till detta igen därför att jag vill att du ska förstå att coachens primära arbete är att hjälpa den coachade att lära sig, inte att lära ut. Och du behöver inte kunna speciellt mycket om ämnesområdet eller problemet för att kunna hjälpa.”

Arbetar du i samma verksamhet och coachar i egenskap av ledare blir du kanske inte lika oberoende och ofarlig för medarbetaren. Och kanske inte heller alltid så objektiv. Vilket innebär att det ställs ännu högre krav på dig att arbeta på att skapa tillit och goda relationer, tydlighet i kommunikation och en coachande kultur. Helt enkelt att de grundläggande värderingarna som genomsyrar verksamheten rimmar med de förhållningssätt som du arbetar utifrån i ditt ledarskap. Beroende på din roll i organisationen och din befattning kan därför det coachande förhållningssättet uppfattas väldigt olika. Och därmed få olika acceptans i verksamheten. Coachning är inte en teknik i sig utan coachning är ett förhållningssätt som visar sig i ditt sätt att vara och agera.

"All coachning som inte resulterar i ett nytt beteende är meningslöst."
Joseph O´Connor & Andrea Lages

Positiva effekter med coachning

Effekten av framgångsrik coachning är bl a:

 • ökad kännedom om dig själv och dina medarbetare
 • ökad medvetenhet att leva och agera medvetet
 • mer handlingskraft
 • ökat inflytande över sin egen arbetssituation
 • lättare att prioritera, säga ja till viktiga saker och nej till andra
 • möjlighet att rådgöra med en neutral person/med tillit till chefen
 • högre måluppfyllnad i organisationen
 • mer tillfredsställda och motiverade medarbetare 

Olika typer av coachning

Kärt barn har många namn: Problemcoachning, framgångscoachning, affärscoachning, individcoachning, gruppcoachning och ett coachande ledarskap.

NLP och coachning

NLP står för och syftar på hur hjärnan och språket fungerar och påverkar oss människor. Neuro står för våra sinnen och hur vi filtrerar information när vi talar och lyssnar. Lingvistisk står för hur vi använder språket när vi kommunicerar med både andra och oss själva. Och slutligen Programmering handlar om våra mönster, vad som styr oss när vi lyckas eller misslyckas och hur vi kan programmera om dessa mönster för att få ett bättre resultat.

 • NLP hjälper dig att ta reda på vad du vill och hur du når dit
 • NLP lär dig hur du kommunicerar tydligt och skapar framgång
 • NLP ökar din mottaglighet för andra signaler än rent verbala och lär dig hur du skapar och bibehåller bra relationer
 • NLP lyfter fram dina dolda resurser och potential, ökar din koncentrationsförmåga, effektiviserar inlärning vilket ger dig nya möjligheter
 • NLP förändrar ditt beteende positivt, du får kraft över till att ta tag i negativa erfarenheter och bli av med t ex fobier, stress, skuldkänslor och depressioner
 • Och slutligen kan NLP hjälpa dig att hjälpa andra med ovanstående frågor

Inom NLP frågar man sig inte så mycket varför och vad det är som gör att det funkar utan fokus är på ”att det fungerar”. Och fungerar inte det du gör, prova något annat. NLP är i mångt och mycket ett förhållningssätt, där du själv genom ett antal modeller och otaliga verktyg kan skapa kraftfull förändring. NLP ger ökad självkännedom och personlig utveckling. Bl a genom att lära sig förstå vilka filter man ser världen igenom och vilken karta av verkligheten man. En ”verklighet” som kan se helt olika ut hos olika personer.

När man förstår varför man gör som man gör, reagerar som man gör och försätter sig i sina olika tillstånd kan man lättare skapa eventuella förändringar. Man kan också bättre definiera sina mål och vägen dit. NLP handlar om att kunna använda hjärnan och språkets naturliga sätt att fungera för att medvetet kunna påverka och utveckla både oss själva och andra människor.

Vad tillför NLP?

NLP kan tillföra snabbhet i coachningsprocessen, enkla tekniker och en förståelse om hur mål, övertygelser (valda sanningar) och värderingar hänger samman. Samt inte minst en nyfiken attityd och att varje person är unik: Hur gör de det dem gör? Hur kan de göra det bättre?

För mig har NLP givit en stabil grund att stå på i mitt arbete som coach, såväl som på scen inför stora grupper. Mitt intresse för hur det undermedvetna styr dig och vilka signaler du sänder, medvetet och omedvetet, har utvecklat min kompetens inom området för medveten kommunikation.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.