Vad är en fusion av bolag?

Delning av ett aktiebolag, även kallat fission, innebär att bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra aktiebolag.

Vad är en fission av bolag?

En fusion är när två eller flera bolag slås samman. Du kan läsa mer ingående längre ner om detta.

Här går skattejuristen John Knutsson igenom vad du ska tänka på gällande skatter, redovisning, avtal samt lagar.

Följande är relevant vid en fusion eller vid en delning av bolag:

1. Aktiebolagslagen/Bolagsverkets blanketter/instruktioner
2. Skatterätt – Skatteverkets instruktioner
3. Bokföring – Bokföringsnämndens instruktioner
4. Avtalsrättsliga principer
5. Due diligence – metoder när man undersöker det bolag som ska köpas
6. ”Mjuk kunskap”

1. Aktiebolagen/Bolagsverkets blanketter/instruktioner

Vad är en fusion respektive en delning (fission) av ett bolag?

Vid bolagsfusion genom absorption tar ett aktiebolag (det övertagande bolaget) över ett eller flera andra aktiebolags samtliga tillgångar och skulder (överlåtande bolag). Fusion kan ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 23 kap 1 § aktiebolagslagen. Fusion av helägt dotterbolag är dock den vanligaste och enklaste formen av fusion.

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. En delning kan också ske på olika sätt, dessa sätt framgår av 24 kap 1 § aktiebolagslagen.

Fusion av bolag

En fusion genomförs i flera steg. Styrelsen i de bolag som ingår i fusionen ska upprätta en fusionsplan. Fusionsplanen ska granskas av revisorer som även ska lämna ett skriftligt yttrande. Inom en månad efter upprättandet ska planen registreras hos Bolagsverket och kungöras. Bolagsstämma ska alltid hållas i de överlåtande bolagen. Bolagsstämma ska även hållas i det övertagande bolaget om det begärs av ägarna till minst fem procent av aktierna.

Om någon bolagsstämma inte godkänner planen förfaller frågan om fusion. När fusionsplanen har godkänts av bolagsstämmorna ska vart och ett av bolagen underrätta sina kända borgenärer om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgift om att bolaget avser att ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen samt uppgift om borgenärernas rätt att motsätta sig att fusionsplanerna verkställs.

Det övertagande bolaget, eller vid kombination, det äldsta av de överlåtande bolagen ska ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen. Ansökan ska ges in till Bolagsverket inom en månad från att samtliga bolag har godkänt planen och inom två år från registreringen av planen

Ska ni fusionera bolag har Bolagsverket bra information och mallar. Under rubriken fusion på Bolagsverkets sida för mallar finner ni bland annat den för fusionen centrala mallen ”fusionsplan”. Här framgår vad fusionsplanen ska innehålla. Där framgår också information om viktiga delar som revisorsgranskning av fusionsplanen, aktieägarnas bolagsstämma för att godkänna fusionen och underrättelse till kända borgenärer som också är en central del vid fusion.

Här är viktiga instruktioner om när man ansöker om tillstånd att verkställa fusionsplanen.

Samtliga viktiga instruktioner om hur ni gör visavi Bolagsverket finner ni i två skilda rubriker beroende på vilken fusionsform ni väljer; dvs. fusion av helägt dotterbolag eller fusion genom absorption.

Delning av bolag – Bolagsverket

En delning sker i tre steg:
1. En gemensam delningsplan upprättas av styrelserna i de aktiebolag som deltar i en delning.
2. Det överlåtande aktiebolaget ansöker om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket.
3. Det eller de övertagande aktiebolagen anmäler till Bolagsverket att delningen är genomförd.

En delningsplan ska upprättas. Här anges vad delningsplanen ska innehålla. Där anges också viktig information gällande eventuell registrering av delningsplan, aktieägarnas godkännande av delningsplan genom bolagsstämma, underrättelse till borgenärer om delningen och angående betalningsansvar för det överlåtande aktiebolagets skulder.

Här är information kring ansökan om tillstånd till delningen och anmälan om genomförd delning.

2. Skatterätt – Skatteverkets instruktioner

Fusion av bolag – Skatteverket

När en ansökan om tillstånd att verkställa fusionsplanen inkommer till Bolagsverket ska Bolagsverket underrätta Skatteverket om ansökan. Skatteverket får besluta att det under en viss tid, högst tolv månader, föreligger hinder att verkställa fusionen. Tiden får förlängas om det finns särskilda skäl. Så länge Skatteverkets beslut gäller ska Bolagsverkets handläggning vila.

En fusion kan påverka beskattningen av de inblandade bolagen och deras delägare. Den grundläggande tanken är att en kvalificerad fusion inte ska utlösa någon beskattning hos det överlåtande företaget. Det innebär att det överlåtande företaget inte ska ta upp någon inkomst eller dra av någon utgift på grund av fusionen. Företaget ska inte heller beskattas för resultatet för det beskattningsår som avslutas genom att fusionen genomförs.

Vid en kvalificerad fusion träder det övertagande företaget in i det överlåtande företagets skattemässiga situation, bortsett från några särskilt reglerade undantag. Detta innebär att det övertagande företaget ska anses ha bedrivit det överlåtande företagets näringsverksamhet från ingången av det överlåtande företagets sista beskattningsår.

Övriga viktiga skatterättsliga bestämmelser vid fusion finner ni här:

Skatteverket.se/rattsligvagledning/332365
Skatteverket.se/rattsligvagledning/332360
Skatteverket.se/rattsligvagledning/332361

Delning av bolag – Skatteverket

Reglerna om beskattning vid kvalificerad fission är uppbyggda på samma sätt som bestämmelserna om beskattning vid kvalificerad fusion. Inkomstbeskattningen vid en kvalificerad fission följer därför principerna för beskattning vid kvalificerad fusion.

Det innebär bl.a. att någon beskattning inte ska ske av det överlåtande företaget. Vart och ett av de övertagande företagen träder in i det överlåtande företagets skattemässiga situation, vad gäller de tillgångar och förpliktelser som företagen tagit över.

Skatteverket har vidare följande information om delning av bolag:

Skatteverket.se/rattsligvagledning/338325

3. Bokföring

Fusion av bolag

Här är Bokföringsnämndens instruktioner för redovisning av en fusion.

Väljer du alternativet fusion av helägt aktiebolag ska du istället använda en annan vägledning. Vägledningen tar upp de två grundläggande frågorna hur tillgångar och skulder som övergår genom fusionen ska värderas i det övertagande företaget och hur förhållandet mellan fritt och bundet eget kapital påverkas av fusionen. Även frågor om löpande bokföring och upplysningar tas upp.

Delning av bolag

Det man kan finna från Bokföringsnämnden om ämnet är en artikel från tidningen Balans nr 3 2009. Där framkom det att det inte fanns några instruktioner kring hur en delning skulle redovisas. Artikelförfattarna skrev då sin syn på hur olika typer av delningstransaktioner bör redovisas vid tillämpning av BFN:s allmänna råd eller RR 1–29. Ni behöver dock kunna logga in på FAR Online för att få tillgång till artikeln. Se länk till artikeln här.

4. Avtalsrättsliga principer

En företagsöverlåtelse föregås i regel av en process bestående av långa förhandlingar mellan köpare och säljare, en s.k. förvärvsprocess, varefter vilken parterna slutligen upprättar ett avtal. Ett naturligt steg i en förvärvsprocess är att köparen värderar det företag han avser att förvärva.

En värdering sker både vid aktiebolagsförvärv och inkråmsförvärv. Värderingen görs huvudsakligen på egen risk och om det efter avtalsslutet visar sig att köparen erlagt en köpeskilling som överstiger företagets värde så utgör detta inte ett fel i sig. Dock bör det här påminnas om att köprättsligt felansvar kan uppkomma för säljaren om de omständigheter som legat till grund för köparens värdering varit felaktiga.

Det mest effektiva och rättvisande sättet för köparen att få ett bra underlag för sin värdering torde vara att genomföra en omfattande undersökning av företaget, en s.k. due diligence. Genom due diligence ges köparen en möjlighet att "lyfta på varje sten" i företaget för att på så vis få en så korrekt bild av företaget som möjligt.

Trots en väl genomförd due diligence kan fel föreligga vid ett företagsförvärv. Den vanligaste orsaken till en tvist är förmodligen att det förelegat en brist i informationsutbytet mellan säljaren och köparen. Ett företagsförvärv föranleder normalt en omfattande avtalsreglering. Parterna önskar därigenom uppnå förutsägbarhet.

Vilka felregler som är aktuella beror på vilken typ av företagsförvärv det är frågan om. Den vanligaste förvärvsformen torde vara aktieförvärvet, vilket innebär att bolagets aktier köps upp av ett annat företag.

En annan förvärvsform är inkråmsförvärvet. Köparen förvärvar här istället för aktierna i bolaget dess tillgångar. Vilken förvärvsform som används beror på parternas intressen och behov. Sinsemellan företer de olika förvärvsformerna i vissa avseenden stora olikheter, främst ur ett skatterättsligt hänseende men även ur ett civilrättsligt.

Inkråmsförvärv

Lös egendom är förmodligen den vanligaste egendomstypen vid en inkråmsaffär och köplagen är tillämplig på dessa transaktioner. Enligt 1 § KöpL är den lagen tillämplig vid överlåtelse av lös egendom. Med lös egendom avses främst lösa saker. Vad som utgör ett fel är reglerat i 17–20 §§ KöpL.

Om fast egendom ingår i ett inkråmsförvärv är inte felreglerna i KöpL tillämpliga vad avser den egendomstypen. Fast egendom regleras istället i jordabalken, 1 kap. 1 §. Även fastighetstillbehör regleras i JB, 2 kap. 1 §. Enligt JB uppställs vissa formkrav vad gäller överlåtelse av fast egendom, 4 kap. 1 §. Vad som utgör fel finns reglerat i 4 kap. 11–19 §§ JB. Undersökningsplikten är vid fastighetsköp mera omfattande än vid köp av lös egendom. Köparen har en klart uttalad plikt att undersöka objektet. Huruvida undersökningsplikten uppfyllts, d.v.s. om felet borde ha upptäckts eller inte, bedöms objektivt. Köparen får ansvara för upptäckbara fel, medan säljaren bär ansvaret för eventuella dolda fel.

Vi har skapat en mall för inkråmsöverlåtelser

Aktieöverlåtelse

Vid ett aktieförvärv blir köparen indirekt ägare till bolagets tillgångar. Den viktigaste skillnaden mot inkråmsförvärvet är här att köparen förvärvar en juridisk person. Den juridiska personen behåller alla förpliktelser - nuvarande och framtida, kända och okända- som bolaget åtagit sig eller drabbats av.

I doktrinen går åsikterna starkt isär om huruvida KöpL regelmässigt skall tillämpas på aktieöverlåtelser. Vissa författare har förespråkat att skuldebrevslagen istället bör äga tillämpning.

Vidare läsning om avtalsrättsliga principer vid företagsförvärv

Du kan fördjupa dig i säljarens skyldigheter vid företagsförvärv och köparens undersökningsplikt i examensarbetet ”Parternas förpliktelser” från Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet, se här.

Vi har skapat en mall för aktieöverlåtelser

5. Due diligence

När man köper ett företag besiktigar man först det. I sin företagsbesiktning ska man vara skäligt aktsam, vilket motsvaras av termen ”due diligence”. Förutom att undersöka företaget, där en mängd perspektiv finns att tillgå i etablerade frågelistor i branschen, skall företaget värderas korrekt av professionella inom området och avtal noggrant upprättas.

Läs om företagsbesiktningens olika delar i vår artikel här.

Vi har även mallar som du kan behöva när du anlitar någon för att utföra en due diligence, såsom uppdragsavtal vid företagsbesiktning. Du kan även ha användning av våra konsultavtal och samarbetsavtal i ett sådant förfarande.

6. "Mjuk kunskap"

Här är exempel på artiklar vi har publicerat på Företagande där du får lite goda råd inom diverse områden vid fusioner mellan företag:

Fusioner mellan företag, några goda råd

Fråga experten: Hur ska vi tänka inför en fusion med ett annat företag?

Hur du kan öka företagets värde inför en företagsöverlåtelse

6 tips för dig som ska sälja bolaget - så förenklar du för medarbetarna


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.