Ungefär 270 000 aktiebolag får med de nya reglerna möjlighet att spara i genomsnitt 12 700 kronor per år genom att avstå från revision. Dessutom har på sex månader runt 20 000 nyregistrerade aktiebolag valt att avstå från revision från starten.

När allmän revisionsplikt infördes i Sverige på 1980-talet var det huvudsakliga skälet att ökad offentlig kontroll skulle förhindra skatteflykt och annan ekonomisk brottslighet bland entreprenörer. Nu är det 2010-talet och en av de viktigaste politiska målsättningarna är att göra det enklare, billigare och mera lönsamt att driva företag. Därför har staten valt att göra det möjligt för flesta småföretag att avstå från den årliga merkostnad på i genomsnitt 12 700  kronor per år som revision innebär enligt beräkningar från Tillväxtverket.  Ungefär 270 000 befintliga aktiebolag kan utnyttja reformen om de har uppfyllt två av tre kriterier under ett av de två senaste räkenskapsåren:

  • Nettoomsättning högst 3 miljoner kronor.
  • Balansomslutning max 1,5 miljoner kronor.
  • Medeltal anställda högst 3 på helårsbasis.

Företag som beslutar att avstå från revision är även fortsättningsvis skyldiga att upprätta bokslut och lämna redovisning  för sin verksamhet och sitt ekonomiska resultat i form av en årsredovisning och en inkomstdeklaration. Skillnaden mot tidigare blir att årsredovisningen inte längre behöver innehålla en revisionsberättelse från en revisor som har granskat företagets räkenskaper och förvaltning.

Den årliga kostnaden för bokslut och årsredovisning för ett mindre aktiebolag ligger vanligtvis i intervallet 15 000–25 000 kronor. Av denna summa är 10 000–15 000 kronor är rena revisionskostnader som kan undvikas med det nya regelverket.

En betydande kostnadsbesparing är det tyngsta skälet för företagare att avstå från revision i framtiden. Att revision inte är nödvändigt för att driva ett företag går att se i exempelvis Storbritannien där 90 procent av företagen med omsättning under en miljon pund har valt bort revision sedan reglerna ändrades mellan 1997 och 2004. I Sverige har cirka 70 procent aktiebolagen som startats efter den 1 november 2010 valt att inte utse någon revisor – hittills ungefär 20 000 företag. Hur de befintliga aktiebolagen reagerar på de nya reglerna återstår att se. Företag som vill avstå från revision kommer tidigast att kunna fatta beslut om detta vid en bolagsstämma 2011 eller 2012, beroende på räkenskapsår.

Formellt måste ett aktiebolag som vill avstå från revision fatta ett beslut i samband med en ordinarie eller extra bolagsstämma och lämna in en anmälan till Bolagsverket. Ett företag bör ha lämnat in årsredovisningen för kalenderåret 2010, alternativt det brutna räkenskapsåret 2010/2011, innan anmälan att inte ha revisor registreras hos Bolagsverket. Företag med räkenskapsår 1 januari-31 december kan i de flesta fall fatta sitt beslut från och med juni 2011. Övriga företag med brutna räkenskapsår 1 maj-30 april, 1 juli-30 juni eller 1 september-31 augusti kan fatta beslut från och med november 2011, januari 2012 eller mars 2012. Anmälan till Bolagsverket måste vara inlämnad senast sista dagen på det första räkenskapsåret då företaget önskar att bli undantaget från revisionsplikt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.