Om du ska sponsra och vill göra avdrag, tänk på att motprestationen från den sponsrade avgör storleken på avdraget.

Det är ofta svårt att ge ett säkert svar på hur en sponsringsutgift kommer att bedömas vid en skattemässig granskning. Kommer utgiften för sponsringen att vara helt avdragsgill, delvis avdragsgill eller kanske inte alls avdragsgill i det enskilda företagets verksamhet?

Eftersom sponsring inte existerar som ett begrepp i inkomstskattelagen bedöms avdragsrätten i enlighet med lagens allmänna regler. Detta innebär att det ofta uppkommer en gränsdragningsproblematik.

Avdragsrätten bedöms på samma sätt oavsett vilken verksamhet som sponsras. Utgifter som utgör privata levnadskostnader för företagsledaren eller närstående till denne är inte avdragsgilla i företaget annat än som lönekostnad. Denna problematik aktualiseras främst i fråga om helägda fåmansföretag.

Läs även: Så här bokför du sponsring

Direkt motprestation

Utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster i företaget får dras av. Eftersom avdragsrätten bedöms enligt allmänna regler kan sponsringsutgifter vara avdragsgilla bland annat som reklam eller annan marknadsföring, representation, lokalkostnad, personalkostnad eller som forskning och utveckling. Det avgörande för avdragsrätten är att det går att definiera att företaget erhåller en direkt motprestation från den sponsrade eller att utgiften är en indirekt omkostnad på grund av att det finns en stark anknytning mellan företagets och den sponsrades verksamheter. Vid utgifter för forskning och utveckling samt personalkostnad krävs inte heller någon direkt motprestation.

Det är alltså, i de allra flesta fall, den ekonomiska värderingen av motprestationen som avgör hur stor del av en utgift som är avdragsgill. Om marknadsvärdet av motprestationen understiger sponsringsutgiften medges endast avdrag för värdet av motprestationen. Överskjutande del ses som gåva. För avdrag krävs vidare att motprestationen verkligen har utnyttjats. Avdrag medges således inte enbart för dispositionsrätten.

Mer om ämnet: Kan ni sponsra oss? Vi behöver en miljon till vår förening

Så funkar sponsring

Faktiska företeelser

Motprestationen av sponsring består ofta dels av faktiska företeelser såsom inträdesbiljetter, föreställningar för personal eller kunder och möjligheten att nyttja lokaler samt dels av exponering av företagets varumärke.

Värderingen av de faktiska företeelserna medför sällan problem eftersom dessa i princip alltid har ett existerande marknadspris.

Svårigheter, och till viss del godtycklighet, uppkommer dock ofta vid värderingen av exponeringen av varumärket. Skatteverket anser att denna värdering ska göras med utgångspunkt i marknadspriset för liknande exponering som tillhandahålls av andra aktörer på marknaden. Vidare kan man tolka Skatteverket så som att värdet av ökad goodwill, stärkt företagsprofil med mera i övrigt helt saknar betydelse för den ekonomiska värderingen.

Detta innebär att den faktor som ofta bedöms som mest betydelsefull när man diskuterar sponsring ur ett ekonomiskt perspektiv, nämligen nyttan med att skapa en association till ett annat sammanhang, i princip helt saknar ekonomiskt värde vid bedömning av om kostnaden ska vara avdragsgill.

7 goda råd vid sponsring

  • Överväg sponsringen ur både ett ekonomiskt och ett skattemässigt perspektiv.
  • Fundera över syftet med sponsringen. Hur kommer marknadsföringen att påverka ditt företags varumärke och profil?
  • Finns det någon risk för att utgiften kan hänföras till en privat levnadskostnad? I så fall medges endast avdrag såsom för lönekostnad.
  • Definiera motprestationen. Finns det ingen bedöms sponsringen sannolikt som en gåva.
  • Om motprestation finns, försök bedöma dess ekonomiska värde. Detta är avgörande för storleken på avdraget.
  • Upprätta ett skriftligt avtal och reglera samtliga punkter ovan.
  • Tänk på vikten av att utnyttja motprestationen.

Notis: Fotot är hämtat från jetwit.com

1 kommentarer
Magnus
2013-12-23 10:24
Vill man veta mer om hur sponsring fungerar och hur man kan arbeta med marknadsföringsmetoden har jag startat Sponsringspodden - som både förklarar grunder och ger konkreta tips. Lyssna gärna!
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.