ENKLARE REDOVISNING GÄLLER

 • Årsredovisningen
 • Årsbokslutet
 • Den löpande bokföringen
 • Arkiveringen

De nya reglerna som trädde i kraft 1 januari 2011 säger att ett mindre företag som ska upprätta en årsredovisning inte behöver lämna lika många upplysningar som ett större företag.

Några förenklingar i årsredovisning för mindre företag:

 • Vissa krav på tilläggsupplysningar om företagets personal har tagits bort.
 • De anställdas sjukfrånvaro behöver inte redovisas.
 • Löner och andra ersättningar till de anställda som redovisas särskilt för varje land behöver inte redovisas.
 • Uppgift om kostnader och förpliktelser som avser pensioner till ledande befattningshavare behöver inte lämnas.
 • Uppgift om avtal om avgångsvederlag till befattningshavare behöver inte lämnas.
 • Uppgift om fastigheters taxeringsvärde behöver inte lämnas.
 • Enklare att göra en förvaltningsberättelse: uppgift om verksamhetens påverkan på den yttre miljön behöver inte lämnas.
 • Generell rättighet att göra en resultat- och balansräkning i förkortad form.

Vad gäller årsbokslut är det en intern handling som är enklare att upprätta än en årsredovisning. Något förenklat kan man säga att i företag där det finns en fysisk person som är ansvarig för företagets skulder räcker det oftast med att företaget gör ett årsbokslut.

Detta gäller till exempel enskilda näringsidkare och handelsbolag som har endast fysiska personer som delägare och som tillhör kategorin mindre företag (nettoomsättning högst tre miljoner kronor). Det har nu blivit enklare att upprätta ett årsbokslut genom att vissa upplysningskrav tagits bort och genom att andra krav förenklas.

Några förenklingar i årsbokslut för mindre företag:

 • Bestämmelserna om hur vissa anläggningstillgångar ska värderas är borta.
 • Det har blivit färre antal poster som ska tas upp i balansräkningen och resultaträkningen. Bland annat behöver extraordinära intäkter och kostnader inte redovisas separat längre.
 • Vissa krav på tilläggsupplysningar har tagits bort och bestämmelserna om tilläggsupplysningarnas placering har förenklats.

Den nya enklare redovisningen gäller också löpande bokföring. Alla företag som normalt omsätter högst tre miljoner kronor per år ska kunna vänta med att bokföra affärshändelserna till dess att betalning sker (kontantmetoden). Uppkomna fordringar och skulder behöver alltså inte bokföras löpande under året. Kontantmetoden har hittills bara fått användas av vissa slags företag, men är nu tillåten även för bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridiska personer som delägare och stiftelser. Möjligheterna att få vänta med att göra den löpande bokföringen har också ökat.

För att bokföringen ska få göras senare måste det dock finnas en anledning. Ett exempel kan vara att bokföringen samordnas med redovisningen av mervärdesskatt. Senareläggningen av bokföringen måste dock även vara förenlig med god redovisningssed. Vid kontantförsäljning får likartade affärshändelser dokumenteras genom en gemensam verifikation. Det tidigare kravet på att det ska vara svårt att upprätta verifikationer för de olika affärshändelserna för att få använda gemensam verifikation, har tagits bort.

Reglerna för hur räkenskapsinformation ska arkiveras har också ändrats och möjligheterna att föra över räkenskapsinformation från ett material till ett annat har utökats. Arkiveringstiden för räkenskapsinformation har också förkortats till sju år.

Med de nya enklare redovisningsreglerna har möjligheterna att ha så kallat brutet räkenskapsår också blivit större. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar, stiftelser och andra rörelser kan välja vilket brutet räkenskapsår som helst, så länge det påbörjas den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv hela månader.

ÄR FÖRETAGET MINDRE ELLER STÖRRE?

Till större bolag räknas börsnoterade företag, men i annars är ett företag större endast om minst två av följande kriterier är uppfyllda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren:

 • Medelantalet anställda är fler än 50.
 • Företagets tillgångar (balansomslutning) överstiger 40 miljoner kronor.
 • Företagets nettoomsättning överstiger 80 miljoner kronor.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.