Många företag drar sig för att vara med om en offentlig upphandling. Det är inte så konstigt. För att delta, och slutligen ”vinna” kontraktet vid en offentlig upphandling måste man som företagare vara beredd på en lång process med många regler att ta hänsyn till.

Förfrågningsunderlag

När en myndighet eller en organisation som lyder under lagen om offentlig upphandling ska skriva kontrakt om en tjänst eller en vara börjar hela processen med ett förfrågningsunderlag. Underlaget ger de förutsättningar som finns för den aktuella varan/tjänsten. Där beskriver organisationen vad de vill köpa in och de specifika krav som ställs. Då den offentliga upphandlaren ska välja ”det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet”, ska även de avväganden som görs utifrån det kravet anges i förfrågningsunderlaget.

Annonser

I allmänhet ska varje offentlig upphandling annonseras ut och följer ett standardformulär. De enda undantagen för kravet om annonsering är när det är synnerligen bråttom eller när det gäller konst. Alla offentliga upphandlingar över tröskelvärdet publiceras i TED, Tenders Electronic Daily. För mindre upphandlingar gäller rikstäckande annons på Internet eller via tidningar.

Vilka företag kan vara med i en offentlig upphandling

Alla intresserade leverantörer har rätt att visa sitt intresse. Men det ställs vissa krav för att komma i fråga för att anbudet ska tas i övervägande. Genom uppdrags- eller varubeskrivningen i förfrågningsunderlaget ställs specifika krav som krävs för att kunna vara den som får kontraktet. Företaget måste till exempel kunna visa att de har den ekonomiska kapaciteten och det tekniska kunnandet som eventuellt behövs för att leva upp till kontraktsvillkoren. Alla krav som ställs måste anges i förfrågningsunderlaget.

Lämna in anbud

Förfrågningsunderlaget anger mängder med krav som ska uppfyllas för att ro hem anbudet. Företag som vill vara med i anbudsförfarandet ska beskriva hur de tänker genomföra tjänsten alternativ hur varan är utformad och att den uppfyller de krav som ställs. Ofta medföljer en blankett som ska fyllas i och det är ofta många bilagor som ska lämnas med. Det gäller att tänka igenom anbudet noga. Då det är anbudsgivaren som sätter priset gäller det att verkligen överväga vad det ska hamna på.

På förfrågningsunderlaget anges när anbuden ska lämnas in. Anbud som kommer efter detta datum godkänns inte.

Efter anbudstidens utgång

Anbuden öppnas efter konstens alla regler och en anbudsförteckning görs. Sedan utvärderas alla ansökningar efter förfrågningsunderlagets kriterier. Inga andra omständigheter får räknas in. Sedan görs en utvärdering om vilket anbud som är det mest ekonomiskt fördelaktiga av de anbud som i övrigt uppfyller de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Orimligt låga bud kan också förkastas, såvida leverantören inte kan förklara det låga priset på ett bra sätt.

Överprövning

När upphandlande enhet väl har valt leverantör fattar den ett tilldelningsbeslut. Alla som varit med i anbudet får uppgiften och leverantörer som vill överpröva beslutet har då tio dagar på sig att begära omprövning. Överprövning kan ske om upphandlingen inte skett enligt gällande regler. Konkurrensverket granskar ibland de offentliga upphandlingarna ur ett konkurrensperspektiv.

Olika typer av offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar kan ske på olika sätt. Vilken form som används vid varje givet tillfälle är en snårskog som baseras på ett tröskelvärde och mängder med andra omständigheter. Knapphet om tid och typ av vara/tjänst är några av de faktorer som påverkar upphandlingsformen.

Klassisk upphandling och försörjningsdirektiv

Upphandlingen skiljer sig också åt beroende på vilken samhällssektor det är som upphandlar varan/tjänsten. Den vanliga formen kallas för klassisk upphandling. Varor och tjänster som är relaterade till försörjningssektorer som vatten, energi, transporter och posttjänster lyder under det så kallade försörjningsdirektivet.

Offentlig upphandling även för småföretagare

Tröskelvärden

Det finns flera typer av offentliga upphandlingar. Det finns en stor skillnad mellan upphandlingar som ligger över respektive under tröskelvärdet. Tröskelvärdet är upphandlingens baserad på den upphandlande enhetens årsbudget och värdet på kontraktet som gäller för upphandlingen. Kontraktsvärdet är det totala beloppet av ett kontrakt exklusive moms.

Tröskelvärdena sätts av Europeiska gemenskapens kommission och gäller för två år i taget. I Sverige är både upphandlingar över och under tröskelvärdet hårt reglerade, men de upphandlingar som är under tröskelvärdet är enklare. Det är dock inte tillåtet för en offentlig myndighet att dela upp ett anbud på flera underanbud för att komma under tröskelvärdet.

Upphandling under tröskelvärdet

Är värdet på det som upphandlas tillräckligt lågt kan en direktupphandling ske. Vad ett lågt värde är varierar beroende på organisationens storlek, men kan gå upp till 200 000 kr för de större organisationerna. Då kan den offentliga upphandlaren ta kontakt med enda leverantör och beställa varan/tjänsten.

Om upphandlaren ser flera leverantörsalternativ kan en förenklad upphandling eller en urvalsupphandling ske. I båda formerna ges möjlighet för flera anbudsgivare att komma in med bud.

Öppen upphandling

Upphandlingar som gäller värden över det tröskelvärdet ske ofta genom en öppen upphandling. I den öppna upphandlingen ges alla intresserade leverantörer chansen att lämna anbud. Ingen förhandling sker alls med leverantörerna utan det bästa anbudet utifrån pris och kvalitet vinner.

Selektiv upphandling

Ett annat alternativ är att genomföra en selektiv upphandling. Alla intresserade leverantörer får visa sitt intresse. Men det är myndigheten som bestämmer vilka som får lämna anbud genom att skicka sitt förfrågningsunderlag till respektive företag.

Förhandlad upphandling

I vissa fall kan en så kallad förhandlad upphandling ske. Det görs om inget vettigt anbud kommit in vid ett öppet eller selektivt anbudsförfarande eller om det gäller forskning och utveckling. Tilläggsbeställningar kan också ibland ske genom förhandlad upphandling, liksom särskilt brådskande ärenden. Det här är den enda upphandlingsformen som tillåter förhandlingar mellan köpare och säljare.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.