Som chef gör du förstås en massa olika saker: marknadsför, produktutvecklar, rekryterar, följer upp ekonomin, finansierar, håller koll på konkurrenter, håller koll på trender, svarar missnöjda kunder, representerar, prospekterar osv., osv.

Allt det där är egentligen sakfrågor i olika specialistroller som ett större företag skulle fördela på marknadsföringspersoner, personalpersoner, finansieringspersoner osv.

Den egentliga chefsrollen handlar om helheten: vision, mål och strategier, något som lätt går förlorat i mängden av operativa och akuta åtgärder.

Vision, mål och strategi är tre ord som vi gärna använder och ibland lite om vartannat. Jag brukar hålla isär dem så här:
Visionen är den långsiktiga idealbilden. Mål är konkreta resultat på vägen mot visionen; mål ska nås inom överskådlig tid (ofta ett eller några år i taget). Strategier är de vägar du väljer för att nå dina mål (korta strategier) eller din vision (långa strategier).

Ett förenklat exempel (all likhet med verkligheten är rena tillfälligheter): trafiksäkerheten kan ha visionen noll trafikdöda med den långa strategin att förbättra metoder genom att följa och utnyttja resultat från trafiksäkerhetsforskningen. Målet för tre år kan vara att sänka trafikdöden med 10 % med den korta strategin att använda informationskampanjer och vägkameror.

Tillbaks till chefen: om vi nu renodlar är det fyra arbetsuppgifter som hör till själva chefsjobbet. Du ska

  • Leda
  • Utveckla
  • Delegera
  • Hålla ihop

Leda är

-    att ha en vision - den riktigt långsiktiga idealbilden som du kanske inte ens kommer att uppnå men som du kan komma allt närmare
-    att ha mål och delmål - konkreta resultat på väg mot visionen
-    att ha strategier: vägar som bär mot mål och vision
-    att se till att din ledningsgrupp delar din uppfattning om vision, mål och strategier.

Det sista är en grundbult. Ibland tror man i ledningsgruppen att alla är överens om mål och strategier men tittar man närmare så visar det sig att det finns skillnader som ingen varit uppmärksam på. Det måste du kolla av då och då.

Utveckla är

-    att reagera på förändringar som påverkar din verksamhet
-    att utveckla och förändra vision, mål eller strategier i anslutning till förändringar i omvärlden

Delegera är

-    att se till att du får och behåller medarbetare som du med förtroende kan delegera till
-    att avväga hur mycket ansvar och befogenheter varje medarbetare passar för
-    att ta risker: att inte styra och följa upp för mycket och inte för lite.

Hålla ihop är

-    att skapa en identitet och en samhörighet kring verksamheten och varumärket
-    at skapa en social gemenskap på lagom nivå för dina medarbetare.

Beskrivet på det här allmänna sättet låter det vackert och teoretiskt. I verkligheten är det högst konkret och handlar om att hitta de åtgärder och aktiviteter som passar ledarskapet för just din affärsidé och verksamhet.

Ett annat sätt att beskriva chefens uppdrag är att chefen har huvudansvaret för att verksamheten bedrivs effektivt: hög produktivitet och hög kundnytta drivet av rätt kompetens, god intern samverkan och förmåga att hantera förändringar. Det handlar om att se företagets kritiska framgångsfaktorer och koppla dem till styrkor och svagheter. Det handlar om att bygga och bibehålla en effektiv ledningsgrupp. Mer om det en annan gång.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.