Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1372 artiklar

Syftet med ett aktieägartillskott är i regel att förbättra ett bolags finansiella ställning. Givaren kan både vara en fysisk eller juridisk person. Mallen hjälper er i arbetet med aktieägartillskottet.

Det finns två olika former av tillskott:

Ett ovillkorat aktieägartillskott lämnas utan krav på återbetalning.

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det.

Mer om aktieägartillskott kan du läsa längre ner på sidan.

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) kostar 296 kr + moms och skräddarsytt pris är 1496 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett ovillkorat tillskott lämnas utan krav på återbetalning. Huvudprincipen är att ett ovillkorat aktieägartillskott inte är en skattepliktig inkomst för mottagaren och utgivaren av tillskottet har inte någon avdragsrätt vid den löpande beskattningen.

Ovillkorade aktieägartillskott ökar bolagets tillgångar utan att för den delen skulderna i bolaget ökar. Ovillkorade aktieägartillskott kan aldrig vara lån. Tillskottet är permanent och kan endast betalas tillbaka genom en vinstutdelning. En återbetalning av ett ovillkorat aktieägartillskott är skattepliktigt såsom utdelning för mottagaren.

Ett aktieägartillskott bör redovisas direkt mot eget kapital i mottagande bolags balansräkning, oberoende av om givaren är en juridisk eller fysisk person. Lämnade aktieägartillskott redovisas hos givaren som en ökning av posten ”Andelar i koncernföretag”. Detta borde gälla endast aktieägartillskott från moderbolag till dotterbolag. Är givaren en fysisk person redovisas av naturliga skäl inte tillskottet.

Tips: Mall för aktieägaravtal finns här

Villkorat aktieägartillskott

Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om och när bolagets fria egna kapital medger det. De villkorade aktieägartillskotten kan därför närmast jämställas med ”lån utan säkerhet”. När man bedömer om det är fråga om ett villkorat tillskott eller ett lån, måste man ta hänsyn till hur villkoren för återbetalning har utformats och hur transaktionen har bokförts i bolaget: som skuld eller som eget kapital? Om krav på återbetalning riktar sig mot bolaget istället för mot delägarna, ska överförda medel betraktas som en skuld hos bolaget. Man får därför rikta återbetalningskravet gentemot delägarna. Då ökar det villkorade aktieägartillskottet tillgångarna i bolaget och betraktas inte som en skuld.

Det villkorade aktieägartillskottet torde enligt Regeringsrätten ha en karaktär av en svävande fordringsrätt, dvs. en rätt som inte kan göras gällande mot bolaget förrän de villkor som är förenade med tillskottet har uppfyllts. Detta torde normalt inträffa när bolagsstämman fattat beslut om att tillskottet helt eller delvis skall betalas tillbaka.

När aktiebolaget betalar tillbaka ett villkorat aktieägartillskott behandlas återbetalningen civilrättsligt som vinstutdelning. Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott behandlas normalt som återbetalning av ett lån vid beskattningen, oavsett om det sker till tillskottsgivaren eller till någon som övertagit tillskottsgivarens rätt till återbetalning.

Villkorade aktieägartillskott är precis som ovillkorade aktieägartillskott inte avdragsgilla för givaren och därmed inte skattepliktiga för mottagande aktiebolag.

Olika typer av tillskott

Tillskottet skall öka tillgångarna i bolaget och kan ske genom antingen en inbetalning, eftergivande av fordran eller tillskjutande av sakegendom till bolaget. Vidare kan även betalningsutfästelser under vissa omständigheter godtas.

Förfarande vid upprättande av aktieägartillskott och tilläggsupplysningar

1. Se först till att du har koll på reglerna som anges i denna presentation, såväl skatterättsliga regler som bolagsrättsliga för givare och för mottagare. I särskilda situationer finns det särskilda regler. Se vidare i Skatteverkets rättsliga vägledning ovan, examensarbetet eller hör av er om ni är tveksamma i er situation i något avseende om vad som gäller.

2. Tillskottshandlingen skall undertecknas av behörig firmatecknare.

3. Det bör också upprättas en handling där övriga aktieägare godkänner det villkorade aktieägartillskottet och även förbinder sig att rösta för en återbetalning av tillskottet när fria disponibla vinstmedel finns tillgängliga. I en sådan handling kan även specifika villkor ingå, som t.ex. ränta och tiden för återbetalning.

4. Vid beslut på bolagsstämma om återbetalning av aktieägartillskott är det viktigt att det uttryckligen anges att det är fråga om återbetalning eller skuldföring av ett villkorat tillskott. Anledningen är dels att förhindra att det i framtiden framställs anspråk på återbetalning av samma tillskott, dels för att ge skattemyndigheten nödvändig information om karaktären av transaktionen.

5. Civilrättsligt skall alla ränteutbetalningar pga. ett villkorat aktieägartillskott ses som utdelning. Några ränteutbetalningar på ett villkorat aktieägartillskott kan inte komma ifråga förrän fritt eget kapital finns disponibelt i ett bolag. Detta beror på att ett villkorat tillskott civilrättsligt ses som ett tillskott och inte som ett lån.

När det väl har beslutats om att det villkorade aktieägartillskottet skall återbetalas kommer ränteutbetalningar civilrättsligt inte längre att ses som utdelning. Huruvida detta gäller ränteutbetalningar även från tiden innan beslutet om återbetalning togs är oklart. Skatterättsligt skall sådan ränta beskattas som utdelning.

Tips för ett korrekt avtal

Gällande avtalet om ovillkorat aktieägartillskott så kan ni stryka punkt 3 och 4 om ni enbart ska lämna kontanta medel som aktieägartillskott. Punkt 3 handlar ju om det specifika fallet då aktieägaren efterger en fordran denne har på aktiebolaget och punkt 4 handlar om att man ger ett aktieägartillskott till bolaget genom överlåtelse av sakegendom. Vad gäller avtalet för det villkorade aktieägartillskottet så förstår du mot bakgrund av min presentation av villkorade aktieägartillskott att punkt 4 är en central och mycket viktig bestämmelse, ett fundament för ett juridiskt giltigt villkorat aktieägartillskott.

Vill du läsa mer om rättsfiguren aktieägartillskott så finns en bra artikel i Svensk Juristtidning här. Här finns ett mycket bra vägledande avgörande i Skatterättsnämnden som ökar Din förståelse av klausul 4 i avtalet om det villkorade aktieägartillskottet och dess betydelse. Vill du läsa vad Skatteverket skriver om aktieägartillskott så har du det här.

Observera! Om ert bolag går i förlust ett år och ni därför funderar på ett aktieägartillskott för att stärka det egna kapitalet eller återställa aktiekapitalet, så uttöm först möjligheterna i 25 kap aktiebolagslagen och de justeringar som får göras vid beräkning av det egna kapitalets storlek vid upprättande av kontrollbalansräkningen enligt 25 kap 14 § aktiebolagslagen, innan ni beräknar om och hur mycket i aktieägartillskott ni behöver tillföra bolaget för att hålla aktiekapitalet intakt.

Läs mer om kontrollbalansräkning här och vad som gäller när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital, beräknat enligt 14 §, understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. 

Köp endast mall eller beställ skräddarsytt

Spara tid och köp vår mall.

  • Högsta kvalitet.
  • Enkel att fylla i.
  • Snabbt och säkert kortköp.
  • Leverans direkt där mallen laddas ner i din dator.

"Ni håller helt klart vad ni lovar, mallarna är bra!" Advokat Kristofer Hansson på Advokatbyrån Adekvat.

Vill du få hjälp av en expert? Välj då den skräddarsydd där du får hjälp hela vägen till färdigt avtal.

Mallen Aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) kostar 296 kr + moms och skräddarsytt pris är 1496 kr + moms. Önskar du betala med faktura eller Bitcoin eller har en fråga om produkten? Kontakta Patrik Nilsson på 0738-21 10 50 eller skicka ett mejl till patrik@foretagande.se


Vi kontaktar dig snarast efter beställning.

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.