Konsumenttjänstlagen innehåller tvingande regler om försäljning av tjänster. Att reglerna är tvingande innebär att de inte kan avtalas bort och det är därför viktigt att ha koll på dem. Reglerna används också av domstolarna som underlag utanför lagens direkta tillämpningsområde vilket gör att alla som säljer tjänster bör ha koll på lagens innehåll.

Konsumenttjänstlagen är tvingande till konsumentens förmån

Konsumenttjänstlagen gäller för tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument. Den gäller inte alla tjänster utan bara tjänster som avser arbete på saker (t.ex. lagning av en klocka) eller en fastighet (t.ex. installationer i en villa) eller förvaring av en sak. Den gäller dock inte när installationsarbetet ingår som en del i försäljningen av en sak, då gäller i stället konsumentköplagen även för installationsarbetet. Den gäller inte heller för avtal som går ut på tillverkning av en sak eller förvaring av levande djur.

En grundläggande regel i konsumenttjänstlagen är att avtalsvillkor som är sämre för konsumenten än vad som framgår av lagen, är ogiltiga. Lagen är alltså tvingande, men bara till konsumentens förmån. Det är fullt möjligt att avtala om bättre villkor för konsumenten, men inte sämre.

Det grundläggande kravet i lagen är att företaget ska utföra tjänsten fackmannamässigt. Detta krav är alltså tvingande och gäller alltid när ett företag utför en tjänst åt en konsument. Företaget har också en skyldighet att tillvarata konsumentens intressen och att samråda med konsumenten i den utsträckning som behövs. Brister i tillvaratagandet av kundens intressen utgör ett fel i tjänsten.

Om tjänsten inte blir klar i avtalad tid eller, om ingen sluttid avtalats, inte blir klar inom rimlig tid och förseningen inte beror på kunden, föreligger dröjsmål.

Om kunden är skyldig att betala i förskott men inte betalar i tid får företaget ställa in arbetet till dess att kunden betalar.

En regel som det kan vara bra att tänka på är att om inte annat avtalats så ska företaget tillhandahålla det material som behövs för tjänsten. En företagare som vill att konsumenten ska tillhandahålla material måste alltså se till att avtala om det, annars har konsumenten rätt att räkna med att företaget har med sig det material som behövs.

En annan viktig regel är att företaget har en skyldighet att avråda kunden från tjänsten om den med hänsyn till priset på tjänsten mm inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Företaget har också en skyldighet att underrätta kunden om det under arbetets gång visar sig att tjänsten kan bli betydligt dyrare än vad kunden räknat med. Företaget måste då också avvakta instruktioner innan man får fortsätta med arbetet. Att bryta mot reglerna kan betyda att företaget inte får rätt till större ersättning än vad man haft om man hade följt reglerna och kunden t.ex. valt att avstå från att låta utföra tjänsten.

Företaget är också skyldigt att underrätta kunden och begära anvisningar om det under arbetets gång visar sig att det finns ett behov av tilläggsarbeten, men om det inte går att få tag i kunden är företaget å andra sidan skyldig att ändå utföra tilläggsarbeten som inte kan skjutas upp utan stor fara för stora skador för kunden.

Om företaget har lämnat en ungefärlig prisuppgift får det slutliga priset inte vara högre än 15 % över prisuppskattningen.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.