Även om det finns många lagar och regler som styr bokföringen och redovisningen så finns det också ett antal principer som tidigare har varit viktiga inom bokföringsbranschen och som än idag är betydelsefulla och relevanta. Några av dessa principer förklaras här nedan.

Enhetsprincipen

Principen innebär att en redovisningsenhet ska vara skild från andra enheter, vilket i praktiken innebär exempelvis att redovisningen i en enskild firma ska vara skild från företagarens egen ekonomi. Har ett företag flera filialer eller koncerner ska varje filial eller koncern redovisas var för sig.

Fortlevnadsprincipen

Principen innebär att man vid redovisning i ett företag ska anta att företaget ska fortsätta finnas och fortsätta med sin verksamhet i all evighet. Det har framförallt betydelse för värderingen av tillgångar och skulder. Skulle man inte anta att företaget ska förväntas fortleva skulle man istället värdera tillgångar och skulder till likvidationsvärden eller försäljningsvärden.

Försiktighetsprincipen

Denna princip innebär att försiktighet alltid ska beaktas när man ska värdera tillgångarna i ett företag. Det finns en annan princip, Lägsta värdets princip, som är sprungen ur försiktighetsprincipen och som innebär att omsättningstillgångar bör värderas till det lägsta av det verkliga värdet och anskaffningsvärdet. Nedskrivningar av tillgångar är okej enligt försiktighetsprincipen, men istället är det svårare att motivera uppskrivningar av tillgångar.  

Jämförbarhetsprincipen

Principen innebär att ett företag ska använda sig av samma redovisningsprinciper år efter år så långt det är möjligt. Anledningen till detta är förstås att man ska kunna jämföra resultat och andra nyckeltal i företaget från år till år. Skulle man vilja byta redovisningsprincip av någon anledning bör man enligt denna princip då räkna om tidigare års resultat och andra nyckeltal enligt den nya redovisningsprincipen, så att man ändå kan fortsätta jämföra och följa siffrorna genom åren och mellan åren.

Kontinuitetsprincipen

Denna princip är väldigt enkel. Den innebär helt enkelt att det ska finnas en koppling mellan åren när det gäller balansräkningen. I praktiken innebär detta att utgående balans år 1 i balansräkningen ska skrivas in som ingående balans år 2 i balansräkningen.

Matchningsprincipen

Principen innebär kortfattat att kostnader ska matchas mot intäkter. I ett företag antar man att kostnader uppstår för att man ska kunna förvärva intäkter. Det har betydelse exempelvis vid bokföring av varulager samt vid bokföring av kostnad för sålda varor.

Post för post-principen

Denna princip är också enkel och den innebär helt enkelt att de ingående delarna i en redovisningspost alltid ska värderas och bokföras var för sig. Exempelvis ska varje obetald faktura i posten kundfordran bokföras var för sig. Man buntar inte ihop flera fakturor på samma verifikation.

Väsentlighetsprincipen

Principen innebär att allt man bokför ska vara väsentligt. Man ska därför inte lägga ner allt för mycket arbete på obetydliga poster och värden i bokföringen.

Fler tips om bokföring av moms har du här, alla artiklar om redovisning här.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.