Enhetsprincipen

Enhetsprincipen innebär att en redovisningsenhet ska vara skild från andra enheter. I en enskild firma innebär det att företagets redovisning skall vara skild från den privata ekonomin och händelser i den privata ekonomin ska inte inkluderas i företagets redovisning. Principen gäller även i koncerner då koncernredovisningen görs för en koncern som i sin tur utgör en redovisningsenhet som inkluderar flera enskilda företag. I företag som har flera filialer eller koncerner ska varje filial eller koncern redovisas var för sig.

Jämförbarhetsprincipen

Jämförbarhetsprincipen innebär att man helst ska använda sig av samma redovisningsprinciper varje år för att göra det så enkelt som möjligt att jämföra resultaten och nyckeltalen för vardera år med varandra. Skulle företaget vilja byta och följa andra principer så bör man enligt jämförbarhetsprincipen räkna om tidigare års resultat och andra nyckeltal till de principer som man vill följa så att man även efter bytet kan jämföra siffrorna.

Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen är väldigt enkel och innebär att man i balansräkningen ska kunna koppla ihop olika år med varandra. Det gör man enkelt genom att ta den utgående balansen i balansräkningen år 1 och sätta in den som ingående balans år 2.

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär i korthet att man i ett företag antar att kostnader uppstår för att man ska kunna förvärva intäkter. Alltså matchas kostnader mot intäkter vilket bland annat har betydelse när man bokför varulager och kostnad för sålda varor.

Post för post principen

Post för post principen innebär att man inte bör bunta ihop flera fakturor på samma verifikation utan man ska istället bokföra dem var för sig. Det betyder helt enkelt att de ingående delarna i en redovisningspost alltid ska värderas och bokföras var för sig. Exempelvis ska alla obetalda fakturor i posten kundfordran bokföras var för sig och inte tillsammans.

Väsentlighetsprincipen

Väsentlighetsprincipen innebär att allt man bokför ska vara väsentligt och att man därmed inte behöver lägga ner allt för mycket tid och arbete på obetydliga poster och värden i bokföringen. Detta har betydelse för klassificering av affärshändelser och periodisering.

Fortlevnadsprincipen

Fortlevnadsprincipen innebär att ett företag förväntas leva och fortsätta sin verksamhet för evigt. Att man förväntar sig att företaget ska överleva och frodas är för att man ska kunna värdera tillgångar och skulder på rätt sätt. Skulle inte principen gälla så skulle man istället få värdera tillgångarna och skulderna till försäljningsvärden (likvidationsvärden).

Försiktighetsprincipen och lägsta värdets principen

Försiktighetsprincipen innebär att försiktighet skall iakttagas vid värdering av tillgångar då den inte får bygga på alltför osäkra antaganden. Anskaffningsvärdet ligger ofta till grund för värdering av tillgångar. Enligt försiktighetsprincipen är nedskrivningar av tillgångar okej men det är svårare att motivera uppskrivningar av tillgångar.

Lägsta värdets principen har sin grund i försiktighetsprincipen och innebär att omsättningstillgångar bör värderas till det lägsta av det verkliga värdet och anskaffningsvärdet.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.