Plantera träd för världens miljö - avdragsgillt eller ej?

34
Hej

Ett AB köper träd av Världsnaturfonden - hur bokförs det korrekt? Är det träd eller en icke avdragsgill gåva?
632
3
Hur skulle du bokföra det om det var ett träd?[br][br]Jag törs inte säga säkert, men det bör vara en ej avdragsgill gåva.
34
Hej[br][br]Möjligen inköp av vara, kanske ktoklass 4010? Eller övriga kostnader för reklam 5990 då vi får en logga från WWF att använda i emails? Eller övriga avddragsgilla kostnader 6991? Jag tycker det är svårt att förstå vad som faktiskt är korrekt i dessa fall.  [br][br]Jag har sett att någon välgörenhetsorganisation säljer en chokladkartong för sådär 5.000 -10.000 kr och reklamen gör gällande att det blir avdragsgillt. Jag tycker miljö är viktigt och bidrar gärna med träd så här i jultider. 
394
1
Jag uppfattat läget som att aktiebolagslagen 2005:551 i 17 kap 5 § öppnar för möjligheten att ge gåvor till allmännyttiga verksamheter:[br][br][i]Gåva till allmännyttigt ändamål[br][br]5 § Bolagsstämman eller, om saken med hänsyn till bolagets ställning är av ringa betydelse, styrelsen, får besluta om gåva till allmännyttigt eller därmed jämförligt ändamål, om det med hänsyn till ändamålets art, bolagets ställning och omständigheterna i övrigt får anses skäligt och gåvan inte strider mot 3 §.[/i][br][br]Inkomstskattelagen medger inget skatteavdrag för gåvor utom för vissa namngivna undantag. [br] 9 kap. IL finns bestämmelser om sådana utgifter som inte får dras av i något inkomstslag. Enligt 9 kap. 2 § andra stycket gäller detta utgifter för bl.a. gåvor.[br][br]Alliansen har en lagstiftning på gång om avdrag för gåvor till ideell verksamhet. Skatteverket är mycket negativt i remissvaret:[br][br][i]Skatteverket avstyrker förslaget. Om förslaget ändå skulle komma att genomföras har Skatteverket synpunkter på[br][br]- vem som kan vara godkända gåvomottagare och ändamålens utformning,[br]- ansökningsförfarandet,[br]- kontrollmöjligheterna, kontrolluppgiftshanteringen samt förfarandet.[br][br]Dessa synpunkter redovisas nedan.[br] [br][/i][br][i][i]2 Allmänt om förslaget[br][br] [br]Skatteverket instämmer i utredarens bedömning och  avstyrker det framlagda förslaget om avdragsrätt för gåvor. Skatteverkets expert i utredningen avstyrkte förslaget i sin helhet i ett särskilt yttrande. Skatteverkets inställning grundar sig särskilt på de kontrollproblem som kan förutses. En pågående prövning i EG-domstolen gällande andra länders utformning av motsvarande bestämmelser talar dessutom för att, i vart fall i nuläget, avvakta resultatet av dessa prövningar innan ett system för avdragsrätt för gåvor utformas.[br] [br][br]3 Godkända gåvomottagare och ändamålets utformning (avsnitt 6.3 och 6.4)[br][br] [br]Den valda avgränsningen till enbart ändamålet hjälpverksamhet bland behövande samt vetenskaplig forskning är med hänsyn till gällande avdragsförbudet för personliga levnadskostnader rimlig. [br] [br]I betänkandet "Moderniserade skatteregler för ideell sektor", SOU 2009:65, föreslås att ändamålet hjälpverksamhet bland behövande ersätts med "social hjälpverksamhet". Om detta förslag genomförs bör motsvarande förändring göras för avdragsrätten för gåvor.  [/i][/i]
Ulf Bjarme

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.