För att få vardagen att gå runt, och för att genomföra nya satsningar, kan man behöva ta ett lån. Detta gäller såväl privatpersoner som företag. Under senare tid har dock lånemarknaden varit en osäker sådan, då Riksbanken höjt styrräntan flera gånger om för att dämpa den höga inflationen. Detta har resulterat i att många drar sig från att teckna nya lån, samtidigt som ett kapitaltillskott kan vara särskilt behövligt i rådande ekonomiska läge.

Stigande bolåneräntor och historiskt låg tillväxttakt

Höjningarna av styrräntan har haft särskilt stor effekt på bolånens räntor. Men räntorna kan fortsatt skilja sig markant mellan olika långivare. Därav väljer många svenskar att jämföra de olika aktörerna för att hitta den bästa bolåneräntan innan de ansöker om ett nytt lån.

I januari 2023 uppgick den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån till 3,56 procent. Den genomsnittliga rörliga räntan under samma period var 3,54 procent, vilket är den högsta noteringen sedan augusti 2012.

Vad gäller nya avtal för bostadslån med bindningstid om 1 till 5 år var den genomsnittliga räntan 3,76 procent. Detta att jämföra med januari 2022 då samma siffra låg på 1,28 procent. Siffrorna kommer från SCB, som nu publicerat statistiken över lånemarknadens utveckling under årets första månad.

Statistiken visar även att den årliga tillväxttakten på de monetära finansinstitutens totala utlåning till hushållen i januari uppgick till 3,2 procent. Strax över 80 procent av den totala utlåningen till hushållen utgjordes av bostadslån, där tillväxttakten landade på 3,7 procent. Dessa är historiskt låga siffror, enligt SCB:s nationalekonom.

Företagen går mot strömmen – tillväxttakten ökar

Den totala utlåningen från monetära finansinstitut uppgick i januari månad till 7 897 miljarder kronor. 38 procent av totalsumman, det vill säga ungefär 2 996 miljarder kronor, utgjordes av lån till icke-finansiella företag.

Utvecklingen av lån till företag går i motsatt riktning mot vad bostadslånen till hushåll gör. Här har tillväxttakten varit avtagande sedan september 2022, men enligt SCB har trenden nu vänt. I januari ökade utlåningen med 14,8 procent i årstakt. Detta är en uppgång jämfört med december 2022, då takten uppmättes till 13,7 procent.

Det menas att en av anledningarna bakom den nu stigande tillväxttakten är att fastighetsföretag finansierar sig allt mindre på obligationsmarknaden, för att i stället vända sig till banksystemet.

Högre ränta för företagen

Även vad gäller lån till icke-finansiella företag har räntan stigit kraftigt på senare år. I januari var räntan för ett genomsnittligt nytecknat avtal 4,29 procent, det vill säga 0,73 procentenheter högre än hushållens genomsnittliga bostadslån. Med rörlig ränta var den genomsnittliga räntan för företagen ungefär densamma, då den uppgick till 4,28 procent.

Statistiken gällande lånemarknaden har sannolikt förändrats sedan SCB:s senaste rapport. Detta då mätningsperioden var innan Riksbankens senaste höjning av styrräntan, med 0,5 procentenheter, i februari. Därmed kan de genomsnittliga räntorna ha ändrats mer eller mindre kraftigt i nästa rapport.


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.