Ägarspridning är en finansieringsform för onoterade företagÄGARSPRIDNING

Ägarspridning är en finansieringsform för onoterade företag. Ett annat begrepp är private placement13. Företaget erhåller kapital genom en nyemission. Till skillnad från samarbete med ett venture capital-företag får företaget här kanske 50 nya delägare som var och en har en mindre ägarandel. Oftast är de passiva delägare.Ägarspridningen kan genomföras oavsett var företaget befinner sig i sin utveckling. Ett exempel är ett ungt företag som behöver finansiering för sin produktutveckling.

Läs även: Ägarspridning med eller utan notering

Ett annat exempel är ett etablerat företagsom siktar på en marknadsnotering. Här genomförs en ägarspridning vanligen i ett par omgångar. Företaget söker sedan notering på någon av marknadsplatserna14 om företaget i övrigt uppfyller de krav som ställs för en notering.

”Genom ägarspridningen fick vi in 23 miljoner kronor i riskkapital. Detta har vi använt till att färdigutveckla vår produkt och lansera den. Vi omsätter nu 85 miljoner kronor och står inför en ny ägarspridning. Pengarna ska användas till att minska företagets beroende av några få kundsegment. Inom ett år räknar vi med att marknadsnotera företaget och omsättningen beräknas då vara 125 miljoner kronor. Vi hade inte klarat en så snabb expansion med grundarnas egna ekonomiska medel.”
Ekonomichef i ett tillväxtföretag

Det är vanligt att en fondkommissionär genomför det praktiska arbetet kring en ägarspridning.
Ett prospekt ska upprättas där företaget presenteras, men dessförinnan brukar företaget genomgå en due diligence15, vilket innebär att fondkommissionären söker information om att företaget är i det skick som ägarna uppger. Fondkommissionärerna brukar erbjuda sina kunder att investera i företaget.

Företaget kan självt genomföra ägarspridningen, men det är en komplicerad process. Därför bör Du låta någon med erfarenhet av detta genomföra det praktiska arbetet med ägarspridningen.

MARKNADSNOTERING

Ett företag kan också få tillgång till riskkapital genom notering på någon marknadsplats16. Företaget genomför en nyemission där allmänheten erbjuds att förvärva aktierna. I samband med en marknadsnotering brukar de förutvarande ägarna ibland också erbjuda sina egna aktier till försäljning (detta kapital kommer dock inte företaget till godo).

Marknadsnoteringen föregås vanligen av att man dessförinnan genomfört en ägarspridning. Vanligen hanterar en fondkommissionär noteringen, vilket är en än mer komplicerad process än ägarspridningen, som behandlats ovan. Även här ska prospekt utarbetas, och due diligence genomföras.

Under senare år har såväl ägarspridning som marknadsnotering blivit allt vanligare. Detta beror på ett antal faktorer:

 • Tillgången på riskkapital har ökat.
 • Företagen har funnit såväl ägarspridning som marknadsnotering attraktiv.
 • Antalet marknadsplatser har blivit fler.

I korthet:

 • Ett venture capital-företag är vanligen inriktat på vissa tillväxtfaser och några få branscher.
 • För venture capital-företaget är företagaren den viktigaste faktorn i beslutet att investera i företaget.
 • Inför sökanden av lämpligt venture capital-företag som samarbetspartner, bör tre kravspecifikationer upprättas:
 • Beskrivning av vad ett samarbete med ett venture capital-företag ska innehålla och leda till.
 • Beskrivning av det idealiska venture captal-företaget som samarbetspartner för företaget.
 • Beskrivning av vad ett samarbetsavtal med ett venture capital-företag ska innehålla.
 • Ett företag bör alltid kontakta flera venture capital-företag.
 • Ägarspridning och marknadsnotering är allt vanligare riskkapitalformer.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.