Monica RenstigDu skriver på din webbplats att svensk politik i åratal utgått ifrån myten att kvinnorna måste inspireras och attityden till företagande påverkas. Vad menar du med det?

– Det är olika hinder, lagar och regler som begränsar kvinnors handlingsutrymme. Hela 35 procent av kvinnorna kan nämligen tänka sig starta eget. Men bara 0,68 procent gör det.

Till exempel finns det kommuner som bedriver caféer, restauranger, eventbolag etc, alltså inom områden där många kvinnor har sin kompetens och sitt intresse. Istället för att bedriva detta i egen regi borde de lägga ut driften eller sälja verksamheten till kvinnliga företagare. Problemet med att kommuner driver verksamheter utanför sina egentliga kärnområden är att de kan hålla lägre priser på kaffet och bakverken i sina caféer än vad vanliga företag skulle kunna, eftersom kommuner kan låta skattebetalarna täcka eventuella förluster. Det är detta som snedvrider konkurrensen och gör det svårt för nya företag att konkurrera. Företagare har ju inga skattebetalare att vända sig till.

Regeringen har lagt fram ett förslag om äldreomsorg i kommunerna där kunderna får välja utförare själva (kundval), vilket skulle kunna gynna kvinnliga företagare. Men nu har det bestämts att dessa tjänster först måste upphandlas innan kundval kan införas, vilket krånglar till det hela för företagen. Borde inte certifiering räcka, likt den försöksverksamhet som bedrivits i Nacka?

I rapporten ”Med företagens glasögon” som kom ut hösten 2007, där du granskat hur kommuner informerar företagare på sina webbplatser, drar du slutsatsen att många kvinnliga företag drabbas mer än manliga av den bristande informationen. På vilket sätt påverkar det kvinnor mer än män?

– Hela den offentliga sektorn, där hälften av alla kvinnor arbetar och därmed har sin kompetens, bedriver 90 procent av alla sina verksamheter i egen regi. Om de upphandlar något så handlar det till 95 procent om byggen, asfalt och teknik, områden som nästan alltid drivs av manliga företagare.

Dessutom informerar många kommuner dåligt på sina webbplatser om vilka regler som gäller så att företag kan vara med i upphandlingar eller kvalificera sig för ramavtal. Oftast diskriminerar man direkt mindre företag, och därmed kvinnor, genom att ställa orimliga krav på företagets storlek för att överhuvudtaget kunna lämna anbud. På webbplatsen står det ibland inte ens om kommunen är positiva till privata utförare. Informationen på kommunernas webbplatser visade sig ha lite att göra med vilken partitillhörighet kommunerna har.

Du skriver på din webbplats att bli företagare är ett av de bästa sätten att bli rik på – även om långt ifrån alla företagare blir det. Fler kvinnliga företagare är därför viktigt för att nå ökad jämställdhet. Vad menar du med det?

– De flesta kvinnor jobbar inom sjukvård, skola och omsorg. Om kommuner och landsting öppnade upp för att tillåta fler privata utförare inom dessa områden där många kvinnor har sin kompetens, så skulle fler kvinnor kunna bygga företag och därmed bli rika. Dessutom skulle man hjälpa även andra kvinnor till högre lön, genom att kvinnor skulle få fler arbetsgivare att välja på. Danderyd har högst andel kvinnliga företagare (och fler företagare överhuvudtaget än landet i övrigt). Men i Sverige äger kvinnor bara 20 procent av förmögenheterna. Orsaken är att de inte äger företag i lika hög utsträckning som männen – eftersom de inte kan starta företag i branscher där många av dem har sin kompetens.

Heltidsarbetande kvinnor mår bäst, delvis på grund av att de har lättare att bygga upp sin kompetens. De flesta deltidsarbetande finns inom offentliga sektorn, och de är mest sjukskrivna. Har de dessutom det ojämlikt hemma, är de i riskzonen för långtidssjukskrivning.

”Dagens utmaning för kvinnliga nätverk är att påverka opinionen i frågor som gäller offentlig upphandling."

De kvinnor som inte vill driva eget företag, vad kan de göra istället?

– Det behövs fler kvinnor som blir chefer och styrelseledamöter. Boken ”Fler kvinnor i toppen” är ett arbetsverktyg.

Driver du själv företag?

– Ja, idag driver jag fyra olika verksamheter. Ett managementkonsultföretag, Renstig Consulting Group. Sedan ett forskningsinstitut, och ett bokförlag där vi populariserar och sprider forskning om kvinnors arbetsliv och hälsa. Och det är inte det första. Jag började som karriärrådgivare för Women Business School redan 1989.

Fotnot: Monica Renstig driver Women’s Business Research Institute och Wombri Förlag, som arbetar med kvinnors hälsa och karriärutveckling. Läs mer om henne på www.wombri.se. Rapporten ”Med företagens glasögon” blev klar hösten 2007.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.