Vad är ett samboavtal?

Avtalsmallen samboavtal används då två personer ska flytta ihop eller redan bor ihop och ska göra ett gemensamt inköp, till exempel vid ett köp av en gemensam bostad men där den ena stoppar in mer pengar än den andre. Ett samboavtal kan förhindra en tråkig och tidsödande tvist vid en separation.

Att skriva samboavtal

Mellan sambor gäller sambolagen. Denna lag kan dock avtalas bort och samboavtal upprättas mellan samborna om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen.

Om samboavtal inte skrivs gäller att bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning skall ingå i bodelning mellan samborna.

Oavsett vad sambolagen säger eller samboavtalet ska tilläggas följande regel: Den efterlevande sambon garanteras ”som sin andel vid fördelning av sambornas bostad och bohag alltid få ut så mycket av den behållna egendomen efter avdrag för skulder, i den mån den räcker, att det motsvarar två gånger det vid tiden för dödsfallet gällande prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring”. Den efterlevande sambons anspråk gäller dock enbart samboegendom.

Vad som ingår i en bodelning mellan sambor

Vad kan eller bör skrivas med i ett samboavtal?

Sambors gemensamma bostad i ett samboavtal kan utgöras av olika typer av egendom (fast egendom, byggnad, hyresrätt, bostadsrätt etc.) som är avsedd för ”sambornas gemensamma hem” och ”innehas huvudsakligen för detta ändamål”. I och med att kravet är att egendomen har förvärvats för gemensam användning, innebär det att inte alla permanentbostäder och allt bohag omfattas av fördelning mellan samborna. Det betyder att egendom som en sambo har förvärvat före samboförhållandet inte omfattas av bodelningen (om den inte har skaffats just inför samboförhållandet, till exempel en bostad som den ena sambon förvärvar just för att kunna flytta samman i den med den andra sambon).

Här har du mall för äktenskapsförord

Här är mall för att skriva testamente

Sambornas gemensamma bohag innefattar möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, dock inte bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk. Till gemensam bostad och bohag räknas vidare inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål. Det kan avse en sommarstuga förvärvad av den ena sambon som inte utgör permanentbostad.

Eftersom det bara är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning som ingår i bodelningen, så innebär det givetvis att egendomar som bilar, pengar på ett bankkonto eller aktier osv. inte ingår i en bodelning. Vidare är det som används uteslutande för den ena sambons bruk, såsom kläder eller smycken inget bohag i sambolagens mening. Sambolagen gäller således bara en mycket begränsad del av sambornas egendom.

Obs! Sambolagen gäller visserligen en rätt för sambo att dela det ekonomiska värdet av bostad eller bohag, som förvärvats av den andre sambon ensam men för sambornas gemensamma användning. Men lagen ger inte sambon något äganderättsanspråk i egendom, som den andra sambon anskaffat, utan är ett latent anspråk på framtida delning enligt samma grundidé som ligger bakom giftorätten mellan makar.

Lottläggning vid bodelning med samboavtal

Att anmärka är att vid en bodelning så behåller vardera sambo som huvudregel sin egen egendom (lott) och den som har mest samboegendom bestämmer vad som skall utges till den andra. Istället för att utge viss egendom kan motsvarande värde dock utges i pengar.

Det är också viktigt att anmärka att den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få egendomen i avräkning på sin lott, eller om värdet är ringa utan avräkning. Övertagandet av egendom från den andre sambon förutsätter emellertid att detta ”även med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt”.

Jämkning av bodelning

I den mån det med hänsyn särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är oskäligt att en sambo, när samlevnaden upphör, ska lämna egendom till den andra i den omfattning som en likadelning skulle medföra, ska bodelningen i stället göras så att den förstnämnda sambon får behålla mer av sin egendom.

Mallen för samboavtal är helt gratis.


Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.